Дата розміщення:  07.03.2019 11:53:01
Дата здійснення дії: 11.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"
Код за ЄДРПОУ:  00903957
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"

(код за ЄДРПОУ: 00903957, місцезнаходження: 72013, Запорізька обл., Михайлівський район, селище міського типу Пришиб, вулиця Кооперативна, будинок 1) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться

11 квітня 2019 року о 12.00 годині за адресою: 72013, Запорізька обл., Михайлівський район, селище міського типу Пришиб, вулиця Кооперативна, будинок 1, зал засідань №1.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Тищук Людмила Сергіївна, члени лічильної комісії Гонгало Ярослав Сергійович, Чайченко Леся Володимирівна . Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Касьянова Ю.Ю. Секретарем зборів Проскурня Л.І. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – до 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – до15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – до 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Питання 3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання 7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Висновки та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік затвердити.

Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік: Резервний фонд 5%; Покриття збитків, отриманих Товариством у 2016- 2017 рр.. - 95 % .

Питання 9. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

  • Кредитні угоди (сукупна гранична вартість 50000000 грн.);

  • Придбання основних фондів (сукупна гранична вартість 30000000 грн.).

  • Поповнення оборотних коштів (сукупна гранична вартість 50000000 грн.)

  • Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства

Питання 10. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році.

Проект рішення: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2019 році.

Питання 11. Розгляд звіту Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності дочірнього сільськогосподарського підприємства «Агроцентр» за 2018 рік та його затвердження.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності дочірнього сільськогосподарського підприємства «Агроцентр» за 2018 рік.

Питання 12. Затвердження порядку розподілу (покриття) прибутку (збитку) дочірнього сільськогосподарського підприємства «Агроцентр» за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку дочірнього сільськогосподарського підприємства «Агроцентр» за 2018 рік: Резервний фонд 5%; Фонд розвитку та вдосконалення виробництва - 25%; Фонд дивідендів-70%.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 05.04.2019 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 08.00 до 17.00 год. за адресою: 72013, Запорізька обл., Михайлівський район, селище міського типу Пришиб, вулиця Кооперативна, будинок 1, приймальня №1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова Наглядової Ради Шаламова Галина Вікторівна.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (06132)20530, (06132)22007.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.mraysnab.pat.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1144040 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1071110 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний, 2018 р.

Попередній, 2017 р.

Усього активів

113400

105976

Основні засоби (за залишковою вартістю)

36225

25758

Запаси

7539

11247

Сумарна дебіторська заборгованість

67608

67357

Гроші та їх еквіваленти

614

1593

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-6594

-6743

Власний капітал

55333

55184

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

915

915

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

58067

50792

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

149

-5326

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1144040

1144040

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,13

-4,66

Наглядова рада АТ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»