Дата розміщення:  07.03.2019 14:45:01
Дата здійснення дії: 11.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА"
Код за ЄДРПОУ:  03058715
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» (код за ЄДРПОУ 03058715), надалі – «Товариство», місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 53, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – «Збори», які відбудуться 11 квітня 2019 року, за адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 53, 5 поверх, к. 530. Початок зборів о 10.00 год.Реєстрація акціонерів відбудеться з 9.00 год. до 9.50 год. 11 квітня 2019 року за адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 53, 5 поверх, к. 530. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 5 квітня 2019 року.

Проект порядку денного з проектами рішень з питань порядку денного Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію для підрахунку результатів голосування по питаннях порядку денного Зборів у складі – Марінчак Л.І. (голова комісії), Капшук А.Ф. та Суріна Л.В. (члени комісії). Прийняти рішення, що повноваження лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

2. Обрання секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати секретарем зборів – Сімороз Аллу Володимирівну.

3. Обрання голови зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів – Супрунова Віктора Олексійовича.

4. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Визнати роботу директора задовільною.

5. Звіт та висновки ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року.

7. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік та плановий розподіл прибутку на 2019 рік.

Проект рішення: У зв’язку із неотриманням прибутку у 2018 році, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Затвердити плановий розподіл прибутку на 2019 рік.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну їх обрання –  голови Наглядової ради Федоровського Віктора Юрійовича, членів Наглядової ради Ковтуна Володимира Вікторовича та Конощук Олени Павлівни.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Персональний склад Наглядової ради буде визначено за підсумками голосування.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у зв’язку з закінченням терміну їх обрання – голови Ревізійної комісії Головань Людмили Миколаївни, членів Ревізійної комісії Михальченко Лілії Володимирівни та Бованенко Олени Валеріївни.

12. Обрання членів Ревізійної комісії

Проект рішення: Персональний склад Ревізійної комісії буде визначено за підсумками голосування.

Адреса власного веб-сайту: http://rempobtech.kiev.ua

Кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про загальні збори:

Загальна — 1 898 000 шт. Голосуючих — 1 562 967 шт.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство у відповідності до статті 36 Закону «Про акціонерні товариства» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами по порядку денному.

З матеріалами під час підготовки до Зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 53, приймальня товариства, к.502, у робочі дні з 10.00 год до 14.00 год та в день проведення зборів за місцем проведення Зборів (до початку Зборів) у відповідальної особи – Супрунова В.О.

Відповідно статті 38 Закону «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Для участі у Зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонерів.

Довідки за тел.: (044) 428-65-04 ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» (Емітент),

(044) 500-16-07(08) ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

19091

22970

Основні засоби (за залишковою вартістю)

557

670

Запаси

1

1

Сумарна дебіторська заборгованість

18032

21935

Гроші та їх еквіваленти

275

172

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

16386

19829

Власний капітал

17824

21267

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

474

474

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

156

173

Поточні зобов'язання і забезпечення

1111

1530

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-2486

-2440

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1898000

1898000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-1,30980

-1,28556

Наглядова рада Товариства

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні:

Директор                                __________                                        С.В.Дибкалюк                  
       (підпис)                                                           (ініціали та прізвище керівника)

06.03.2019 р.
                          (дата)