Дата розміщення:  27.01.2020 15:52:01
Дата здійснення дії: 27.02.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РВС БАНК"
Код за ЄДРПОУ:  39849797
Текст повідомлення: 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК»

Шановні Акціонери!

            Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» (скорочене найменування: АТ «РВС БАНК» (надалі – АТ «РВС БАНК» або «Банк»); Ідентифікаційний код юридичної особи 39849797; місцезнаходження: 04071, м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» (надалі – «Збори») 27 лютого 2020 року о 10 годині 00 хвилин (за київським часом) за адресою (місце проведення): Україна, м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58, кімната №1

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах:

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватися 27 лютого 2020 року за місцем проведення Зборів з 9 години 30 хвилин (час початку реєстрації акціонерів) до 9 години 45 хвилин (час закінчення реєстрації акціонерів).

 Для участі у Зборах акціонер має  надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України; керівники юридичних осіб мають надати документ, який ідентифікує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та статут акціонера – юридичної особи, завірені належним чином згідно чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 24 годину 21 лютого 2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, підготовлені Наглядовою радою АТ «РВС БАНК»):

  1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

«1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» у складі двох осіб: Голова лічильної комісії  - Вавренчук Анна Юріївна, Член лічильної комісії - Воловик Юлія Анатоліївна.

1.2.  Повноваження лічильної комісії припиняються з моменту оголошення Головою позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» про закриття позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК»»

2.         Затвердження регламенту проведення  позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК».

Проект рішення:                                                                                                                         

«2.1. Розгляд питань порядку денного Загальних зборів акціонерів має відбуватись приблизно згідно з таким регламентом:                                                                                                   

  • основна доповідь – 15 хвилин;                                                                                                   
  • співдоповідь – 10 хвилин;                                                               
  • виступи в дебатах – 20 хвилин;                                                      
  • відповіді на запитання – 30 хвилин.                                                                                                       

Слово для доповіді, виступу на Загальних зборах акціонерів надається Головою               Загальних зборів акціонерів. Голова Загальних зборів може перервати виступ особи, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.»

3.         Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК».

Проект рішення:

«3.1. Припинити з 27 лютого 2020 року достроково повноваження Голови та членів  Наглядової ради АТ «РВС БАНК», а саме:

Голови Наглядової ради АТ «РВС БАНК» - Гаврильчук Ірини Борисівни;

Члена Наглядової ради (незалежний член) – Васьковської Валентини Петрівни;

Член Наглядової ради (незалежний член) – Яременка Сергія Олександровича;

Член Наглядової ради (незалежний член) – Мигашка Віталія Олексійовича;

Член Наглядової ради (незалежний член) – Середенка Дмитра Миколайовича.»

4.         Обрання членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК».

Обрання членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК» буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування.

5.         Обрання Голови Наглядової ради АТ «РВС БАНК» з числа обраних членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК».

Проект рішення:

«5.1. Обрати з 27 лютого 2020 року Головою Наглядової ради АТ «РВС БАНК» Демчака Руслана Євгенійовича з числа обраних членів Наглядової Ради АТ «РВС БАНК» строком на 3 (три) роки»

6.         Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК»; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК».

Проект рішення:

«6.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «РВС БАНК» Демчаком Русланом Євгенійовичем, встановити розмір винагороди Голови Наглядової ради АТ «РВС БАНК», у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат на умовах, що викладені у додатку № 1 до цього рішення.

6.2. Уповноважити Голову Правління АТ «РВС БАНК» або уповноваженою ним особою на укладання трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «РВС БАНК».

6.3.      Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з обраними незалежними членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК, встановити розмір винагороди обраним незалежним членам Наглядової ради АТ «РВС БАНК», у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат на умовах, що викладені у додатку №2 до цього рішення.

6.4. Уповноважити Голову Правління АТ «РВС БАНК» або уповноваженою ним особою на укладання трудового договору (контракту), що укладатиметься з кожним обраним  незалежним  членом  Наглядової ради АТ «РВС БАНК»».

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://rwsbank.com.ua/.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

Станом на 22 січня 2020 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», що скликаються на 27 лютого 2020 року):

- загальна кількість акцій - 12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п`ятдесят дві тисячі двісті п`ятдесят) штук;

- загальна кількість голосуючих акцій - 12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п`ятдесят дві тисячі двісті п`ятдесят) штук.

Статутний капітал АТ «РВС БАНК» представлений одним типом акцій – прості.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

Від дати надіслання Повідомлення про проведення Загальних зборів (27 січня 2020 року) до дати проведення Загальних зборів (27 лютого 2020 року) Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку: м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58, в робочі дні, робочий час з 09 години 00 хвилин до 18 годин 00 хвилин, кімната №1, а в день проведення Загальних зборів – 27 лютого 2020 року, також у місці їх проведення: м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Голова Наглядової ради АТ «РВС БАНК» Гаврильчук Ірина Борисівна, тел.(044)590-00-00.

Документи надаються в електронній формі на носіях інформації, наданих акціонером, або у паперовій формі, на підставі письмового запиту акціонера, отриманого Правлінням АТ «РВС БАНК» не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до бажаної дати ознайомлення.

Для ознайомлення з документами  акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а для представника акціонера – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Банк до початку Загальних зборів акціонерів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

 

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону України «Про акціонерні товариства»,  якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожен акціонер має право:

  • на підставі письмового запиту від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
  • вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. (Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням найменування акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку); оскаржувати рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. (Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.)

 

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.  Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Банк або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Банку може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Банку може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Наглядова рада АТ «РВС БАНК»