Дата розміщення:  14.02.2020 16:46:01
Дата здійснення дії: 20.03.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДIНЖЕНЕРМЕРЕЖА-2"
Код за ЄДРПОУ:  04013376
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство  «Будінженермережа-2» (код ЄДРПОУ 04013376, адреса місцезнаходження: м.Київ. просп..Відрадний, 107),  повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться  20 березня 2020 року, за адресую: м.Київ. просп..Відрадний, 107, 2 поверх, кабінет голови правління. Реєстрація акціонерів відбудеться з 14.00 до 14.30. в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 14.30. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 16 березня 2020 року.

Проект Порядку денного (Переліку питань для голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі представників депозитарної установи ТОВ «НВП «Магістр». Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: обрати головою загальних зборів Павлюка В.Т. та секретарем загальних  зборів Миколаюк Л.І.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: «затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік».

4. Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: «затвердити звіт Наглядової ради про підсумки діяльності за 2019 рік».

5. Звіт Ревізора про підсумки діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: «затвердити звіт Ревізора про підсумки діяльності за 2019 рік».

6. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: «затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2019 рік».

7. Затвердження порядку розподілу  прибутку або покриття збитків Товариства за 2019 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: «затвердити запропонований правлінням товариства порядок розподілу прибутку за 2019 рік».

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Голову правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

Проект рішення: «схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності та наділити Голову правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів».

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також  внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них,  звертатися за місцезнаходженням товариства: м.Київ. просп..Відрадний, 107, 2 поверх, кімната бухгалтерії, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00 та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у посадової особи-Головного бухгалтера товариства Морозової Л.В. 

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонера.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектоам питань порядку денного та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www. 04013376.infosite.com.ua.

Довідки за тел. (044) 458-9451 ПрАТ «Будінженермережа-2» (Емітент), (044) 500-1607/08  ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).                                               

Основні  показники фінансово-господарської   діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

7196

8941

Основні засоби

730

386

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1883

3143

Сумарна дебіторська заборгованість

3499

5371

Грошові кошти та їх еквіваленти

1084

41

Нерозподілений прибуток

2012

1628

Власний капітал

44

44

Статутний капітал

338

338

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

4802

6931

Чистий прибуток (збиток)

468

955

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

34

1

Наглядова рада Товариства