Дата розміщення:  07.03.2019 10:47:02
Дата здійснення дії: 07.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Харківметропроект"
Код за ЄДРПОУ:  01388466
Текст повідомлення: 

Вих. №30163/31-13 від 07.03.2019 р.

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Харківметропроект»

(ідентифікаційний код 01388466, місцезнаходження:

61052, Харківська область, місто Харків, вул.  Різдвяна, 29Б)

 

           Приватне акціонерне товариство «Харківметропроект» (надалі також – «Товариство» або ПрАТ «Харківметропроект»),   повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Харківметропроект» (надалі також – «Загальні збори Товариства»), які будуть проведені 17 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, м. Харків, вул. Різдвяна,  29Б, поверх 3, кімната 322 .

           

Проект порядку денного:

     1.    Обрання лічильної комісії Загальних зборів товариства.

     2.    Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів товариства.

     3.    Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів товариства.

     4.    Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його

            розгляду.

     5.   Розгляд звіту Наглядової ради Товариства  за 2018 рік  та затвердження заходів за результатами його розгляду. 

     6.    Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за  результатами їх

            розгляду.

  7.    Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Наглядової ради та звіту

          Ревізійної комісії.

  8.    Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

     9.    Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік.

    10.   Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

    11.   Обрання  членів Наглядової ради Товариства.

    12.   Внесення змін до Статуту Товариства й затвердження його в новій редакції.

    13.   Внесення змін до Кодексу ТоваристваПоложення про Загальні збори, Положення по виконавчий орган,

            Положення про Наглядову   раду, Положення про Ревізійну комісію та затвердження їх в новій редакції.

  1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди  на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися

        Товариством протягом одного року в межах фінансово-господарської діяльності.

 

           Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 11.04.2019р.  станом на 24 годину.

            Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства здійснюватиметься 17.04.2019р.  за місцем їх проведення з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представник акціонера – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

-     керівник акціонера-юридичної особи – витяг з ЄДРПОУ та рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівникові повноважень щодо голосування на Загальних зборах;

-      представник акціонера за довіреністю, оформлену згідно з чинним законодавством України, яка надає йому право брати участь та голосувати на Загальних зборах.

            Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування не виключає право участі на Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі у Загальних зборах з’явилось декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Представник акціонера голосує на Загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

             Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему», у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах.

             В порядку визначеному статтями 36, 38 Законом України «Про акціонерні товариства» , кожний акціонер має право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати  кількісного складу кожного органу. Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів Товариства приймаються Товариством за його місцезнаходженням: 61052, Харківська область, місто Харків, вулиця Різдвяна, 29Б, 9-й поверх, кімната 909 у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення про Загальні збори Товариства, стосовно всіх питань порядку денного не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення, щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж як 7 днів до дати їх проведення. Пропозиції мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера, який вносить пропозицію, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та проект рішення або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними із порядком денним Загальних зборів Товариства, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 61052, Харківська область, місто Харків, вулиця Різдвяна, 29Б, 9-й поверх, кімната 909. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Коровніченко Володимир Дмитрович тел. +38 (057) 731-17-23, контактна особа Маловічко Григорій Наумович, тел. +38 (057) 731-17-23. Матеріали для ознайомлення надаються лише на письмовий запит акціонера та після підтвердження в установленому порядку статусу акціонера Товариства. Запит подається на ім’я Генерального директора Товариства за місцезнаходженням Товариства та повинен містити такі відомості: для фізичної особи – прізвище, ім’я, по-батькові (зазначаються повністю), реквізити паспорту (серія, номер, ким і коли виданий), місце проживання за реєстрацією, адресу для поштових відправлень та контактний телефон (за наявності), ідентифікаційний номер; для юридичної особи – повне найменування, ідентифікаційний код (для резидентів) або реєстраційний код в торговому (банківському, судовому) реєстрі країни реєстрації (для нерезидентів), місцезнаходження, адресу для поштових відправлень та контактний телефон (за наявності). Запит має бути підписаний акціонером Товариства, який його подає, або його уповноваженим представником (який повинен підтвердити свої повноваження відповідним документом). На запиті повинен бути поставлений відбиток печатки акціонера – юридичної особи.

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів Товариства:

1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства  

1.Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: Педошов О.Ю., Коронатова О.Ф. , Калініна Ю.В. головою лічильної комісії обрати Педошова О.Ю.

