Дата розміщення:  14.02.2020 17:06:02
Дата здійснення дії: 17.03.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-5"
Код за ЄДРПОУ:  04013407
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство  «Будінженермережа-5» (код ЄДРПОУ 04013407, адреса місцезнаходження: м.Київ. вул.Гоголівська, 39) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться  17 березня 2020 року, за адресою: м.Київ, вул.Гоголівська, 39, 2 поверх, кабінет голови правління. Реєстрація акціонерів відбудеться з 14.00 до 14.30. в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 14.30. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах,11 березня 2020 року.

Проект Порядку денного (Перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі представників депозитарної установи ТОВ «НВП «Магістр». Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: обрати головою загальних зборів акціонерів – Бориса А.Д., секретарем загальних зборів акціонерів –  Старунського М.І.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

4. Звіт Наглядової ради про роботу за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради про роботу за 2019 рік.

5. Звіт Ревізора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Ревізора за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2019 рік.

7. Затвердження порядку розподілу  прибутку або покриття збитків Товариства за 2019 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: затвердити запропонований правлінням товариства порядок розподілу прибутку за 2019 рік.

8. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності за 2019 рік.

Проект рішення: здійснити виплату дивідендів з розрахунку 55,00 гривні на одну просту іменну акцію. Право на отримання дивідендів мають акціонери у відповідності з переліком акціонерів станом на дату проведення зборів, а саме 17.03.2020р. Початок виплати дивідендів з 18.03.2020р. Термін виплати дивідендів по 18.05.2020р..

9. Надання загальними зборами акціонерів згоди (дозволу) правлінню товариства на право відчуження будь-якого майна Товариства.

Проект рішення: надати згоду (дозвіл) правлінню товариства на право відчуження будь-якого майна Товариства.

10.Надання згоди (дозволу) Голові правління товариства на укладання товариством значних правочинів (договорів) з веденням фінансово-господарської діяльності на суму до 600000000,00 гривень (Шістсот  мільйонів) у термін до 31 травня 2021 року.

Проект рішення: надати згоду (дозвіл) Голові правління товариства на укладання товариством значних право чинів (договорів) з веденням фінансово-господарської діяльності на суму до 600000000,00 гривень (Шістсот мільйонів) у термін до 31 травня 2021 року.

10. Викликання з посади Голови та членів Правління Товариства у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення: викликати з посади Голову правління Товариства Бориса Анатолія Дмитровича та членів Правління Товариства Очеретного Романа Володимировича та Старунського Миколу Івановича  у зв’язку з закінченням терміну повноважень .

11. Обрання Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення: обрати Головою правління Товариства Бориса Анатолія Дмитровича та членами Правління Товариства Очеретного Романа Володимировича та Старунського Миколу Івановича. Встановити термін повноважень Правління 3 роки.

12. Прийняття рішення про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства (за КВЕД).

Проект рішення: внести зміни щодо наступних видів економічної діяльності Товариства (змінити або внести КВЕДи Товариства), а саме змінити  КВЕД на 49.41 – Вантажний автомобільний транспорт.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також  внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них,  звертатися за місцезнаходженням товариства: м.Київ. вул.Гоголівська, 39, 2 поверх, приймальня голови правління, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 14:00 та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у посадової особи-голови правління Бориса А.Д. 

           Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Звертаємо увагу, що акціонери повинні виконати вимоги пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України".

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонера.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://04013407.infosite.com.ua. Довідки за тел. (044) 486-3437   ПрАТ «Будінженермережа-5» (Емітент), (044) 500-1607/08  ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).                                 

Основні  показники фінансово-господарської   діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

60793

67570

Основні засоби

3638

4584

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

8289

19480

Сумарна дебіторська заборгованість

30549

16957

Грошові кошти та їх еквіваленти

2554

6404

Нерозподілений прибуток

25788

26786

Власний капітал

49357

49366

Статутний капітал

48

48

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

11436

18204

Чистий прибуток (збиток)

4943

4387

Середньорічна кількість акцій (шт.)

27268

27268

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом  періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

138

160

                                 Наглядова рада Товариства