Дата розміщення:  07.03.2019 13:39:01
Дата здійснення дії: 10.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛАНТЕРЕЯ"
Код за ЄДРПОУ:  01552517
Текст повідомлення: 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ»

(надалі також – Товариство)

(Код за ЄДРПОУ: 01552517, місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Куренівська 27)

повідомляє про скликання Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»:

Початок Річних Загальних зборів акціонерів 10 квітня 2019 р. о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 27, актовий зал, 6-поверх.

Реєстрація акціонерів (учасників) Річних Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися 10 квітня 2019р. з 09 год. 00 хв. до 09 год. 50 хв. за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 27, актовий зал, 6-поверх.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів - 04 квітня 2019р.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (проекти рішень з питань, включених до порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, підготовлені Наглядовою радою):

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Тимчасової Лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів. Обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючого складу Тимчасової Лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів. Обрати членів Лічильної комісії на Річні Загальні збори акціонерів у складі: Жируха Степанія Дмитрівна, Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна. Повноваження членів Лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання Річними Загальними зборами акціонерів, повноваження членів Лічильної комісії припиняються з моменту закриття Річних Загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Визначити такий порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»:

Час, що відводиться на доповіді по питанням порядку денного - до 15 хвилин, кожна. Голова зборів має право збільшити час на доповідь, якщо цього вимагає предмет доповіді, але не більше ніж на 15 хвилин. Після доповіді, Голова зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів та голосування по відповідному проекту рішення. Після завершення Лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування, оголошуються результати голосування. Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» провести без перерви і закінчити 10.04.2019р. Після розгляду всіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування, Голова зборів закриває Загальні збори акціонерів.

3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2019 рік, викладені у звіті Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити заходи, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, звіту Правління Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року як «задовільна».

Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік. Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2018 року як «задовільна».

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, в тому числі результатів діяльності Товариства за 2018 рік, балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, в тому числі результати діяльності Товариства за 2018 рік, баланс, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства за 2018 рік та інші форм річної звітності за 2018 рік.

7. Приведення діяльності Товариства у відповідність із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, пов’язаних в тому числі із зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Призначення особи, уповноваженої на підписання  нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов’язані в тому числі із зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

Зокрема, викласти пункт 1.3. Статуту Товариства в такій редакції:

1.3. Найменування Товариства:

Найменування Товариства українською мовою:

повне – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ»;

скорочене - АТ «ГАЛАНТЕРЕЯ».

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, доручити йому провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

8. Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі зміною найменування Товариства.

Проект рішення:

У зв’язку зі зміною найменування Товариства замінити свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства. Призначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення та проводити дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства.

9. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, пов’язані в тому числі із зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції - Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ».

10. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, пов’язані в тому числі із зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції - Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ».

11. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Правління Товариства, пов’язані в тому числі із зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити зміни до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його нової редакції - Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ».

12. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про розподіл залишку нерозподіленого прибутку Товариства за 2017 рік. Затвердження розміру дивідендів за 2018 рік.

Проект рішення:

Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2018 рік становить 333 968 грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2018 рік з точністю до тисяч гривень в розмірі 334 тис. грн. Прибуток за 2018 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 333 968 грн., розподілити таким чином: нарахування та виплата дивідендів за 2018 рік в сумі 333 968  грн.

Направити частину нерозподіленого чистого прибутку Товариства за 2017 рік в сумі 36 грн. 04 коп. на нарахування та виплату дивідендів за 2018 рік. Затвердити розмір дивідендів за 2018 рік в загальній сумі 334 004 грн. 04 коп., що складається з чистого прибутку за 2018 рік та частини нерозподіленого прибутку за 2017 рік. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 3,97 грн. Виплату дивідендів за 2018 рік в загальній сумі 334 004 грн. 04 коп. (триста тридцять чотири тисячі чотири гривні 04 копійки) здійснити безпосередньо акціонерам у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2018р.

Попередній 2017 р.

Усього активів

34163

34449

Основні засоби

32090

32579

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

106

146

Сумарна дебіторська заборгованість

401

836

Грошові кошти та їх еквіваленти

633

497

Нерозподілений прибуток

407

919

Власний капітал

31946

32034

Статутний капітал

63

63

Довгострокові зобов’язання

297

194

Поточні  зобов’язання

1450

1239

Чистий прибуток

334

754

Середньорічна кількість акцій (шт.)

84132

84132

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

19

19

Акціонери (їх представники) для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів повинні надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представники акціонерів повинні додатково надати довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Порядок участі та голосування на Річних Загальних зборах акціонерів за довіреністю

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це письмово Правління Товариства, крім випадку оформлення безвідкличної довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов’язань акціонерів, предметом яких є права на акції або повноваження акціонерів, довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність). Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов’язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню. Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити вчинення дій, на які вона уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено такою довіреністю.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Річних Загальних зборів акціонерів:

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Річних Загальних зборів акціонерів:

- до дати проведення  Річних Загальних зборів акціонерів – за місцезнаходженням ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»: 04073, м. Київ, вул. Куренівська 27, у робочі дні з 10 год 00 хв до 13 год. 00 хв у кабінеті головного бухгалтера підприємства (6 поверх); 

- у день проведення Річних Загальних зборів акціонерів: за місцем їх проведення м. Київ, вул. Куренівська, 27, актовий зал, 6-поверх.

Документи надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням Товариства не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. В день проведення Річних Загальних зборів акціонерів документи надаються акціонеру для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами: Член Правління (головний бухгалтер) Болотіна В.П. Телефон для довідок: (044) 430-55-50,(044) 419-68-53.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Товариство до початку Загальних зборів акціонерів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядку денного Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 04073, м. Київ, вул. Куренівська 27.

Адреса веб-сайту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та додаткова інформація передбачена чинним законодавством: http://galantereya.pat.ua/.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

Станом на 14 лютого 2019 року згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів:

загальна кількість акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» складає 84132 простих іменних акцій;

загальна кількість голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» складає 78989 простих іменних акцій.