Дата розміщення:  26.03.2020 15:37:01
Дата здійснення дії: 30.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Будівельний Альянс"
Код за ЄДРПОУ:  31764025
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство "Будівельний Альянс" (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 54040, Миколаївська область, місто місто Миколаїв, Заводський  район, вулиця Індустріальна, 3Б, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства») 30.04.2020 року о 12-00 годині за адресою: 54040, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 3Б, кабінет директора б\н (кабінет керівника б\н). Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 11 год., закінчення реєстрації – о 11 год. 50 хв.. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства - 24.04.2020 р. На дату повідомлення про проведення зборів: загальна кількість акцій у випуску товариства - 64000000 шт., кількість голосуючих акцій - 53906800 шт.

Проект переліку питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Ткачук Дмитро Олегович - Голова Лічильної комісії, Плахова Оксана Анатоліївна - член Лічильної комісії,  - член Лічильної комісії.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік, задовільною.

3. Розгляд звіту органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (Директор) за 2019 рік, визнати задовільною.

4.  Затвердження  балансу  та звіту про фінансові результати Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2019 рік.

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2019 рік.

Проект рішення: Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою:  https://budal.at.ua/. Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у приміщенні Товариства за місцезнаходженням товариства, кабінет керівника (б/н) , щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 12:45 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Директор Товариства Омелянюк Володимир Миколайович. Довідки за телефоном 0505327570.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Зазначені пропозиції мають відповідати вимогам, визначеним  Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонери мають право надати письмові запитання  та отримати письмові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій у випадках та порядку, визначених  ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - паспорт),  представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства  України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн): Найменування показника, Період (звітний/попередній): Усього активів 7534,8/7534,8; Основні засоби (за залишковою вартістю) 7524,2/7524,2; Запаси 0/0 ; Сумарна дебіторська заборгованість 0/0; Гроші та їх еквіваленти 0/0; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -8819,7/-8729,5; Власний капітал 7180,3/7270,5; Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 16000/160000; Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0/0; Поточні зобов'язання і забезпечення 354,5/264,3; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -90,2/-54,5; Середньорічна кількість акцій (шт.) 64000000/64000000; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,0000014/-0,0000009