Дата розміщення:  14.02.2020 17:28:01
Дата здійснення дії: 14.02.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»
Код за ЄДРПОУ:  00373942
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»

Місцезнаходження: Україна, 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Прилуцька, 2

код ЄДРПОУ 00373942  (далі також «Товариство» )

повідомляє про те, що 24 березня 2020 року об 11 год. 00 хв. за адресою:

Україна, 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Прилуцька, 2, кабінет № 1  

відбудуться річні Загальні збори Товариства

З ПОРЯДКОМ ДЕННИМ

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань):

Питання № 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення.

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова Лічильної комісії Андрушко Зоя Сергіївна; Член Лічильної комісії Пасьоха Вікторію Олександрівну; Член Лічильної комісії Тимко Інна Володимирівна. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).

Питання № 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства

Проект рішення.

Обрати головою річних Загальних зборів Товариства Янок Тетяну Володимирівну, секретарем річних Загальних зборів Товариства – Глущенко Наталію Василівну. 

Питання № 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік

Проект рішення.

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається)

Питання № 4. Звіт Голови правління Товариства за 2019 рік.

Проект рішення.

Затвердити Звіт Голови правління Товариства за 2019 рік (додається)

Питання № 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік

Проект рішення.

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (додається)

Питання № 6. Розподіл прибутку і збитків за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

Проект рішення.

У зв’язку з наявністю збитків розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році не здійснювати.  

Питання № 7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення.

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме Волощука Георгія Олександровича, Волощука Олега Георгійовича, Волощук Тетяни Георгіївни.

Питання № 8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення.

Обрати членів Наглядової ради Товариства у складі наступних акціонерів Товариства: Гончаренко Михайла Борисовича, Гончаренко Олександра Михайловича, Гончаренко Костянтина Борисовича.

Питання № 9. Про затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства

Проект рішення.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з кожним із членів Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додається). Уповноважити голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з кожним із членів Наглядової ради Товариства.

Питання № 10. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість

Проект рішення.

10.1.Попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства (перелік таких правочинів та їх суттєві умови наведені на сайті Товариства: http://www.ngk.net.ua/info.php?page=Osobluvi%20vidmitku).

10.2.Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим Органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до відповідних граничних сукупних сум, передбачених пунктом 10.1 цього протоколу.

10.3.Встановити, що по правочинах, визначених у пункті 10.1 цього рішення, Голова Правління Товариства укладає та підписує такий правочин тільки за умови попереднього затвердження Наглядовою радою Товариства усіх умов такого правочину, незалежно від вартості майна, майнових прав, товарів, робіт та послуг, що є предметом таких правочинів.

10.4.Прийняти рішення про вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» з особами, які є прямо або опосередковано афілійованими з особою, яка є власником контрольного пакета акцій Товариства, за умови, що такі правочини відносяться до правочинів, визначених у пункті 10.1 цього протоколу протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними Зборами Товариства.                                    

Питання № 11. Про схвалення вчинених Товариством правочинів

Проект рішення.

Схвалити вчинені Товариством правочини (перелік вчинених Товариством правочинів, та їх суттєві умови наведені на сайті Товариства: http://www.ngk.net.ua/info.php?page=Osobluvi%20vidmitku)

Питання № 12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції.

Проект рішення.

12.1.Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції (додається).

12.2.Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту їх державної реєстрації.

12.3.Доручити Голові та секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка затверджена цими Загальними зборами Товариства.

12.4.Уповноважити виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства, затвердженого цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Питання № 13. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення.

Відмовитися від використання переважного права акціонера на придбанні акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Питання № 14. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення простих іменних акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції,про визначення переліку осіб, які є учасниками розміщення, затвердження рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції), про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, передбачені законодавством, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу Товариства, про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження, передбачені законодавством, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу Товариства.

Проект рішення.

14.1.Збільшити розмір статутного капіталу Товариства до 9 000 000,00 гривень ( дев’яти мільйонів 00 копійок) шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій існуючою номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п’ять копійок) без здійснення публічної пропозиції за рахунок додаткової емісії 27 401 680 (двадцяти семи мільйонів чотирьохсот однієї тисячі шестисот вісімдесяти) простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п’ять копійок) на загальну номінальну суму 6 850 420,00 гривень (шість мільйонів вісімсот п’ятдесят  тисяч чотириста двадцять гривень).

14.2.Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення: Абрагамов Михайло Милявич, Година Володимир Миколайович, Гончаренко Михайло Борисович, Заболотній Руслан Анатолійович, Іванов Едуард Анатолійович, Казанцева Людмила Михайлівна, Коваль Михайло Тихонович, Коржова Тетяна Петрівна, Кубрак Анатолій Іванович, Фесюн Євген Олександрович.

