Дата розміщення:  07.03.2019 11:17:01
Дата здійснення дії: 16.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ»
Код за ЄДРПОУ:  32509024
Текст повідомлення: 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ», Ідентифікаційний код 32509024, місцезнаходження: 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 квітня 2019 року о 15.00 за місцем: м. Одеса,  вул. Михайлівська, 44,                каб. № 409 а. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 14.30 до 14.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 10 квітня 2019 року. Для участі у загальних зборах акціонер має  надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: обрати Лічильну комісію Загальних зборів у кількості 2-х осіб:  Сергатенко Світлана Володимирівна та Кліментьєва Лариса Тимофіївна. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою Загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

2. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства щодо оцінки його діяльності протягом 2018 року. 

Проект рішення: затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Надати позитивну оцінку діяльності Директора Товариства у 2018 році.

3. Розгляд звіту та висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновку Ревізора Товариства.

Проект рішення: взяти звіт Ревізора до уваги при прийнятті рішення про затвердження річного звіту Товариства за                  2018 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства.

4. Затвердження річного звіту Товариства та  річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства та  річну інформацію емітента цінних паперів за 2018 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 1 289 521,84 грн. залишити нерозподіленим.   

6. Затвердження Звіту внутрішнього аудитора.

Проект рішення: затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та надання відповідних повноважень.

Проект рішення: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у строк до 16 квітня 2020 року, граничною сукупною вартістю 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) наступного характеру:

1) позики (кредиту), депозиту (банківського вкладу), інших відносин з банківськими установами;

2) щодо відчуження та/або придбання товарно-матеріальних цінностей (у т.ч. основних засобів), цінних паперів;

3)  страхування, перестрахування. 

Надати Директору Товариства Башиловій Оксані Анатоліївні або особі, яка виконує його обов’язки, повноваження щодо укладання відповідних правочинів та вчинення всіх юридично значимих дій щодо реалізації рішення Загальних зборів про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення: визначити, що основним напрямком діяльності Товариства у 2019 році є розвиток додаткового пенсійного страхування та забезпечення зростання страхових премій за рахунок роздрібних продажів, в тому числі через банки.

9. Внесення змін до Положення Товариства “Про Ревізора” шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни до Положення Товариства «Про Ревізора» шляхом викладення його у новій редакції.

10. Про передачу Директору Приватного акціонерного товариства страхової компанії «Теком-Життя» повноважень із затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, а також внесення змін до них.

Проект рішення: Прийняти рішення про передачу загальними зборами Директору Приватного акціонерного товариства страхової компанії «Теком-Життя» повноважень із затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, а також внесення змін до них, крім положень, затвердження яких є виключною компетенцією загальних зборів.

 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  www.tig-life.com.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 409 а, відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Директор Товариства Башилова О.А. Довідки за телефоном (048) 788-91-73. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 1 720 000.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 1 720 000.       

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

64562

65348

Основні засоби (за залишковою вартістю)

7

8

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

356

375

Гроші та їх еквіваленти

37917

38819

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

35227

34004

Власний капітал

55007

53784

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

17200

17200

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

9063

10848

Поточні зобов'язання і забезпечення

492

716

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1290

3126

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1720000

1720000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,75

1,81744

 

Затверджено Директором Товариства