Дата розміщення:  26.03.2020 15:37:01
Дата здійснення дії: 29.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - ТУРЕЦЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКI ДРIЖДЖI" У ФОРМI ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Код за ЄДРПОУ:  24532055
Текст повідомлення: 

Затверджено рішенням

Наглядової ради ПАТ «ЧТК»

протокол від 24.03.2020р.

Повідомлення

про проведення чергових загальних зборів

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ»

(код ЄДРПОУ: 00382361; місцезнаходження: 65033 м. Одеса вул. Строганова буд.10)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ» (надалі - Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 29 квітня 2020 року об 11:00 годин за адресою: м. Одеса вул. Строганова буд.10, у приміщенні адмінбудівлі , кабінет № 1.

 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10:00 до 10:45 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годин 23 квітня 2020 року у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України

Перелік питань включені до проекту порядку денного та проекти рішень

щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії: Василькова О.В., Маслянникова К.А., Богданова М.Д.. Припинити повноваження членів лічильної комісії по закінченню роботи загальних зборів.

Обрати головою загальних зборів – Каплана Алі. Обрати секретарем загальних зборів – Жукову О.А.

Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 10 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Лічильній комісії надавати до 20 хвилин для здійснення підрахунків голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування, крім кумулятивного голосування.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Бюлетені для голосування, видані акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки.

Проект рішення: Звіт Правління Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки – затвердити. Роботу Правління визнати задовільною.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки - затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки - затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

5. Затвердження річних звітів Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки.

Проект рішення: Річні звіти Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки - затвердити.

6. Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.

Проект рішення: Прибуток у розмірі 105 тис.грн. направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди за підсумками 2019 року не нараховувати та не виплачувати. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Нове найменування Товариства визначити наступним чином: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ», скорочене найменування Товариства: ПРАТ «ЧТК».

8. Внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних із зміною типу та найменування та приведення у відповідність до вимого чинного законодавства, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Встановити, що рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з цього питання порядку денного, набирає чинності з моменту його державної реєстрації. Уповноважити голову загальних зборів Каплана Алі  та секретаря загальних зборів Жукову О.А. підписати від імені акціонерів у новій редакції Статуту Товариства. Доручити Голові правління Ільницькому В.В. чи іншій особі згідно виданої ним довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

9. Затвердження змін до положень Товариства, шляхом викладення положень Товариства у новій редакції: про Загальні збори; про Наглядову раду; про Виконавчий орган; про Ревізійну комісію. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити внутрішні Положення Товариства: про Загальні збори; про Наглядову раду; про Виконавчий орган; про Ревізійну комісію  у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Каплана Алі на підписання внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради: Каплан Алі, Озгюр Кенан, Тумашової Ірини Іванівни.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається згідно приписів п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди,  визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.

Проект рішення: Затвердити умову цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що за виконання своїх обов’язків члени Наглядової ради здійснюється безоплатно. Уповноважити Голову правління на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів  Ревізійної комісії: Точенюк Iрини Анатолiївни, Чумаченко Анжеліки Василівни, Постолатий Лариси Федорівни.

14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення не надається згідно приписів п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди,  визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.

Проект рішення: Затвердити умову цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановити, що за виконання своїх обов’язків члени Ревізійної комісії здійснюється безоплатно. Уповноважити Голову Наглядової ради на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

16. Обрання аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років).

Проект рішення: Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року та затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою. Доручити Голові правління Товариства забезпечити відбір аудиторської фірми відповідно до вимог законодавства України.

 

Порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за місцезнаходженням Товариства у кабінеті Голови правління Товариства у робочі дні з 10:00 до 17:00 години, а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління Iльницький Василь Васильович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, письмові запити на ознайомлення з документами з питань проекту порядку денного та письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів надсилати за адресою: 65033 м. Одеса вул. Строганова буд.10.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, згідно вимого частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» http://chtk.pat.ua.

Згідно інформації зазначеної у переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному ПАТ «НДУ» станом на 20.03.2020 року:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить – 443709 штук;

- загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Товариства становить – 0 штук.

 

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧТК»  (тис.грн.):

Найменування показника

період

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Усього активів

7098

5895

5708

5408

5416

5475

5631

5622

Основні засоби (за залишковою вартістю)

4533

4816

4342

4471

4427

4492

4580

4668

Запаси

1

1

266

1

1

1

5

5

Сумарна дебіторська заборгованість

1733

986

1079

927

971

977

998

935

Грошові кошти та їх еквіваленти

17

14

10

9

16

4

45

6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(4962)

(5067)

(3956)

(3790)

(3603)

(3541)

(3398)

(3316)

Власний капітал

1031

926

2037

2203

2390

2452

2595

2677

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

111

111

111

111

111

111

111

111

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

4544

3331

2926

2818

2818

2818

2818

Поточні зобов'язання і забезпечення

6067

425

340

279

208

205

218

127

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

105

(1111)

(166)

(190)

(62,4)

(143)

(82)

(0,6)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

443709

443709

443709

443709

443709

443709

443709

443709

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,237

(2,5)

(0,37)

(0,04)

(0,14)

(0,32)

(0,19)

(0,001)