Дата розміщення:  26.03.2020 15:41:01
Дата здійснення дії: 25.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА"
Код за ЄДРПОУ:  00697662
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА»

Публічне акціонерне товариство «ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА» (код ЄДРПОУ  00697662; місцезнаходження: 85033 Донецька обл., Добропільський р-н., с.Юр’ївка, вул.Центральна) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2020 року об 10.00 годині за адресою: 85033 Донецька обл., Добропільський р-н., с.Кам’янка у приміщені клубу

Перелік питань, та проект рішень  щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного річних загальних зборів:

  1. Про обрання лічильної комісії річних загальних Зборів.

       Проект рішення за першим питанням проекту порядку денного річних загальних Зборів:

          Обрати Лічильну комісію Зборів у складі:

  • Батицька Лідія Григорівна - голова Комісії;
  • Злидниченко Тамара Іванівна - член комісії;

-    Попова Галина Миколаївна - член комісії;

Визначити термін повноважень Лічильної комісії - до моменту закриття загальних зборів акціонерів.

      2.    Про обрання Голови та Секретаря річних загальних Зборів.

Проект рішення за другим питанням проекту порядку денного річних загальних Зборів:

              Обрати Головою загальних зборів – Шевкун Володимира  Олександровича,

              Секретарем загальних зборів – Коржова Оксана Іванівна.

3.    Про  розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за його наслідками.

Проект рішення за третім питанням проекту порядку денного річних загальних Зборів:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік.

Визнати роботу Правління Товариства задовільною та такою, що цілком відповідала інтересам та меті діяльності Товариства.

  1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за його наслідками.

Проект рішення за четвертим питанням проекту порядку денного річних загальних Зборів:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 р.

Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що в повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства та захист прав його акціонерів.

  1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення за п’ятим питанням проекту порядку денного річних загальних Зборів:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2019 рік.

              6.    Про визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення за шостим питанням проекту порядку денного річних загальних Зборів:

     Прибуток Товариства за 2019 рік спрямувати на використання в господарській діяльності Товариства.

       7.     Про визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2020 році.

               Проект рішення за сьомим питанням проекту порядку денного річних загальних Зборів:

Визначити основними напрямками діяльності у 2020 році: оновлення основних засобів, застосування сучасних технологій по вирощуванню зернових та технічних культур.

8.     Розгляд висновків зовнішнього аудиту за результатами діяльності Товариства у 2019 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення за восьмим питанням проекту порядку денного річних загальних Зборів:

              Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

        9.    Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.

               Проект рішення за дев’ятим питанням проекту порядку денного Зборів:

Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання аудитора - Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Аудит Сервіс Груп” (Свідоцтво № 2738 про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності (дійсне до 28.07.2021р.), затверджене рішенням Аудиторської Палати України від  30.11.2001р. № 104, термін чинності Свідоцтва продовжено до 28 липня 2021р. згідно Рішення Аудиторської палати України від 28 липня 2016р. №327/3), та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

         Перелік акціонерів ПАТ «ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 25 квітня 2020 року, складається станом на 24 годину 21  квітня 2020 року.

         Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА» для здійснення персонального повідомлення про    

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 08.45 год. до 09.45 год. за місцем проведення Зборів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом   на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 год. -  21.04.2020  року.

Загальна кількість акцій Товариства складає 4554041 штук простих iменних акцiй, загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 3562397 штук простих iменних акцiй.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, від дати надіслання цього повідомлення, до 13.04.2020 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 13.00 год. за адресою: 85033 Донецька обл., Добропільський р-н., с.Юр’ївка, вул.Центральна, приміщення контори ПАТ “ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА”, а в день проведення Зборів - у місці їх проведення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація щодо порядку денного та інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http://www.shevchenka.pat.ua.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену належним чином, або інший документ, що підтверджує повноваження представника.

          Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше як за 20 (двадцяти) днів до дати проведення Зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

               Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 

          Для реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

           Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

           Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.  Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР  порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – Сидоренко О.М. Довідки за телефоном: 06(277) 2-89-95.

                                                                             Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА»

 

Найменування показника

Період

 

звітний

 

попередній

Усього активів

18961

18807

Основні засоби (за залишковою вартістю)

7723

8983

Запаси

8917

7392

Сумарна дебіторська заборгованість

1393

1599

Гроші та їх еквіваленти

928

833

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

12135

11922

Власний капітал

16689

16476

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4554

4554

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

580

1117

Поточні зобов'язання і забезпечення

1692

1214

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

213

718

Середньорічна кількість акцій (шт.)

4554041

4554041

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

  0.04677164

  0.15766217

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

     Голова Правління                                          В.М.Батицький