Дата розміщення:  14.02.2020 16:38:02
Дата здійснення дії: 16.03.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "Компаніївське ремонтно-транспортне підприємство"
Код за ЄДРПОУ:  03751592
Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство «Компаніївське ремонтно-транспортне підприємство» (надалі – Товариство), яке знаходиться за адресою: 28400, Кіровоградська обл., смт.Компаніївка, вул.Паркова,29 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 березня 2020 р. о 10.00  за адресою: 28400, Кіровоградська обл., смт.Компаніївка, вул.Паркова,29, каб.№1. Реєстрація акціонерів (їх представників) – з 09.30 до 09.55. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.03.2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
  3. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  4. Розгляд звіту директора товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.
  6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Визначення порядку розподілу прибутків Товариства.
  7. Припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання ревiзiйної комiсiї.
  8. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Зміна найменування Товариства.
  9. Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової редакції статуту.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показників

Період

звітний

попередній

Усього активів

4385

4700

Основні засоби

276

272

Запаси

4102

4131

Сумарна дебіторська заборгованість

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти

7

297

Нерозподілений прибуток

1826

2818

Власний капітал

2213

3205

Статутний капітал

175

175

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

2172

1495

Чистий прибуток ( збиток)

1097

992

Середньорічна кількість акцій ( шт.)

699289

699289

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

1,56874

1,41858

 

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 12.02.2020 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 699 289 шт., в тому числі голосуючих – 207 917 шт.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: https://03751592.smida.gov.ua.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням Товариства за адресою: 28400, Кіровоградська обл., смт.Компаніївка, вул.Паркова,29, каб.№1, в робочі дні з 09.00 до 12.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Ткаченко Сергій Іванович.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку денного. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження: 28400, Кіровоградська обл., смт.Компаніївка, вул.Паркова,29. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):

1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):

- для неповнолітніх акціонерів – копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

- для представників акціонерів – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера; договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Наглядова рада.

 

Проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Компаніївське РТП», які відбудуться 16 березня 2020 року

 

Питання порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії.

Проект рішень:

1.Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі: Шевченко Т.А. – голова лічильної комісії, Петренко О.О., Музиченко В.М. – члени лічильної комісії.

 

Питання порядку денного:

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішень:

1. Розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів:

доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 3 хвилин; запитання та довідки – до 5 хвилин; провести загальні збори акціонерів без перерви.

 

Питання порядку денного:

3. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік.

 

Питання порядку денного:

4. Розгляд звіту директора товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт директора Товариства за 2019 рік.

 

Питання порядку денного:

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

 

Питання порядку денного:

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.

Проект рішень:

1.Затвердити річні результати діяльності акціонерного товариства за 2019 рік, затвердити річний звіт та баланс товариства за 2019 рік.

За підсумками 2019 року розподілити прибуток наступним чином: 100% - на розвиток виробництва.

Дивіденди за підсумками 2019 року не нараховувати та не виплачувати.

 

Питання порядку денного:

7. Припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання ревiзiйної комiсiї.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження ревізійної комісії в зв’язку зі скасуванням ревізійної комісії, в складі: Голова ревізійної комісії Ткаченко Олександр Iванович, члени ревізійної комісії Ткаченко Iрина Миколаївна, Семиволос Олександр Валентинович.

Ревiзiйну комiсiю не обирати, повноваження по здiйсненню перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства передати незалежному аудитору.

 

Питання порядку денного:

8. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення:

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2.Змінити найменування Товариства:

повне з Публічне акціонерне товариство «Компаніївське ремонтно-транспортне підприємство» на Приватне акціонерне товариство «Компаніївське ремонтно-транспортне підприємство»;

скорочене з ПАТ «Компаніївське РТП» на ПрАТ «Компаніївське РТП».

 

Питання порядку денного:

9. Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової редакції статуту.

Проект рішення:

1.Внести зміни до статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства, а також в зв'язку з приведенням статуту до норм чинного законодавства України та затвердити нову редакцію статуту Товариства.

2.Уповноважити директора Товариства Ткаченка Сергія Івановича підписати нову редакцію статуту та здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, уповноважити заповнювати та підписувати, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Кіровоградської області необхідні документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій.