Дата розміщення:  07.03.2019 14:59:01
Дата здійснення дії: 22.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Закрите акціонерне товариство «Центроенергокольормет»
Код за ЄДРПОУ:  04720286
Текст повідомлення: 

До уваги акціонерів

Закритого акціонерного товариства «Центроенергокольормет» (надалі - Товариство), місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, майдан Профспілок, 3-А , код за ЄДРПОУ: 04720286

Наглядова рада Товариства повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Збори) відбудуться о 10:00 год. 22 березня 2019 року за адресою місцезнаходження Товариства, кабінет №8.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 18.03.2019.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 1. обрання складу та членів лічильної комісії, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів;
 2. прийняття рішення про визначення дати складання проміжного ліквідаційного балансу та затвердження проміжного ліквідаційного балансу;
 3. прийняття рішення про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів;
 4. прийняття рішення про делегування повноважень ліквідаційній комісії

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з 09:30 до 09:45 год.

Адреса веб-сайту, де розміщено інформацію, визначену п.5 - 1 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: cecm.com.ua

Відповідно до приписів ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів мають наступні права: від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у робочі дні з 09.00 до 12.00 год. за адресою місцезнаходження Товариства (кабінет директора) і в день проведення Зборів – також у місці їх проведення, посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова ліквідаційної комісії Герасименко Олександр Володимирович; отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів до дати проведення Зборів.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах представнику (декільком своїм представникам). У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Під час голосування на загальних Зборах представник (представники) повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, засвідчену згідно вимог законодавства України.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Відповідно до п. 10 розділу VI прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою відповідно до вимог законодавства України. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

 1. обрати склад лічильної комісії у кількості 3 особи, до складу лічильної комісії обрати наступних осіб: Обрати Головою лічильної комісії Зелений С.О., членами лічильної комісії зборів Кашин М.І., Герасименко Т.Д. ; затвердити наступний регламент (порядок) проведення Зборів:

- голосування по всім питанням порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, по питаннях порядку денного на голосування ставляться проекти рішень, затверджені відповідно до вимог законодавства України;

- всі запитання, пропозиції, зауваження подаються у письмовій формі Секретарю Зборів, питання не включені до порядку денного на зборах не розглядаються, відповіді на запитання, пропозиції, зауваження надаються Головою зборів після оголошення підсумків голосування та закриття Зборів;

- розгляд питань порядку денного відбувається в наступному порядку: основна доповідь до 20 хвилин, виступи до 5 хвилин, оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з питання порядку денного до 5 хвилин;

 1. визначити 22.03.2019 датою складання проміжного ліквідаційного балансу, затвердити проміжний ліквідаційний баланс, складений станом на 22.03.2019;
 1. затвердити наступний порядок розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.

Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається акціонерам Товариства в розмірі пропорційному до розміру частки акціонера у статутному капіталі Товариства в наступному порядку: на рахунки, відкриті в установах банків - на підставі даних, наданих безпосередньо акціонерами.

У випадку відсутності письмових звернень акціонерів до 22.03.2019 – за рішенням Голови ліквідаційної комісії у будь-якій способів.

Вказані вище зобов’язання можуть бути виконані як безпосередньо Товариством так і іншою особою, визначеною Ліквідаційною комісією.

 1. делегувати Ліквідаційній комісії повноваження стосовно визначення будь-якого способу виконання зобов’язань Товариства перед акціонерами у зв’язку з ліквідацією та/або передачею майна, в то числі але не виключно:
 • визначити особу, яка буде здійснювати виконання відповідних зобов’язання Товариства перед акціонерами та передати їх обов’язки Товариства у цій частині шляхом укладення відповідного договору;
 • укласти та підписати від імені Товариства договір предметом якого є виконання обов’язків Товариства перед акціонерами у зв’язку з ліквідацією та/або передачею майна;
 • здійснити всі та/або будь-які інші дії, укласти правочини метою та наслідком яких є виконання зобов’язань Товариства перед акціонерами у зв’язку з ліквідацією та/або передачею майна, в тому числі шляхом передачі прав та/або обов’язків іншим особам.

Делегувати Ліквідаційній комісії повноваження щодо визначення розміру майна Товариства, яке підлягає передачі акціонеру, виходячи із розміру частки акціонера у статутному капіталі Товариства.