Дата розміщення:  07.03.2019 13:43:01
Дата здійснення дії: 12.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРТІ"
Код за ЄДРПОУ:  00152359
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРТІ"

код за ЄДРПОУ: 00152359, місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, будинок 2/40) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 квітня 2019 року о 15.00 годині за адресою: 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, будинок 2/40, 3 поверх, актовий зал №1.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Третьякова М.Л., член лічильної комісії Капустіна Л.М. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Савченко С.І., Секретарем зборів Бавикіну О.В. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.

Питання 3. Розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік:

Весь прибуток, отриманий за результатами 2018 року, направити на розвиток і вдосконалення виробничих потужностей.

Питання 8. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством в особі Голови правління Савченко Олександра Сергійовича протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством в особі Голови правління Савченко Олександра Сергійовича протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. Закупівля сировини, обладнання граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 (триста мільйонів) грн;

2. Реалізація готової продукції граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 (триста мільйонів) грн;

3.Укладення кредитних договорів, договорів факторингу, договорів застави, іпотеки, поруки з Банком

- у межах їх граничної сукупної вартості не більше ніж 50 000 000,00 (п ‘ятдесят мільйонів) грн. Зазначені

дії вчиняються на власний розсуд Голови правління Савченко Олександра Сергійовича без необхідності

отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів та інших органів

Товариства.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.

Питання 9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році.

Проект рішення: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2019 році.

Питання 10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Питання 11. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову загальних зборів Савченко С.І. секретаря загальних зборів Бавикіну О.В.

Питання 12. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства.

Питання 13. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення: Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Питання 14. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голови Наглядової ради Савченко Сергiй Iванович, членів Наглядової ради Степаненко Іван Миколайович та Харакозов Юрій Валентинович. Обрати членами Наглядової ради Товариства Савченко Сергія Івановича, Харакозова Юрія Валентиновича, Степаненко Івана Миколайовича. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, винагороду членам Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами наглядової ради.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 14.00 до 14.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 08.04.2019 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, будинок 2/40, 3 поверх, актовий зал №1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова правління Савченко Олександр Сергійович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (06153) 4-08-48.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://berti.com.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 10781 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 8450 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний, 2018 р.

Попередній, 2017 р.

Усього активів

62859

70830

Основні засоби (за залишковою вартістю)

10323

8368

Запаси

22054

14338

Сумарна дебіторська заборгованість

28661

10662

Гроші та їх еквіваленти

1451

6251

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

18696

16343

Власний капітал

23141

20788

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

539

539

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

39718

50042

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2409

4050

Середньорічна кількість акцій (шт.)

10781

10781

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

223

375.66

Наглядова рада ПРАТ «БЕРТІ»