Дата розміщення:  14.02.2020 16:20:02
Дата здійснення дії: 25.03.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРІСТАЛІСТ"
Код за ЄДРПОУ:  00222373
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Крісталіст», місцезнаходження: 36023, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Героїв АТО, буд.71А, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться  25 березня 2020 року о 10-00  за адресою: 36023, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Героїв АТО, буд.71А, адмінприміщення товариства, кім.227.

Реєстрація проводиться  з  09-30  до 09-50 год.  25 березня 2020 року  за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 19.03.2020 року.

 

                                      Проект порядку денного (з проектом рішень)

 

 1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) Обрати лічильну комісію в складі :

 • Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
 • Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії;
 • Вергелес Наталія Петрівна – Член лічильної комісії.

 2) Затвердити порядок проведення річних загальних зборів.

 • Надати доповідачам  по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;
 • Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
 • Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.
 • Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.

 

 1. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Обрати головою зборів Білика Михайла Григоровича.
 2. Обрати секретарем зборів Окружко Юлію Геннадіївну.

 

 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Звіт Наглядової ради за 2019 рік прийняти до відома.
 2. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 році задовільною.

 

 1. Розгляд звіту Директора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Звіт Директора за 2019 рік прийняти до відома.
 2. Визнати роботу Директора у 2019 році задовільною.

 

 1. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік затвердити.
 2. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 році задовільною.

 

 1. Затвердження річного звіту товариства за 2019 р. Розподіл прибутку і збитків товариства.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Річний звіт товариства за 2019р. затвердити.
 2. Збиток покрити за рахунок оптимізації витрат та збільшення об'ємів послуг, що надаються.
 3. У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2019 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.      

 

 1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «КРІСТАЛІСТ».

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. В зв'язку з закінченням повноважень Наглядової ради, припинити повноваження:
 • Москалюк Вадим Олегович – Голова наглядової ради;

 

 1. Пушкарьова Анна Андріївна – член наглядової ради;
 2. Надольська Інна Вячеславівна – член наглядової ради .

 

 1. Обрання членів наглядової ради ПрАТ «КРІСТАЛІСТ». Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Обрати наглядову раду терміном на 3 роки в наступному складі:
 • Глуховський Олександр Володимирович – член наглядової ради – акціонер;
 • Надольська Інна В'ячеславівна – член наглядової ради – представник акціонера Дорошенка В.В.;
 • Хохлов Віктор Вікторович – член наглядової ради – представник акціонера Дорошенка В.В.
 1. Зобов'язати наглядову раду обрати Голову наглядової ради.
 2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
 3. Уповноважити Директора ПрАТ «КРІСТАЛІСТ» підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів.
 4. Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься.

 

 1. Припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ «КРІСТАЛІСТ».

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Ревізійної комісії:
 • Герасименко Василь Миколайович – Голова ревізійної комісії;
 • Марусич Микола Сергійович – член ревізійної комісії,
 • Корнійчук Віталій Павлович – член ревізійної комісії .

 

 1.  Обрання Ревізійної комісії ПрАТ «КРІСТАЛІСТ».

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Обрати Ревізійну комісію терміном на 3 роки в наступному складі:
 • Герасименко Василь Михайлович – Голова ревізійної комісії;
 • Корнієнко Єлизавета Ігорівна – член ревізійної комісії;
 • Корнійчук Віталій Павлович – член ревізійної комісії.

 

 1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть прийнятися Товариством у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Попередньо надати згоду  Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 12 000 000,00 (дванадцять мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Вказані правочини стосуються:

 •  відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов'язків та інших об'єктів;
 • правочини щодо отримання позик, кредитів;
 • правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства;
 1. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись  визначення об'єктів нерухомого майна, що підлягають реконструкції, знесенню, поділу,виділу та визначення в зв'язку з цим цільового призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення.
 2. Уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

 

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2019р.

Попередній 2018 р.

Усього активів

12 731

12 415

Основні засоби (за залишковою вартістю)

9 774

9 860

Запаси

1 798

1 517

Сумарна дебіторська заборгованість

882

697

Гроші та їх еквіваленти

103

162

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

- 5 926

-5 166

Власний капітал

11 209

11 778

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

7 995

7 995

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

97

65

Поточні зобов'язання і забезпечення

1 425

572

Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)

-584

-1 012

Середньорічна кількість акцій (шт.)

159 889 520

159 889 520

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,0036

-0,0063

Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою:  http://diamond.poltava.ua.

Станом на 10.02.2020 р. - дату складання  переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведедення Загальних зборів ПрАТ «КРІСТАЛІСТ», отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» загальна кількість простих акцій складає: 159 889 520  (сто п’ятдесят дев’ять мільйонів вісімсот вісімдесят дев’ять тисяч п’ятсот двадцять) штук, кількість голосуючих акцій складає: 149 822 880 (сто сорок дев'ять мільйонів вісімсот  двадцять дві тисячі вісімсот вісімдесят) штук.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: м. Полтава,  вул. Героїв АТО,  71-А, ПрАТ «КРІСТАЛІСТ», кімната 227, щоденно з 9-00 до 16-00,  крім суботи та неділі, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадовою особою ПрАТ «КРІСТАЛІСТ», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами Загальних зборів є Директор Товариства Дорошенко Віталій Віталійович. Довідки за телефоном: (0532) 64-10-07.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Кожний акціонер має право оскаржити рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для  реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства  здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

 Наглядова рада ПрАТ «КРІСТАЛІСТ»