Дата розміщення:  24.03.2020 17:13:01
Дата здійснення дії: 24.03.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"
Код за ЄДРПОУ:  34514392
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД"

 

Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (код ЄДРПОУ 34514392,  місцезнаходженням якого є: Україна,  49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2), надалі – Банк,  повідомляє про проведення 24 квітня 2020 року річних Загальних зборів акціонерів Банку. Початок річних Загальних зборів акціонерів о 17 годині 00 хвилин за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

  Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Банку відбудеться 24 квітня 2020 року з 16 години 30 хвилин до 16 години 55 хвилин за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Банку: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку,  буде складений станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Банку, тобто на 24 годину 17 квітня 2020 року, у порядку встановленому діючим законодавством України.

             Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах (надалі – Збори)  акціонери Банку повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представник акціонерів - документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену в  відповідності до вимог чинного законодавства України.

            Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

            Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

            Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

            Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах.             Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного Зборів

 

  1. Про обрання складу лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Рябової Н.С.

  1. Розгляд звіту Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2019 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за  наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2019 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

  1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2019 рік, затвердження заходів  та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2019 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

  1. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД".

Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2019 рік.

  1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" за результатами аудиту фінансової звітності АТ "АКБ "КОНКОРД" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. Визнати послуги ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" як якісні і задовольняючі  вимогам акціонерів Банку. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ", з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.

  1. Затвердження річного звіту АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2019 рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2020 рік.

Проект рішення: Основні напрями діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД"  на 2020 рік затвердити (Додаток 1).

8. Про розподіл прибутку  АТ "АКБ "КОНКОРД"  за 2019 рік.

Проект рішення: Прибуток АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2019 рік у розмірі 53 234 603,58 грн. (п’ятдесят три мільйони двісті тридцять чотири тисячі шістсот три гривні 58 копійок) розподілити наступним чином:

1. Визначити та направити частину прибутку 2019 року у сумі 2 661 730,18 грн. (два мільйони  шістсот шістдесят одна тисяча сімсот тридцять гривень 18 копійок), що складає 5,00% від суми прибутку, на поповнення резервного фонду АТ "АКБ "КОНКОРД".

2. Направити частину прибутку 2019 року у сумі 680 401,44 грн. (шістсот вісімдесят тисяч чотириста одна гривня 44 копійки) на покриття збитків минулих років АТ "АКБ "КОНКОРД", що виникли у зв’язку із проведенням класифікації та оцінки фінансових активів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

3. Визначити та направити частину прибутку 2019 року у сумі 49 892 471,96 грн. (сорок дев’ять мільйонів вісімсот дев’яносто дві тисячі чотириста сімдесят одна гривня 96 копійок) на збільшення статутного капіталу Банку.

4 . Дивіденди за підсумками роботи АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2019 рік не виплачувати.

9. Визначення частини нерозподіленого прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД".

Проект рішення: Визначити та направити частину нерозподіленого прибутку  АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік у сумі 9 107 528,04 грн. (дев’ять мільйонів сто сім тисяч п’ятсот двадцять вісім гривень 04 копійки) на збільшення статутного капіталу Банку.

10.  Про збільшення статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" частини прибутку за 2019 рік та частини нерозподіленого прибутку  за 2018 рік.

Проект рішення: Збільшити статутний капітал АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" частини прибутку за 2019 рік та частини нерозподіленого прибутку  за 2018 рік до загального розміру статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД": 259 000 00,00 грн. (двісті п’ятдесят дев’ять мільйонів гривень 00 копійок), а саме за рахунок спрямування до статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД":

1. Частини прибутку 2019 року у сумі 49 892 471,96 грн. (сорок дев’ять мільйонів вісімсот дев’яносто дві тисячі чотириста сімдесят одна гривня 96 копійок).

2. Частини нерозподіленого прибутку  АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік у сумі 9 107 528,04 грн. (дев’ять мільйонів сто сім тисяч п’ятсот двадцять вісім гривень 04 копійки)

11. Про підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД".

 Проект рішення: Підвищити номінальну вартість 200 000 (двохсот тисяч) простих іменних акцій АТ "АКБ "КОНКОРД". Номінальну вартість кожної акції АТ "АКБ "КОНКОРД" підвищити на 295,00 грн. (двісті дев’яносто п’ять гривень 00 колійок). Встановити, що нова номінальна вартість кожної акції АТ "АКБ "КОНКОРД" становить 1 295,00 грн. (одна  тисяча двісті дев’яносто п’ять гривень 00 копійок). Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД" (додається).

12. Про внесення змін до Статуту АТ "АКБ "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції, пов’язаних, в тому числі,  зі збільшенням статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД".

Проект рішення:

  1. Внести зміни до Статуту АТ "АКБ "КОНКОРД", виклавши його в новій редакції, пов’язані, в тому числі,  зі збільшенням статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД".
  2. Затвердити нову редакцію Статуту АТ "АКБ "КОНКОРД".
  3. Уповноважити Голову Правління Банку або особу що виконує його обов’язки підписати нову редакцію Статуту АТ "АКБ "КОНКОРД", справжність підпису якого на Статуті Банку, засвідчити нотаріально.

4. Доручити Голові Правління Банку або особі що виконує його обов’язки забезпечити здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з:

- погодженням Статуту Банку у новій редакції Національним банком України;

- державною реєстрацією Статуту Банку у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.

13. Про затвердження переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій.

Перший проект рішення: Затвердити перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій АТ "АКБ "КОНКОРД", що оформлений додатком до Протоколу Зборів.

Другий проект рішення: Не складати та не затверджувати  перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій АТ "АКБ "КОНКОРД", у зв’язку з відсутністю  акціонерів/їх представників, що були зареєстровані для участі у Зборах та голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

14. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Рябової Н.С. після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Зборів.

Адреса власного веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, визначена у частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»   –  https://concord.ua/.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 24 квітня 2020 року річних Загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД", а саме станом на 19 березня 2020 року, загальна кількість акцій та голосуючих акцій  АТ "АКБ "КОНКОРД" становить 200 000 штук простих іменних акцій.

Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонери Банку мають можливість  ознайомитись  з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами відбудеться від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 23 квітня 2020 року (включно) в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00 години за місцезнаходженням Банку:  Україна,  49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 410, а у день проведення річних Загальних зборів акціонери Банку - за  місцем їх проведення. Довідки можна отримати за телефоном: (0562) 31-04-38. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: заступник Голови Правління  Савченко Михайло Олександрович.

На отримані до дати проведення Загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, Банк до початку Загальних зборів надає письмові відповіді. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, вносяться відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.  

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів Банку подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2019 рік

2018 рік

Усього активів

2 039 451

1 031 698

Основні засоби (за залишковою вартістю)

119 122

34 442

Запаси

9 191

9 079

Сумарна дебіторська заборгованість

473 926

15 628

Гроші та їх еквіваленти

479 134

284 131

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

61 812

9 065

Власний капітал

275 871

2923 636

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

200 000

200 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

128 774

12 665

Поточні зобов'язання і забезпечення

1 634 806

726 397

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

53 235

9 745

Середньорічна кількість акцій (шт.)

200

200

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

266,18

48,73

 

 

Наглядова рада АТ "АКБ "КОНКОРД"

(затверджено рішенням Наглядової ради АТ "АКБ" КОНКОРД")