Дата розміщення:  26.03.2020 15:41:01
Дата здійснення дії: 28.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «АЗОВКАБЕЛЬ»
Код за ЄДРПОУ:  31600918
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОВКАБЕЛЬ"

(код за ЄДРПОУ: 31600918, місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, вул. Промислова, будинок 2-І ) (далі - Товариство),

 

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2020 року о 09.30 годині за адресою: 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, вул. Промислова, будинок 2-І, кабінет №1.

 

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

 

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Чернявіна Тетяна Олександрівна, член лічильної комісії  Василенко Ольга Іванівна. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

 

Питання 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

 

Питання 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Забіяку Максима Олександровича, Секретарем зборів Розума Олександра Вікторовича. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

 

Питання 4. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

 

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

 

Питання 6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

 

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

 

Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік: прибуток за 2019 рік  направити на поповнення резервного фонду.

 

Питання 9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

  • позика (кредит) у розмірі   граничною сукупною вартістю  88 000 000,00 грн., строком до 3-х років з процентною ставкою не більше 29% річних;
  • продаж основних засобів   граничною сукупною вартістю  28 000 000,00  грн. в випадку відсутності оборотних коштів;
  • передача майна та основних засобів в заставу в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за кредитними договорами Товариства, граничною сукупною вартістю 88 000 000,00 грн.;
  • придбання основних засобів граничною сукупною вартістю 40 000 000,00 грн.;
  • придбання товарно-матеріальних цінностей, у тому числі товарів для виробництва граничною сукупною вартістю 900 000 000,00 грн.;
  • реалізація товарно-матеріальних цінностей, у тому числі кабельно-провідникової продукції граничною сукупною вартістю 900 000 000,00 грн;
  • страхування (Обов’язкове страхування відповідальності, майнове та особисте), майнових інтересів, що не суперечать закону, в тому числі страхування майна, що знаходиться в заставі та іпотеці граничною сукупною вартістю 1 000 000,00 грн.;
  • будівельний підряд, згідно з яким Товариство виступає Замовником або Підрядником граничною сукупною вартістю 30 000 000,00 огрн.

 

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства.

 

Питання 10. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2019 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2020 році.

Проект рішення: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2019 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2020 році.

 

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання нового складу Наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради у наступному складі: Голова Наглядової ради Савченко Катерина Валерiївна, Член Наглядової ради Денисенко Iрина Анатолiївна, Член Наглядової ради Козаченко Олексiй Олексiйович.

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі: Член Наглядової ради Савченко Катерина Валерiївна (представник акціонера), Член Наглядової ради Денисенко Iрина Анатолiївна (акціонер), Член Наглядової ради Козаченко Олексiй Олексiйович (представник акціонера).

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, винагороду Голові та Членам Наглядової ради винагороду не сплачувати, уповноважити Голову правління на підписання відповідних договорів.

Питання 12.  Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.

Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідного договору з ним.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Барсукова Павла Валентиновича. Обрати його на посаду Ревізора Товариства на новий термін.

Затвердити умови договору що укладатиметься з Ревізором, винагороду не сплачувати, уповноважити Забіяку Максима Олександровича на підписання відповідного договору з ним.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 08.00 до 09.15 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 22.04.2020 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 08.30 до 17.00 год. за адресою:  71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, вул. Промислова, будинок 2-І, кабінет №1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор – Забіяка Максим Олександрович.

 

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (06153)-48-0-47

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://azovcable.com/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 4500  штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 4500 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

 

Найменування показника

Період

Звітний, 2019 р.

Попередній, 2018 р.

Усього активів

202 096

176 315

Основні засоби (за залишковою вартістю)

57 203

61 132

Запаси

76 041

64 427

Сумарна дебіторська заборгованість

49 489

39 026

Гроші та їх еквіваленти

6 973

5 687

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2 111

5 313

Власний капітал

121 311

119 200

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4 500

4 500

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

15 005

15 005

Поточні зобов’язання і забезпечення

65 780

42 110

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2 111

5 313

Середньорічна кількість акцій (шт.)

4 500

4 500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

469,11111

1 180,66667

 

Наглядова рада ПРАТ "АЗОВКАБЕЛЬ"