Дата розміщення:  07.03.2019 12:23:02
Дата здійснення дії: 10.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ»
Код за ЄДРПОУ:  14231468
Текст повідомлення: 

Акціонерне товариство «Готель «Градецький»

(код за ЄДРПОУ: 14231468, місцезнаходження: пр-т Миру, буд. 68, м. Чернігів, 14005), далі – «Товариство», повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 10 квітня 2019 року о 10:00 за адресою: м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 68, в «Зеленій залі» ПрАТ «Ресторан "Градецький» на другому поверсі. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитись 10 квітня 2019 року з 9:15 до 9:45 за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: станом на 24:00 годину 04 квітня 2019 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Полосьмак Володимир Миколайович, члени лічильної комісії – Овчаренко Ігор Михайлович, Гавриліна Ольга Валеріївна.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов’язків. Лічильна комісія надає роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов’язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

1. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів - Тарасовця Юрія Миколайовича.

2. Секретарем загальних зборів акціонерів обрати Глека Вадима Петровича.

3. Затвердити регламент проведення зборів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин, час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин на одну особу, збори провести без перерви. Голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування за принципом 1 акція – 1 голос.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Роботу директора Товариства в 2018 році визнати задовільною та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році без зауважень та додаткових заходів.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності у 2018 році.

Проект рішення:

Збитки Товариства за 2018 рік покривати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення:

Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25 % та/або більше 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть бути укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 20 млн. гривень, а саме:

- отримання кредиту: укладення кредитних угод (кредитних договорів) з банками та фінансовими установами,

- укладення договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;

- надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій;

- надання Товариством порук, страхування майна Товариства, відчуження, в тому числі продажу майна Товариства.

Надати Директору Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Залучення коштів вчиняти шляхом укладення Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов’язань третіх осіб.

8. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду.

Проект рішення:

1. Затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду.

2. Уповноважити Голову зборів Тарасовця Юрія Миколайовича та секретаря зборів Глека Вадима Петровича підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

Акціонер до дати проведення загальних зборів має право ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: пр-т Миру, буд. 68, к. 204, м. Чернігів, 14005, у робочі дні з 09:00 до 17:00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Глек Вадим Петрович, довідки за тел.: (0462) 93-85-30. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень та інша інформація, визначена законодавством: http://gradetsky.pat.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 28.02.2019, загальна кількість акцій складає 13 997 200 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій 9 434 940 штук.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Наглядовій раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата видачі довіреності; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази «всіма належними мені акціями». Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

- прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);

- реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для фізичної особи);

- місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);

- повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);

- місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утримався) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу, або інший документ, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно надати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ (нотаріально засвідчену копію) юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів. Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний 2018 рік

попередній 2017 рік

Усього активів

2756,4

2882,0

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2476,4

2840,0

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

269,4

34,0

Гроші та їх еквіваленти

10,6

8,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(12895,5)

(8328,0)

Власний капітал

(8568,4)

(4001,0)

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

699,9

699,9

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

79,0

Поточні зобов’язання і забезпечення

11324,8

6804,0

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(4567,5)

(2040,0)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

13997200

13997200

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,32632

-0,14574

Наглядова рада АТ «Готель «Градецький»