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення Загальних зборів Товариства.

2.   Обрання Голови та Секретаря  Загальних зборів Товариства.

Обрати головою Загальних зборів Товариства Маловічко Г.Н., секретарем – Перекрестову Т.М.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хв.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хв.

- Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хв.

- Зробити перерву  на 15 хв. після обговорення усіх питань для остаточного підрахунку голосів.

- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів Товариства в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності, якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма й текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

- Голосування проводиться за принципом одна голосуюча  акція - один голос.

- Голосування за членів Наглядової ради проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

-  Рішення з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій, крім рішень з питань внесення змін до Статуту, по якому рішення приймається більш ніж 95 відсотками голосів акціонерів.

4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік

2. Генеральному директору продовжувати виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх Положень та чинного законодавства; продовжити роботу щодо покращення ділової активності усіх підрозділів Товариства.

5.   Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

2. Наглядовій раді продовжувати виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх Положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Товариства та виконавчого органу Товариства.

6.   Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік прийняти до відома.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

3. Ревізійній комісії продовжувати виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх Положень та чинного законодавства;  запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

7. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.

За наслідками розгляду звітів роботу Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії визнати задовільною та:

1. Затвердити звіт Генерального директора за 2018 рік.

2. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

3. Затвердити звіт  Ревізійної комісії за 2018 рік.

8.   Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

9.   Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік.

1. Прибуток Товариства за 2018 рік направити на розвиток виробництва.

2. За результатами діяльності Товариства у 2018 році дивіденди не нараховувати.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

12.Внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції.

1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

3. Уповноважити на підписання нової редакції Статуту Товариства Голову Загальних зборів Маловічко Г.Н.

4. Визначити, що рішення про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції, набуває чинності з моменту його прийняття (з моменту складання протоколу про підсумки голосування).

5. Визначити, що зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції, набувають  чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації

6.Виконавчому  органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації  нової редакції Статуту Товариства державному реєстратору.

13. Внесення змін до Кодексу Товариства,  Положення про Загальні збори, Положення по виконавчий орган, Положення про наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію та затвердження їх в новій редакції.

1. Внести зміни до Кодексу,  Положення про Загальні збори, Положення по Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Кодексу, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію у запропонованій редакції.

3. Уповноважити на підписання нових редакцій Кодексу, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію  Голову Загальних  зборів Маловічко Г.Н.

4. Визначити, що рішення про внесення змін до Кодексу, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну шляхом викладення його в новій редакції, набуває чинності з моменту його прийняття (з моменту складання протоколу про підсумки голосування).

5. Визначити, що зміни до Кодексу, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну шляхом викладення його в новій редакції, набувають  чинності для третіх осіб з дня державної реєстрації Статуту.

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року в межах фінансово-господарської діяльності.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення в межах фінансово-господарської діяльності, укладення яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів  Товариства, а саме:

- щодо виконання проектно-вишукувальних робіт для складання проектно-кошторисної документації, якщо вартість  послуг, що є їх предметом, становить понад 10 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2018 рік. Гранична сукупна вартість правочинів  - 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень. Щоб уникнути сумнівів на Договори субпідряду, укладені від імені Товариства, як замовника,  на виконання договорів по проектно- вишукувальним роботам для створення проектно-кошторисної документації, попередня згода не поширюється, такі договори повинні бути схвалені в установленому порядку.

                                                                                                                                  

 

Станом на 01.03.2019р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства – 704388 штук, загальна кількість голосуючих простих іменних акцій Товариства становить – 694196 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України:  kharkоvmetroproject.com

            Довідки за телефоном: + 38(057)731-17-23;   + 38(057)760-26-31           

 

 

 

                                Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

2018 р. (звітний)

2017 р. (попередній)

Разом активів

39143

34891

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2171

2296

Запаси

16766

14248

Сумарна дебіторська заборгованість

14458

11026

Гроші та їх еквіваленти

2719

4287

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

34047

31657

Власний капітал

34335

31936

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

176

176

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

4808

2955

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2390

3214

Середньорічна кількість акцій (шт.)

704388

704388

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

3,39302

 4,56283

                                                                                                   

                                                                                                                 Наглядова рада ПрАТ «Харківметропроект»