Дата розміщення:  24.03.2020 17:09:01
Дата здійснення дії: 24.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Акціонерне товариство "Сітібанк"
Код за ЄДРПОУ:  21685485
Текст повідомлення: 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІБАНК» (АТ «СІТІБАНК»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21685485, місцезнаходження якого: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ «СІТІБАНК», які відбудуться  «24» квітня 2020 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, 4-й поверх, кімната переговорів № 1.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах починається о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10  год. 30 хв. в приміщенні АТ «СІТІБАНК» за адресою: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, 4-й поверх, кімната переговорів № 1.           

Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів АТ «СІТІБАНК», буде складено станом на 24 годину «17» квітня 2020 року.

Водночас, з огляду на обмеження, що запроваджені та можуть бути запроваджені органами державної влади з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, зауважуємо про можливість встановлення особливостей проведення загальних зборів акціонерів, в тому числі, в частині їх проведення шляхом дистанційної участі за допомогою спеціальних технічних засобів шляхом телефонної або відео-конференції або шляхом заочного голосування (опитування) як з можливістю використання бюлетенів голосування, так і без них. Деталі таких особливостей проведення загальних зборів акціонерів будуть повідомлені окремо (за необхідністю), в тому числі в залежності від рішень та роз’яснень органів державної влади. У разі якщо такі особливості потребуватись не будуть, окреме повідомлення здійснюватися не буде і порядок проведення загальних зборів  буде таким, який вказаний у абзацах 1-3 цього повідомлення.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

 1. Обрання Лічильної комісії.    

 Проект рішення:

«Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

 1. Член Лічильної комісії – Олійник Наталія Віталіївна, Фахівець з супроводження карткових операцій відділу карткових операцій управління грошового обігу операційного департаменту АТ «СIТIБАНК»;
 2. Член Лічильної комісії – Шевченко Марина Сергіївна, начальник управління безготівкових розрахунків операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;
 3. Член Лічильної комісії – Тарасенко Юлія Начальник відділу  з супроводу операцій, що підлягають валютному нагляду та аналізу ризикової діяльності управління валютного нагляду та ризикової діяльності операційного департаменту.»

 

 1. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління,  звіту Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2019 р.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Правління та звіт Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік.»

 

 1. Розгляд і затвердження звіту про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2019 р.

Проект рішення:

«Затвердити звіт про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік.»

 

 1. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності та Звіту про управління АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за 2019 р.

Проект рішення:

«Затвердити фінансову звітність та Звіт про управління АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік, достовірність якої підтверджено зовнішнім аудитором.

Затвердити звіти і висновки зовнішнього аудитора АТ «СІТІБАНК – Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», підготовлені на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за звітний період, що закінчився 31 грудня 2019 року.».

 

 1. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік та нерозподілених прибутків попередніх років.

Проект рішення:

«1)   направити 5% з чистого прибутку АТ «СІТІБАНК» на формування Резервного Фонду згідно з п.6.1. Статуту АТ «СІТІБАНК»;

2)     з    95%  чистого прибутку АТ «СІТІБАНК» 100 мільйонів гривень залишити нерозподіленими, суму, що залишилася,  направити на виплату дивідендів.».»

 

 1. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік та затвердження їх розміру.

Проект рішення:

«Виплатити дивіденди акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік за простими іменними акціями в сумі, запропонованій Головним бухгалтером за результатами  проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «СІТІБАНК».»

 

 1. Щорічний перегляд Положення про Наглядову Раду АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.

Проект рішення:

«Не вносити зміни до Положення про Наглядову Раду банку АТ «СІТІБАНК» та залишити його у чинній редакції.»

 

 1. Щорічний перегляд Положення про Правління АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.

Проект рішення:

«Не вносити зміни до Положення про Правління АТ «СІТІБАНК» та залишити його у чинній редакції.»

 

 1. Щорічний перегляд Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.

Проект рішення:

«Не вносити зміни до Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «СІТІБАНК» та залишити його у чинній редакції.»

 

10.      Щорічний перегляд Положення про оплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.

Проект рішення:

«Затвердити Положення про оплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» у новій редакції.»

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» - http://www.citigroup.com/citi/about/countrypresence/ukraine.html

 

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів, включаючи день проведення загальних зборів, Акціонери АТ «СІТІБАНК» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні, в робочий час (з 9:00 до 18:00) за місцезнаходженням товариства: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, 5-й поверх, офіс № 2 або отримувати на запит ці документи дистанційно. Особи, відповідальні за ознайомлення акціонерів з документами – радник з юридичних питань Рудаков Олександр Сергійович та юрист АТ «СIТIБАНК», Бечко Анна Андріївна.

Телефон для довідок: (044) 490-10-00.

 

Акціонери АТ «СІТІБАНК» мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства у порядку, визначеному ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

 

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів –  додатково довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Довіреність на право участі та голосування може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Водночас, з огляду на обмеження, що запроваджені та можуть бути запроваджені органами державної влади з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, повторно зауважуємо про можливість встановлення особливостей проведення загальних зборів акціонерів, в тому числі, в частині їх проведення шляхом дистанційної участі за допомогою спеціальних технічних засобів шляхом телефонної або відео-конференції або шляхом заочного голосування (опитування) як з можливістю використання бюлетенів голосування, так і без них. Деталі таких особливостей проведення загальних зборів акціонерів будуть повідомлені окремо (за необхідністю), в тому числі в залежності від рішень та роз’яснень органів державної влади. У разі якщо такі особливості потребуватись не будуть, окреме повідомлення здійснюватися не буде і порядок проведення загальних зборів  буде таким, який вказаний вище у цьому повідомлення.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності АТ «Сітібанк» (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

31 401 485

24 832 748

Основні засоби (за залишковою вартістю)

81 654

68 632

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

20 234

32 486

Гроші та їх еквіваленти

7 709 758

7 164 204

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2 212 804

1 437 741

Власний капітал

3 251 856

2 297 695

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

200 000

200 000

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

344

267

Поточні зобов’язання і забезпечення

28 149 285

22 534 786

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2 212 804

1 408 221

Середньорічна кількість акцій (шт.)

13 300

13 300

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

221 280

140 822

               * Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком буде надана на Загальних зборах акціонерів АТ «Сітібанк».

 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Правління  АТ "Сітібанк"                     _____________                   Александр Грант Мак Уортер

 

24.03.2020р.