Дата розміщення:  14.02.2020 17:16:01
Дата здійснення дії: 02.03.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
Код за ЄДРПОУ:  30939178
Текст повідомлення: 

Повідомлення щодо проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі – Товариство), ідентифікаційний код 30939178, яке знаходиться за адресою: Україна, 85300, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Торгівельна, буд. 106А (надалі - Збори)

Дата та час проведення Зборів: 02 березня 2020 року о 9 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: вулиця Торгівельна, будинок 106А (кабінет 104, 1 поверх), місто Покровськ, Донецька область, Україна.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 02 березня 2020 року о 8 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 02 березня 2020 року о 8 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 02 березня 2020 року о 9 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: вулиця Торгівельна, будинок 106А (кабінет 104), місто Покровськ, Донецька область, Україна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 25 лютого 2020 року.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1.   Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Прийняття рішення щодо схвалення вчинених Товариством значних правочинів щодо відступлення прав вимоги.

 

Порядок денний та проекти рішень

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

-              Горболис Олександр Анатолійович – Голова лічильної комісії;

-              Биковський Станіслав Миколайович – Член лічильної комісії;

-              Сухацький Артур Валентинович – Член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1.         Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

-              час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

-              час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

  1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
  2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Прийняття рішення щодо схвалення вчинених Товариством значних правочинів щодо відступлення прав вимоги.

2.3. Голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

 

3. Прийняття рішення щодо схвалення вчинених Товариством значних правочинів щодо відступлення прав вимоги.

Проект рішення:

 3.1. Схвалити вчинені Товариством у лютому 2020 року значні правочини, а саме: значні правочини щодо відступлення прав вимоги між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код – 30939178; Новий кредитор) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код – 00191158; Кредитор), згідно яких Кредитор відступає на користь  Нового кредитора права вимоги до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код – 05393085; Боржник) на загальну суму, що не перевищує 5 000 000 000,00 грн. (п’ять мільярдів гривень 00 копійок).

3.2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства, або особи, яка виконує його обов’язки, або іншої особи, уповноваженої на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства,  щодо підписання, укладання та виконання значних правочинів, які вказані в п. 3.1. цього рішення.

 

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: вулиця Торгівельна, будинок 106А, (кабінет 104, 1 поверх) місто Покровськ, Донецька область, Україна, у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор Салєєв І.А. Телефон для довідок Товариства: (06239) 2-05-00.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

  • на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
  • на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі, якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного Закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
  • на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;
  • оскільки Збори скликаються відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою затверджено порядок денний,який викладений у цьому повідомленні.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 03 лютого 2020 року) становить 7 798 845 843 штуки. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 03 лютого 2020 року) становить 7 798 845 843 штуки.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: http://donetsksteel.com.ua/.

                                                                                                                                                                                          Наглядова рада ПРАТ «ДМЗ»