Дата розміщення:  07.03.2019 11:19:02
Дата здійснення дії: 11.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА»
Код за ЄДРПОУ:  01416760
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”, код за ЄДРПОУ  01416760 (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2019р. о 15 годині 00 хвилин за адресою: м. Дніпро,  вул. Сімферопольська, 21, кімната 402/1 (бухгалтерія).

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 11 квітня 2019р. з 14 годин 00 хвилин до 14 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на учаcть у загальних зборах станом на  24 годину 05.04.2019р.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ ”ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” 11.04.2019р.: Білана Віталія Володимировича, Галкіну Антоніну Іванівну, Запорожец Наталію Іванівну. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ ”ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”: По 2 питанню  порядку денного  час доповіді до 30 хвилин. По 3,4  питанням порядку денного час доповіді до 15 хвилин. По решті питань порядку денного час доповіді до 10 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 2 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ ”ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2018р. Роботу Директора визнати задовільною

3. Звіт Наглядової Ради за 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ ”ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2018р. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

4. Звіт та висновки Ревізора за 2018р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ ”ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2018 рік. Роботу Ревізора визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ ”ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2018р.  

6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Чистий прибуток отриманий ПрАТ “ППКІ "Металургавтоматика” за 2018 рік складає  221 426,34 гривень. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку:

1. Направити 5% від чистого прибутку отриманого за 2018 рік у сумі 11 071,32 гривень на формування резервного капіталу.

2. Направити на виплату дивідендів 193 000,00 гривень

3. Залишок нерозподіленого прибутку у сумі 17 355,02 гривень залишити без розподілу.

До дати початку виплати дивідендів повідомити простим поштовим листом всіх акціонерів ПрАТ “ППКІ "Металургавтоматика” про розмір, порядок та строк їх виплати. Спосіб виплати дивідендів: Товариство здійснює виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.

7. Про  попереднє  надання згоди на вчинення  значних  правочинів,  які  можуть  вчинятися не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення  значних  правочинів,  які  можуть  вчинятися  ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”  протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, на загальну суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн., а саме:

- кредитні угоди з отримання банківських кредитів в одному або декількох банках, а також інші угоди, пов’язані з отримання кредиту,

- договори іпотеки/застави, щодо передачі в іпотеку/заставу майна, належного ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”, з метою забезпечення власних зобов‘язань, та/або зобов‘язань третіх осіб, на загальну суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.

- договір(ори) іпотеки/наступної іпотеки, щодо передачі в іпотеку/наступну іпотеку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МТБ БАНК» (місцезнаходження: Одеська обл., м. Чорноморськ, пр-т Миру 28, ідентифікаційний код юридичної особи -  21650966, далі – ПАТ «МТБ БАНК») нерухомого майна, що належить ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” на праві приватної власності, з метою забезпечення власних зобов‘язань та/або зобов‘язань третіх осіб перед ПАТ «МТБ БАНК», за кредитними договорами/угодами про надання факторингового обслуговування/генеральними договорами на здійснення документарних операцій/договорами про надання банківських гарантій на загальну суму, що не перевищує, 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн., незалежно від умов кредитування/надання факторингу/надання банківських гарантій, що будуть зазначені в основному(них) договорі(ах).

Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” на прийняття рішення щодо визначення істотних умов значних правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Надати повноваження Директору ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”, що діє на підставі Статуту Товариства, на укладення від імені Товариства значних правочинів, та підписання відповідних договорів, що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих договорів, що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, істотні умови яких будуть визначенні на підставі відповідних рішень Наглядової ради ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”, інші умови договорів мають бути визначені Директором ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” самостійно на власний розсуд.  

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://ucap.dp.ua/01416760/.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Дніпро,  вул. Сімферопольська, 21, кімната 402/1, у робочі дні з 13-00 до 15-30 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Гречишникова Тетяна Анатолiївна, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі - документ, який посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством або інший документ, який підтверджує повноваження представника. Разом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чином засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Телефон для довідок: (056) 46-54-46, (056) 770-49-48

Інформація станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 25.02.2019р.

Загальна кількість акцій: 1 930 000 простих іменних акцій

Кількість голосуючих акцій: 1 927 472 простих іменних акцій

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

10 504

10 052

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3 847

4 229

Запаси

0

889

Сумарна дебіторська заборгованість

6 374

4 914

Гроші та їх еквіваленти

1

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

232

1067

Власний капітал

4 030

3 977

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

2 027

2 027

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

4 215

2 981

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

221

1 062

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 93 000

1 930 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,11451

0,55026