Дата розміщення:  07.03.2019 15:53:01
Дата здійснення дії: 12.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАБIР'Я"
Код за ЄДРПОУ:  00476665
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАБІР’Я" місцезнаходження: 08145, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Забір’я, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00476665) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі – загальні збори):

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Забір’я, вул. Перемоги, 37, каб. 1.;

дата та час проведення загальних зборів – 12 квітня 2019 року об 14 годині 00 хвилин;

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – з  13:00 год. до 13:45 год.  12 квітня 2019 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 година 08 квітня 2019 року.

Питання проекту порядку денного:

Проект рішень:

 1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

 

 1. Обрати лічильну комісію у складі: Юрчишин Я.І., Білокінь Н.П.
 2. Затвердити наступний регламент проведення річних зборів: до десяти хвилин на доповідь, по п’ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п’яти хвилин. Заборонити аудіо та відеозапис зборів, а також присутність на загальних зборах засобів масової інформації.
 3. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 9 питанню Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства"), по 8 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості).
 1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Обрати Головою зборів Петренка Олександра Івановича та Секретарем зборів Борисюка Григорія Миколайовича.

 1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

 1. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.

 1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Затвердити баланс станом на 31.12.2018 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2018 рік.

 1. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, направити до резервного фонду Товариства.

 1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 1. Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинів  (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 500 % вартості активів за даними річної звітності за 2018 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.
 2. Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Директору Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.

 

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами,  необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Забір’я, вул. Перемоги, 37, приймальня з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 13-00 години за попереднім записом по тел.: (044) 451-89-11, (04598) 34-192. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Строєва Олена Валентинівна, директор. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.zabirya.biz.ua

Для ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів необхідно подати заяву на адресу ПрАТ "ЗАБІР’Я", яка складається у довільній формі і містить:

 1. ПІБ ( для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
 2. електронну адресу, контактний номер телефону;
 3. кількість належних акціонеру акцій Товариства;
 4. перелік документів, з якими акціонер бажає ознайомитись.

До заяви обов’язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції ПрАТ "ЗАБІР’Я". Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Для отримання письмової відповіді на запит щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів, необхідно подати заяву на адресу Товариства, яка складається у довільній формі і містить:

 1. ПІБ ( для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
 2. електронну адресу, контактний номер телефону;
 3. кількість належних акціонеру акцій Товариства;
 4. перелік інформації щодо питань проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів.

До запиту обов’язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції ПрАТ "ЗАБІР’Я". Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Пропозиція щодо проекту порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів подається у письмовій формі на адресу ПрАТ "ЗАБІР’Я" і має містити:

 1. ПІБ ( для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
 2. електронну адресу, контактний номер телефону;
 3. кількість належних акціонеру акцій Товариства;
 4. питання до проекту порядку денного загальних зборів та проект відповідного рішення з внесеного питання.

До пропозиції обов’язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції ПрАТ "ЗАБІР’Я". Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів подаються не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів на посаду до ліквідаційної комісії,  не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: м Київська область, Києво-Святошинський район, с. Забір’я, вул. Перемоги, 37.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.      

Станом на 05.03.2019 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальну кількість акцій становить 60 000 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 36 096 952 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ЗАБІР’Я" (тис.грн.).

Найменування показника

період

Звітний

Попередній

Усього активів

28642

30942

Основні засоби (за залишковою вартістю)

5738

5255

Запаси

4024

2885

Сумарна дебіторська заборгованість

16375

20017

Гроші та їх еквіваленти

67

86

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(7545)

(6966)

Власний капітал

11390

11969

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

15000

15000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

17252

18973

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(579)

(70)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

60000000

60000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,0097)

(0,001)

Наглядова рада  ПрАТ "ЗАБІР’Я"