14.3.Здійснити емісію 27 401 680 (двадцяти семи мільйонів чотирьохсот одної тисячі шестисот вісімдесяти) простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п’ять копійок) загальною номінальною сумою 6 850 420,00 гривень (шість мільйонів вісімсот п’ятдесят  тисяч чотириста двадцять гривень) без здійснення публічної пропозиції серед осіб, які є учасниками розміщення відповідно до Переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій (додається).

14.4.Здійснити розміщення простих іменних акцій в один етап тривалістю 15 робочих днів.

14.5.Затвердити рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) (додається).

14.6.Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження, передбачені законодавством, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства, у тому числі, але не виключно:

 1. прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); 
 2. затвердження результатів емісії акцій Товариства;
 3. затвердження звіту про результати емісії акцій Товариства;
 4. прийняття рішення про відмову від емісії акцій Товариства;
 5. затвердження ринкової вартості майна, немайнових прав, що мають грошову вартість у випадку, якщо акції оплачуються майном, немайновими правами, що мають грошову вартість;
 6. повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій Наглядовою радою Товариства, або невнесення в установлені законодавством строки змін до Статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій Товариства.

14.7.Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження, передбачені законодавством, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства, у тому числі, але не виключно:

 1. проведення дії щодо забезпечення розміщення акцій Товариства;
 2. проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу Товариством акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій у порядку та строк, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства»;
 3. складення переліку акціонерів Товариства, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
 4. подання заяви, рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) і всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій Товариства до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 5. проведення всіх дій необхідних для присвоєння акціям Товариства міжнародного ідентифікаційного номера, а також оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката;
 6. укладення з першими власниками у процесі розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції договорів купівлі-продажу акцій Товариства, щодо яких ними були надані заяви про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов емісії акцій;
 7. підписання звіту про результати емісії акцій Товариства;
 8. подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви про реєстрацію звіту та результати емісії і всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати емісії акцій Товариства та здійснення всіх необхідних дії для реєстрації звіту про результати емісії акцій Товариства;
 9. забезпечення реєстрації змін до Статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства, в органах державної реєстрації.

Питання № 15. Про затвердження ринкової вартості однієї простої акції Товариства

Проект рішення.

Затвердити ринкову вартість однієї простої акції Товариства у сумі, що визначається незалежним оцінювачем - ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «УВЕКОН» (код 32553089).

Додаткова інформація:

Товариство здійснює розміщення кожної акції додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції за ціною, яка дорівнює її ринковій вартості, визначеній відповідно до законодавства станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів повідомлення про скликання на 24 березня 2020 року загальних зборів Товариства. Ринкова вартість акцій підлягає затвердженню Загальними зборами Товариства, скликаними на 24 березня 2020 року на підставі відповідного рішення Наглядової ради про затвердження ринкової вартості акцій Товариства.  

Перелік акціонерів ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 24 березня 2020 року, складається станом на 24 годину 18 березня 2020 року. Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 24 березня 2020 року річних Загальних зборів Товариства – 13 лютого 2020 року.  

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією 24 березня 2020 року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства. Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Акціонери, які протягом одного року з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору на обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, мають можливість зареєструватися та бути присутніми на Загальних зборах Товариства без права голосу.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: Україна, 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Прилуцька, 2, кабінет № 1  у робочі дні, робочий час з 08.00 до 17.00. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства, тел. приймальні (04631) 3 14 23. У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства у порядку, визначеному статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів Товариства. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів Товариства перед початком роботи скликаних Загальних зборів Товариства в місці проведення Загальних зборів Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, які надають їм право брати учать та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим: акціонерам необхідно мати при собі паспорт; представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://www.ngk.net.ua/info.php?page=Osobluvi%20vidmitku. За інформацією звертатися за телефоном: (04631) 3 14 23.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»

Найменування показника

Період, тис. грн.

Звітний 2019 рік

Попередній 2018 рік

Усього активів

294 105

226 391

Основні засоби (за залишковою вартістю)

172 934

179 101

Запаси

47 760

6 963

Сумарна дебіторська заборгованість

45 535

32 070

Гроші та їх еквіваленти

14 354

1 111

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(98 498)

(61 733)

Власний капітал 

(96 348)

(59 583)

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

2 150

2 150

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

310 301

230 588

Поточні зобов’язання і забезпечення

80 152

55 386

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(36 765)

(59 897)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

8 598 320

8 598 320

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(4,27584)

(6 ,96613)

 

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/

 

Наглядова рада ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»