Дата розміщення:  07.03.2019 12:41:01
Дата здійснення дії: 10.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СУЗІР'Я"
Код за ЄДРПОУ:  22891956
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерного Товариства

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Сузір'я»» (ідентифікаційний код 22891956), надалі — ПрАТ «СК «Сузір’я», або Товариство.

Місцезнаходження Товариства: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд.6.

ПрАТ «СК «Сузір’я» повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 10 квітня 2019 року об 11-00 годині за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, б. 7-9, к. 43/44.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах відбудеться 10 квітня 2019 року з 10.00 год. до 10.30 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 04 квітня 2019 року (станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних Загальних зборів акціонерів). На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів: загальна кількість простих іменних акцій – 1050000 штук., голосуючих акцій - 1050000 штук, привілейовані акції не випускалися.

 

Перелік питань з проектами рішень (крім кумулятивного голосування),

 включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

 

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.          

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Мерзляк О.А., члени комісії Синяк Н.В., Рудакова В.В.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.    

Проект рішення:

Обрати Покровського Ростислава Леонідовича Головою річних Загальних зборів акціонерів, Оксененко Наталію Сергіївну - Секретарем річних Загальних зборів.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та голосування.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний регламент:

 • для доповіді з питання порядку денного «Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік.» та «Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік» – до 30 хв.;
 • для доповіді по усіх інших питаннях порядку денного – до 10 хв.;
 • виступи в порядку обговорення – до 5 хвилин;
 • відповіді на запитання – до 10 хв.

2. Переривання процесу голосування забороняється.

3. В ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання. Пропозиції щодо оголошення перерви загальних зборів  вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, а отже, проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. Пропозицію щодо перерви Загальних зборів може вносити Голова Загальних зборів.

4. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру (представнику акціонера) під час реєстрації для участі у зборах, засвідчується підписом члена реєстраційної комісії.

4. Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік.          

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

2. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2018 році задовільною.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.          

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.           

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік

7. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2018 рік.    

Проект рішення:

1. Спрямувати  прибуток, отриманий за результатами діяльності ПрАТ «СК «Сузір’я» у 2018 році в сумі 592 598,57 грн. (П’ятсот дев’яносто дві тисячі п’ятсот дев’яносто вісім гривень, 57 копійок) на розвиток Товариства.

2. За підсумками діяльності Товариства у 2018 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

8. Про подовження повноважень Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Подовжити повноваження Генерального директора ПрАТ «СК «Сузір’я» - Оксененко Наталії Сергіївни до наступних річних загальних зборів акціонерів, які мають відбутись не пізніше 30 квітня 2020 року.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення з цього питання порядку денного.      

Проект рішення:

1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться у ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме: договорів страхування у формі добровільного та обов’язкового страхування у відповідності до наявних та чинних, на момент укладання таких договорів, ліцензій з подальшим одержанням страхових платежів, 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень; договорів з довгострокових фінансових інвестицій,50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «Сузір’я» самостійно визначати умови вказаних у цьому рішенні значних правочинів (договорів, контрактів тощо), а також укладати (підписувати) правочини протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

10. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових внесків з 27 342 000,00 грн. (двадцять сім мільйонів триста сорок дві тисячі гривень 00 коп.) до 32 342 982,00 грн. (тридцять два мільйони триста сорок дві тисячі дев’ятсот вісімдесят дві гривні 00 коп.) шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства без здійснення публічної пропозиції у кількості 192 050 (сто дев’яносто дві тисячі п’ятдесят) штук номінальною вартістю 26,04 грн. (двадцять шість гривень 04 копійки) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 5 000 982,00 грн. (п’ять мільйонів дев’ятсот вісімдесят дві гривні 00 коп).

11. Про відмову (невикористання) переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення:

Відмовитися від використання (не використовувати) переважного права акціонерівна придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

12. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

Проект рішення:

1. Здійснити емісію простих іменних акцій без здійснення публічної пропозиції.

2. Затвердити рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції), яке викласти в окремому додатку, який є невід’ємною частиною протоколу річних загальних зборів акціонерів.

3. Встановити, що розміщення акцій здійснюватиметься виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на дату проведення цих загальних зборів акціонерів.

13. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження вчиняти дії та ухвалювати рішення щодо забезпечення емісії акцій.

Проект рішення:

Визначити Наглядову Раду Товариства органом, уповноваженим вчиняти дії та ухвалювати рішення щодо забезпечення емісії акцій, у тому числі :

 • визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
 • прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 • затвердження результатів емісії акцій;
 • затвердження звіту про результати емісії акцій;
 • прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 • повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

14. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій та обов’язкового викупу акцій.      

Проект рішення:

Визначити Генерального директора уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

 • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);
 • проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
 • проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 10 квітня 2019 року (включно) акціонери можуть  ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, б. 7-9, каб. 43/44, у робочі дні з 9:00 до 18:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – керівник служби внутрішнього аудиту Мерзляк Олена Аврамівна телефон (044) 239-29-95. 10 квітня 2019 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних Загальних зборах.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.36 та ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

 • від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у поряду, передбаченому вище;
 • до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
 • не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також не пізніше ніж за сім днів - щодо кандидатів до складу органів Товариства;
 • не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів отримати повідомлення про зміни у порядку денному з  проектами рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;
 • оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Пропозиції повинні містити проекти рішень з відповідних питань порядку денного та інформацію, визначену Законом України «Про акціонерні товариства», у т.ч.. статтею 38 вказаного Закону.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, а представникам акціонерів ¾ документ, що посвідчує особу, а також  документи, що підтверджують повноваження представляти акціонерів та голосувати на Загальних зборах.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного - www.suzirya.com.ua.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний (2018)

Попередній (2017)

Усього активів

66577

64802

Основні засоби (за залишковою вартістю)

13480

6574

Запаси

18

15

Сумарна дебіторська заборгованість

6 419

14 860

Гроші та їх еквіваленти

14 580

13 890

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

8 438

7 845

Власний капітал

51 958

44 484

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

27 342

27 342

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

9 199

7 863

Поточні зобов'язання і забезпечення

5 420

12 455

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

593

-758

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 050 000

1 050 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,56

 - 0,72

 

Для встановлення особи необхідно надати реєстраційній комісії паспорт громадянина України або іншої країни (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання)

Для підтвердження права на участь у Зборах представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченим законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):

 • Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність  також може бути посвідчена депозитарною установою у встановленому законодавством порядку.
 • Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи (видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами), Договір про управління або Договір доручення, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування повноважень щодо участі та голосування на Зборах.
 • Для керівника акціонера-юридичної особи  – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім або представнику неповнолітнього акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені передбаченим законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):

 • для неповнолітніх акціонерів – свідоцтво про народження (за відсутності паспорта), копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;
 • для представника неповнолітнього акціонера – свідоцтво про народження.

 

 Наглядова Рада ПрАТ «СК «Сузір’я»