Дата розміщення:  20.03.2020 14:57:01
Дата здійснення дії: 22.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
Код за ЄДРПОУ:  26410155
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»,
які оголошуються на 22 квітня 2020 року

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

місцезнаходження якого: м. Київ, площа Перемоги, 1

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «Перший Інвестиційний Банк», що відбудуться 22 квітня 2020 року об 15 годині 30 хвилин за адресою: м. Київ, площа Перемоги,1 приміщення АТ «Перший Інвестиційний Банк», конференц-зал.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення Загальних зборів з 14 години 30 хвилин до 15 години 15 хвилин за адресою місця проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів АТ «Перший Інвестиційний Банк», буде складено станом на 24 годину 15 квітня 2020 року.

 

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного:

 

 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

 1. Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» компанії ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ».
 2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

 

 1. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення:

 1. Обрати:
 • Головою Загальних зборів Голову Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Сахно С.В.
 • секретарем Загальних зборів – корпоративного секретаря АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Кіютіну Н.М.
 1. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:
 • для доповіді по третьому – сьомому  питаннях порядку денного – до 15 хвилин;
 • для доповіді по іншим питанням - до 5 хвилин;
 • всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.
 1. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

 

 1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2019 рік затвердити.

 

 1. Звіт Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2019 рік  затвердити.

 

 1. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради.

 

 1. Про внесення змін до договорів, що укладені з членами  Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів про внесення змін до договорів, що укладені з членами Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в частині зміни розміру винагороди.

 

 1. Звіт Ревізора АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2019 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізора АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення:

Звіт Ревізора АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» про проведену роботу в 2019 році та висновок Ревізора щодо річного звіту та балансу АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2019 рік затвердити.

 

 1. Затвердження річного звіту АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2019 рік (в т.ч. звіт про фінансовий стан, звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів, примітки до фінансової звітності).

 

 1. Розгляд висновків аудиторської  фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ».

Проект рішення:

 1. Затвердити висновки аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» за 2019 рік щодо фінансової звітності.
 2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ».

 

 1. Про розподіл прибутку АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за підсумками роботи в 2019 році та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2019 рік, що залишається в розпорядженні АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» після сплати податків та інших обов’язкових платежів у сумі 56 579 870,05 грн. (п’ятдесят шість мільйонів п’ятсот сімдесят дев’ять тисяч вісімсот сімдесят гривень 05 копійок), а саме:

 • частину прибутку в розмірі  2 828 993,50 грн. (два мільйони вісімсот двадцять вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто три гривні 50 коп.) направити на формування резервного фонду АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
 • частину прибутку в розмірі 29 382,42 грн. (двадцять дев’ять тисяч триста вісімдесят дві гривні 42 копійки) направити на виплату дивідендів за привілейованими акціями;
 • частину прибутку в розмірі 52 900 000,00 грн. (п’ятдесят два мільйони дев’ятсот тисяч гривень 00 копійок) направити на збільшення статутного капіталу АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
 • частину прибутку в розмірі 821 494,13  грн. (вісімсот двадцять одна тисяча чотириста дев’яносто чотири гривні 13 копійок) направити на покриття збитків минулих років.

2. Виплату дивідендів за простими акціями АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» не здійснювати.

 

 1. Про збільшення статутного капіталу АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на суму 52 900 000,00 грн. (п’ятдесят два мільйони дев’ятсот тисяч гривень 00 копійок) до 338 100 000,00 грн. (триста тридцять вісім мільйонів сто тисяч гривень 00 коп.) шляхом підвищення номінальної вартості акцій АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» до 14,70 грн. (чотирнадцять гривень 70 копійок) кожна за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку в розмірі 52 900 000,00 грн. (п’ятдесят два мільйони дев’ятсот тисяч гривень 00 копійок).

 

 1. Про підвищення номінальної вартості простих акцій.

Проект рішення:

Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості простих акцій АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (додаток1).

 

 1. Про підвищення номінальної вартості привілейованих акцій.

Проект рішення:

Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості привілейованих акцій АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (додаток 2)

 

 1. Про призначення уповноваженого органу АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», якому надаються повноваження щодо:
 • персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення та проведення дій щодо випуску акцій нової номінальної вартості;
 • проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» належних їм акцій.

Проект рішення:

Призначити Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» органом, який уповноважений на:

 • здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення та проведення дій щодо випуску акцій нової номінальної вартості;
 • проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» належних їм акцій.

 

 1. Про внесення змін до Статуту АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», в тому числі, пов’язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», в тому числі, пов’язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, виклавши його в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

3. Доручити Голові Правління Банку підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» з правом передоручення.

 

 1. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про винагороду членів Наглядової ради  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Принципів корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та  Положення про розподіл прибутку, нарахування та сплату дивідендів, формування фондів ЗАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», в тому числі, змінити назву Положення про розподіл прибутку, нарахування та сплату дивідендів, формування фондів ЗАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на Положення про акції та дивідендну політику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», виклавши їх в новій редакції.

 

2. Затвердити Положення про Наглядову раду  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»,  Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про винагороду членів Наглядової ради  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»,  Принципи корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про акції та дивідендну політику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АТ «Перший Інвестиційний Банк»

                                                                                         тис. грн.

Найменування показника

Звітний період

( 2019рік )

Попередній період

( 2018 рік )

Усього активів

1 837 353

1 346 194

Грошові кошти

168 990

186 807

Основні засоби та нематеріальні активи

74 622

20 733

Інші активи

9 819

8 805

Інші фінансові активи

54 505

48 494

Нерозподілений прибуток

38 339

39 972

Власний капітал

350 759

294 202

Зареєстрований статутний капітал

285 200

230 000

Усього зобов‘язань

1 486 594

1 051 992

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

56 580

59 795

Середньорічна кількість акцій (шт.)

23 000

23 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

2.46

2.60

 

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням АТ «Перший Інвестиційний Банк» –  м. Київ, площа Перемоги, 1, у робочі дні (понеділок - п’ятниця), робочий час (з 9.00 до 16.30, перерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Кіютіна Наталія Михайлівна. Адреса веб-сайту АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://pinbank.ua/

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» станом на 11.03.2020 р. (дата складання переліку акціонерів, яким надсилаються повідомлення про проведення загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»): загальна кількість акцій – 23 000 000 (двадцять три  мільйони) шт., у тому числі: простих – 22 984 203 шт., привілейованих – 15 797 штук. Загальна кількість голосуючих акцій – 22 889 416 (двадцять два мільйони вісімсот вісімдесят дев’ять тисяч чотириста шістнадцять) шт., у тому числі: простих – 22 873 619 шт., привілейованих – 15 797 штук.

 

Телефони для довідок: 0 800 50 70 80, 044 428 61 28.

Правління АТ «Перший Інвестиційний Банк»