Дата розміщення:  07.03.2019 17:25:01
Дата здійснення дії: 09.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДГІДРАВЛІКА"
Код за ЄДРПОУ:  31681688
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «БУДГІДРАВЛІКА», код за ЄДРПОУ 31681688, місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Мельницька, 28-а (далі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 09 квітня 2019 року о 10.00 за місцем: 65005, м. Одеса, вул. Мельницька, 28-А, 5-й поверх, кімната № 3. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 9.30 до 9.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 03 квітня 2019 року. Для участі у загальних зборах акціонер має  надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 1-ї особи: Шпанюк Іванни Михайлівни — член лічильної комісії та припинити повноваження лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.    

2.  Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році та його затвердження

Проект рішення: затвердити звіт генерального директора Товариства  про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018  році.

3. Розгляд звіту та висновку Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік та його затвердження.

Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році та його затвердження.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2018 році.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізора, звіту виконавчого органу Товариства.

Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради, Ревізора та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення: затвердити Річний звіт Товариства за 2018 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

Проект рішення: розподіл прибутку звітного періоду не проводити. Збитки звітного періоду покрити у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://stroygidravlika.prat.in.ua

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Мельницька, 28-а, 5-й поверх, кімната № 3. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний директор Кучук М.І. Довідки за телефоном (048) 732-06-13.

Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 10 964 000. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 10 964 000.     

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

15187

15049

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3350

3478

Запаси

4024

3783

Сумарна дебіторська заборгованість

1957

1932

Гроші та їх еквіваленти

1

1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(6727)

 

(6384)

Власний капітал

22

26

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

10964

10964

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6848

7052

Поточні зобов'язання і забезпечення

4080

3391

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-324

918

Середньорічна кількість акцій (шт.)

10 964 000

10 964 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,03)

0,08

 

Затверджено Наглядовою радою Товариства