Дата розміщення:  03.12.2019 10:22:01
Дата здійснення дії: 19.12.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Акціонерне товариство "Мегабанк"
Код за ЄДРПОУ:  09804119
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«МЕГАБАНК» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів

 

 1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК», надалі – Банк, код ЄДРПОУ 09804119, місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30.
 2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 19 грудня 2019 року о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, третій поверх, конференційна зала.
 3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: час початку реєстрації акціонерів – 09.00, час закінчення реєстрації акціонерів – 09.45.
 4. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13 грудня 2019 року (станом на 24 годину).
 5. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

 

Питання проекту порядку денного

Проект рішення

1

Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «МЕГАБАНК» в складі 5 (п’ятьох) осіб (персонально): 1. Батрак О.А. – Голова лічильної комісії; 2. Сокол В.Г.; 3. Трипольський С.Є.; 4. Бондар Д.О.; 5. Ружіцька Н.В.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

2

Обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «МЕГАБАНК» Жукову О.М. – Голову Наглядової ради Банку.

3

Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «МЕГАБАНК» Сахтінову С.В. – корпоративного секретаря Банку.

4

Про затвердження рішень Наглядової ради Банку.

Затвердити рішення Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК» від 22.11.2019 року

5

Щодо рішення Загальних зборів акціонерів АТ «МЕГАБАНК».

Скасувати рішення стосовно питання №14 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «МЕГАБАНК» від 25.04.2019 року щодо внесення змін до статуту Банку, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу АТ «МЕГАБАНК», шляхом викладення його в новій редакції.

6

Внесення змін до статуту Банку, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу АТ «МЕГАБАНК», шляхом викладення його в новій редакції.

Внести зміни до Статуту Банку, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу АТ «МЕГАБАНК», з урахуванням результатів емісії акцій, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити.

Уповноважити на підписання Статуту Банку в новій редакції Голову позачергових Загальних зборів та секретаря позачергових Загальних зборів.

Уповноважити Голову Правління Банку виконати всі необхідні реєстраційні дії самостійно або з залученням третіх осіб на підставі відповідних довіреностей.

 

 1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://www.megabank.ua/about/issuer_information

 

 1. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Згідно зі ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 9:00 до 17:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за адресою м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, 2-й поверх, кабінет корпоративного секретаря. Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами -  Корпоративний секретар (тел. 057-714-36-40). Для ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів Товариства, особа повинна мати документ, що посвідчує її особу та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером Товариства.

 

 1. Позачергові загальні збори акціонерів АТ «МЕГАБАНК» скликаються за скороченою процедурою відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення про скликання загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. Таким чином, акціонери АТ «МЕГАБАНК» не мають права вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до порядку денного також не передбачені.

 

 1. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь - який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника (ст.39 Закону «Про акціонерні товариства»).

 

 1. Для участі в загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

 

 1. Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Зборів, складений станом на 22 листопада 2019 року. Відповідно до переліку акціонерів, загальна кількість простих акцій становить 620 000 000 штук, з них голосуючих 619 680 994 штуки.

 

Наглядова рада