Дата розміщення:  07.03.2019 17:15:02
Дата здійснення дії: 26.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"
Код за ЄДРПОУ:  38272117
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»

Місцезнаходження: Україна, 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37

Код ЄДРПОУ 38272117

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» (далі – ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», які відбудуться 26 березня 2019 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37, оф.105.

 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» здійснюватиметься 26.03.2019 р. за місцем їх проведення з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцевим часом.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» - 24 год. 20.03.2019 р.

 

Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування), включених до порядку денного загальних зборів:

 

  1. Про обрання лічильної комісії:

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Поєдинок Андрій Миколайович.

Член лічильної комісії – Чайковська Катерина Василівна.

Член лічильної комісії – Бєлолипецька Владислава Ігорівна.

 

  1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів і надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Проект рішення:

  1. Обрати Головою Загальних зборів Голову Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Євгенія Володимировича.
  2. Обрати Секретарем Загальних зборів – директора департаменту страхування Мирончука Юрія Володимировича.
  3. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати протокол Загальних зборів.

 

3. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» та річних звітних даних страховика за 2018 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з таким суб’єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.

Проект рішення:

  1.  Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» та річних звітних даних страховика за 2018 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА» (код ЄДРПОУ 25409247), затвердити умови договору, що укладатиметься з вказаним суб’єктом аудиторської діяльності, та встановити розмір оплати його послуг згідно з проектом вказаного договору, наданим на даних позачергових Загальних зборах.
  2. Уповноважити Голову правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Євгенія Володимировича до підписання договору щодо аудиту фінансової звітності проінформувати про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме ці послуги, відповідний орган державної влади, до якого відповідно до законодавства подається фінансова звітність разом з аудиторським висновком, за формою, визначеною таким органом державної влади.

 

Адреса веб-сайту ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, та інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.prestige-ic.com.ua.

 

Від дати вручення повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного. Із документами, пов’язаними з порядком денним позачергових загальних зборів, акціонери ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» можуть ознайомитися за адресою: Україна, 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37, оф.105 в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва: з 13.00 год. до 14.00 год.), а в день проведення загальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення.

Посадова особа ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Бридун Євгеній Володимирович. Телефон для довідок: (044) 38-39-145.

Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» скликаються за скороченою процедурою відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення про скликання загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. Таким чином, акціонери ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» не мають права вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до порядку денного також не передбачені.

ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, до дати проведення загальних зборів. Акціонери ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» або засобами електронної пошти за наступною адресою: info@prestige-ic.com.ua. ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» надає відповіді на письмові запитання акціонерів протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера. Письмове запитання акціонера повинно містити бажаний спосіб отримання відповіді від ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ».

Станом на дату складання переліку осіб, яким вручається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 05.03.2019 р., загальна кількість акцій складає 15 000 штук простих іменних акцій, із них кількість голосуючих акцій становить 15 000 штук. Таким чином, 100 % випущених ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» акцій є голосуючими. Привілейовані акції не випускалися.

Для реєстрації та участі в позачергових загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер маж право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ». Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає права участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їхнім загальним представником.

 

 

Голова Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ»                                                     Є.В.Бридун

 

07 березня 2019 р.