Дата розміщення:  26.03.2020 15:31:01
Дата здійснення дії: 28.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал"
Код за ЄДРПОУ:  03327664
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство “Акціонерна компанія “Київводоканал"

(місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 28 квітня 2020 року за адресою:

м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А (приміщення актової зали ПрАТ “АК “Київводоканал”).

Початок зборів об 11 годині.

 

Проект поряду денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

 1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у запропонованому складі: Голова лічильної комісії – Король Лариса Володимирівна; члени лічильної комісії: Коваль Михайло Вікторович, Курінний Анатолій Андрійович.
 2. Затвердити запропонований регламент проведення загальних зборів:
 3. доповідь по другому питанню порядку денного – до 30 хв.;
 4. доповіді по іншим питанням порядку денного – до 10 хв.;
 5. запитання та виступи по пунктам порядку денного – до 1 хв.;
 6. запитання ставити в письмовому вигляді через секретаря зборів, у;
 7. поки йде підрахунок результатів голосування з питання порядку денного переходити до наступного питання порядку денного з наступним оголошенням результатів голосування;
 8. по питанням порядку денного голосування здійснюється бюлетенями, що видані акціонерам (їх представникам) під час реєстрації;
 9. голові зборів акціонерів надано право, за допомогою представників служби безпеки, видаляти з місця проведення загальних зборів осіб, що систематично порушуватимуть регламент проведення зборів, загальний порядок у місці проведення загальних зборів, заважатимуть проведенню загальних зборів.

 

2. Розгляд звіту правління Товариства за 2019 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2019 рік.

 

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

 

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

 

5. Розгляд звіту зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік.

 

6.Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2019 рік, затвердження плати за користування майном, затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік та визначення розміру річних дивідендів за 2019 рік

Проект рішення:

 • Затвердити річний звіт та фінансову звітність .
 • Затвердити плату за користування майном у розмірі 10% від чистого прибутку Товариства за 2019 рік.
 • Спрямувати 10% від чистого прибутку Товариства за 2019 рік на виплату дивідендів акціонерам Товариства, яку здійснити безпосередньо акціонерам Товариства.
 • Решту чистого прибутку Товариства за 2019 рік спрямувати до резервного фонду Товариства.

 

7. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

     7.1. Відкликати діючу Наглядову раду Товариства у повному складі.

     7.2. Обрати нову Наглядову раду Товариства у складі 3 осіб строком на 3 роки, а саме: ________________

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

7 777 365

7 133 258

Основні засоби (за залишковою вартістю)

6 609 457

6 091 080

Запаси

101 748

89 589

Сумарна дебіторська заборгованість

350 489

496 298

Грошові кошти та їх еквіваленти

54 114

13 298

Нерозподілений прибуток

525 925

262 834

Власний капітал

906 690

479 305

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

175 489

175 489

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

6 102 475

5 782 158

Поточні зобов’язання і забезпечення

768 200

871 795

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

445 640

198 407

Середньорічна кількість акцій (шт.)

701 957 600

701 957 600

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,63485

0,28265

 

Реєстрація учасників з 9:00 до 10:45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів (на першому поверсі будівлі Головного офісу Товариства, вул. Лейпцизька, 1-А).

Для реєстрації при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, для представників акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність (довіреність від фізичної особи має бути посвідчена нотаріально або депозитарною установою; довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах скласти станом на 24 годину 22 квітня 2020 року.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень по питаннях порядку денного, а також внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного. З наявними документами по питаннях порядку денного загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 14-Ж, другий поверх. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення: Кайнаран Андрій Валерійович. Телефон для довідок (044) 202-02-15.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vodokanal.kiev.ua

 

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 701957600 простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 667501503 простих іменних акцій.