Дата розміщення:  07.03.2019 11:11:02
Дата здійснення дії: 16.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ»
Код за ЄДРПОУ:  25050281
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ», Ідентифікаційний код 25050281, місцезнаходження: 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 (далі — Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 квітня 2019 року о 11.00 за місцем: м. Одеса,                 вул. Михайлівська, 44, каб. № 405. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 10.30 до 10.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 10 квітня 2019 року. Для участі у загальних зборах акціонер має  надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.
  
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
Проект рішення: обрати Лічильну комісію Загальних зборів у кількості 2-х осіб:  Єрмалович Євген Геннадійович та Тарасенко Тетяна Сергіївна. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою Загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів. 
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства  щодо оцінки його діяльності протягом 2018 року.  
Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Надати позитивну оцінку діяльності Генерального директора Товариства у 2018 році.
3. Розгляд звіту та висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновку Ревізора Товариства.
Проект рішення: взяти звіт Ревізора до уваги при прийнятті рішення про затвердження річного звіту Товариства за                   2018 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства та  річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік.  
Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства  та  річну інформацію емітента цінних паперів за 2018 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення: прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 20 584 707,30 грн.  залишити нерозподіленим.  
6. Затвердження Звіту внутрішнього аудитора. 
Проект рішення: затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства. 
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та надання відповідних повноважень.
Проект рішення: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у строк до 16 квітня 2020 року, граничною сукупною вартістю 25 000 000 000,00 грн. (двадцять п’ять мільярдів гривень 00 копійок) наступного характеру: 
1) позики (кредиту), депозиту (банківського вкладу), інших відносин з банківськими установами; 
2) щодо відчуження та/або придбання товарно-матеріальних цінностей (у т.ч. основних засобів), цінних паперів;
3)  страхування, перестрахування.
Надати Генеральному директору Товариства Стась Едуарду Павловичу або особі, яка виконує його обов’язки, повноваження щодо укладання відповідних правочинів та вчинення всіх юридично значимих дій щодо реалізації рішення Загальних зборів про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
Проект рішення: визначити, що основними напрямками діяльності Товариства у 2019 році є розвиток майнових видів страхування, а саме: страхування вантажів, страхування наземного, повітряного, водного транспорту, а також розвиток добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров'я) та страхування відповідальності. 
9. Внесення змін до Положення Товариства “Про Ревізора” шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення: Затвердити зміни до Положення Товариства «Про Ревізора» шляхом викладення його у новій редакції.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.tig.com.ua. 
Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. 
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 405, відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Генеральний директор Товариства Стась Е.П. Довідки за телефоном (048) 798-28-50. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.
Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 1 329 500. 
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 1 329 500.   


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника    Період
    звітний    попередній
Усього активів    297905    284015
Основні засоби (за залишковою вартістю)    1839    1974
Запаси    101    22
Сумарна дебіторська заборгованість    5952    16544
Гроші та їх еквіваленти    113752    89213
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    169493    190106
Власний капітал    212303    232916
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал    37226    37226
Довгострокові зобов'язання і забезпечення    40356    50477
Поточні зобов'язання і забезпечення    45246    622
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)    20585    5049
Середньорічна кількість акцій (шт.)    1329500    1329500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)    15,48326    3,79767

                                                                                                                        Затверджено Генеральним директором Товариства