Дата розміщення:  07.03.2019 13:39:01
Дата здійснення дії: 22.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"
Код за ЄДРПОУ:  01270285
Текст повідомлення: 

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів шляхом включення пропозицій (нових питань порядку денного та нових проектів рішень до питань порядку денного на підставі пропозиції акціонера) до проекту порядку денного річних загальних зборів АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»,проведення яких призначене на 22.03.2019 року.

На підставі пропозиції акціонера до проекту порядку денного річних загальних зборів включені питання №15,16,17, 18 та проекти рішень з цих питань.

Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

Порядок денний (питання, що виносяться на голосування)

Проект рішення

(крім кумулятивного голосування)

 1. Обрання лічильної комісії зборів.

Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії - Жигайло Світлана Миколаївна.

Члени лічильної комісії: Янковська Наталія Валентинівна, Добросотськов Андрій Вікторович.

 1. Обрання Секретаря зборів.

Обрати секретарем зборів Приходько Аліну Юріївну

 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Затвердити регламент проведення річних загальних зборів Товариства.

- виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.;

- запитання доповідачам – до 5 хв.

- обговорення рішень – до 2 хв. для кожного доповідача, але не більше 5 хвилин на обговорення одного питання Порядку денного.

 1. Річний звіт Правління Товариства за 2018 рік.

Прийняти звіт Правління за 2018 рік до відома.

 1. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітуРевізійної комісії.

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.

 

 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Затвердити висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Рекомендації аудитора правлінню прийняти до уваги.

 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною, заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради не затверджувати.

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Визнати діяльність Правління Товариства задовільною.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 1. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

Прибуток за 2018 рік не розподіляти.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

 1.  Про припинення повноважень членів наглядової ради.

Припинити повноваження членів  Наглядової ради Товариства у повному складі з 22.03.2019, а саме:

Шевченко Іван Олексійович – Голова наглядової ради;

Гармаш Олексій Олександрович - член наглядової ради;

Янковський Валентин Євгенович член наглядової ради;

Харченко Анатолій Михайлович - член наглядової ради.

 1.  Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування

 1.  Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди.

Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради сплачується відповідно до умов договорів.

 1. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Обрати Голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

15. Про АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1»

Збільшити статутний капітал АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» на суму 108 760 гривень 00 копійокшляхом розміщення435 040простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0 гривень 25 копійок кожна за рахунок додаткових внесків.

16. ПроАТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1»

 1. Здійснити емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» .
 2. Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», що викладене окремим додатком до Протоколу загальних зборів (Додаток №1).
 3. Затвердити перелік учасників розміщення простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», що викладений окремим додатком до Протоколу загальних зборів (Додаток №2).
 1.  

Визначити Наглядову раду уповноваженим органом АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», якому надаються повноваження щодо:

 • визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
 • залучення до розміщення андеррайтера;
 • прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 • затвердження результатів емісії акцій;
 • затвердження звіту про результати емісії акцій;
 • прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 • повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Проакціонерні товариства»

18. Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження щодо здійснення дій пов’язаних із збільшенням статутного капіталу та емісією акцій.

Визначити Голову правління Товариства уповноваженою особою АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», якому надаються наступні повноваження щодо розміщення акцій Товариства:

 • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
 • проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
 • проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Оскільки порядок денний містить зміни, що передбачають голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства»,згідно з порядком ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, зазначеним в повідомленні про проведення річних загальних зборів АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1».

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до порядку денногота інша інформація, передбачена чинним законодавством України :http://gs1.com.ua/

Повідомлення про проведення річних загальних зборів АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» до якого вносяться зміни розміщено:

 • 18.02.2019 у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, URLадреса: https://stockmarket.gov.ua/db/news/207440/show
 • 18.02.2019 на власному веб-сайтіАТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», URLадреса:http://gs1.com.ua/documents.

 

Наглядова рада АТ «ТРЕСТ Житлобуд – 1»