Дата розміщення:  07.03.2019 11:43:01
Дата здійснення дії: 18.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Євроінс Україна"
Код за ЄДРПОУ:  22868348
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

 

Повне найменування товариства:

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна»

Місцезнаходження товариства згідно з його Статутом: вул. Велика Васильківська, 102, м. Київ, 03150.

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна» повідомляє, що 18 квітня 2019 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових загальних зборах відбудеться 18 квітня 2019 року з 9.00 год. до 9.45 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань.

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год., 12 квітня 2018 року.

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РАЗОМ ІЗ ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

 1. Обрати членами лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Губенка Івана Васильовича, Дорофєєва Вадима Олександровича, Фарсікова Дмитра Олександровича.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2.Обрання секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Проект рішення:

2. Обрати Присяжнюк Іванну Миколаївну секретарем чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Проект рішення:

3. Затвердити такий порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»:

 • Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином:  з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
 • Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 1 хвилини;
 • Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
 • Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;
 • Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) і теми виступу;
 • Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
 • Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
 • Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;
 • Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.
 • Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно), який ініціює питання;
 • Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
 • Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;
 • Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 1-ї хвилини для однієї відповіді;

Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

4.Звіт Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

Проект рішення.

Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2018 році.

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про її діяльність у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

Проект рішення:

5. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про її діяльність у 2018 році.

6. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

Проект рішення:

6. Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2018 рік.

7. Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2018 рік.

Проект рішення:

7. Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2018 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2018 рік.

Проект рішення:

8.Покрити збитки, отримані в 2018 році за рахунок майбутніх періодів діяльності Товариства.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Проект рішення:

9.1. З метою забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства на 2019 – 2020 рр. у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на укладання значних господарських правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 27.04.19р. по 26.04.2020р. (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів становить більше 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме:

- господарських правочинів з розміщення грошових коштів на депозитах, - гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати 75% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік;

- значних господарських правочинів (стосовно страхування та перестрахування), які можуть вчинятись Товариством у період з 27.04.19р. по 26.04.2020р. (включно) гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1670% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік.

9.2. Господарські правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються Головою Правління та одним із членів Правління у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства України.

10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії ПрАТ "СК «Євроінс Україна» з 18 квітня 2019 року.

11. Призначення членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

12.Погодження затвердження аудитора Товариства.

Проект рішення:

12. Погодити затвердження аудитором Товариства ТОВ «БДО».

13. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції

Проект рішення:

13.1. З метою приведення Статуту у відповідності до норм діючого законодавства України внести зміни до Cтатуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

13.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

13.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича  підписати нову редакцію Статуту Товариства.

13.4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв’язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

14. Внесення змін до внутрішніх положень, у зв’язку із приведенням документів Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Проект рішення:

14.1. Вважати такими, що втратив чинність з дати реєстрації Статуту в новій редакції Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна».

14.2. Затвердити в новій редакції з дати наступної, після реєстрації Статуту Положення про Наглядову Раду ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

14.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича підписати нову редакцію Положення про Наглядову Раду ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

 

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або з відповідного торговельного, банківського чи судового реєстру іноземної держави або його належним чином завірену копію, копію статуту юридичної особи або його належним чином завірену копію;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, акціонер (його представник) має звертатися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 102 (в приміщенні біля ресепшену), у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Волков Олександр Васильович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

Акціонери відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 05.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 7 268 356 799 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 7 268 356 799 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: euroins.com.ua, в розділі «Для акціонерів».

Довідки за телефоном: (044) 247 44 77.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

2018

2017

Усього активів

306 224

209 512

Основні засоби (за залишковою вартістю)

62 622

49 049

Запаси

1 046

1 241

Залишок коштів в централізованих страхових резервних фондах

41 841

14 225

Сумарна дебіторська заборгованість

36 670

29 220

Гроші та їх еквіваленти

35 277

60 135

Поточні фінансові інвестиції

51 186

20 701

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-115 578

-91 965

Власний капітал

91 711

85 448

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

72 684

71 000

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

165 224

94 187

Поточні зобов’язання і забезпечення

49 289

29 877

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-34 093

-29 652

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7 268 356 799

7100000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,00469061

-0,00417634

 

 

 

Голова Правління                                                                                            О.В.Волков