Дата розміщення:  26.03.2020 15:43:01
Дата здійснення дії: 30.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Тернопільводпроект"
Код за ЄДРПОУ:  01035182
Текст повідомлення: 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ"

місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33 (надалі - Товариство)

 

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться 30 квітня 2020 року об 11год.00 хв. за адресою: м. Тернопіль, вул. За Рудкою,33, каб. № 30.

Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) в день проведення Зборів з 10 год.00 хв.

до10 год.45 хв. за місцем їх проведення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 24 квітня  2020 року

 (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (з проектом рішень):

1. Обрання лічильної комісії.

    Проект рішення:    Для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на загальних  зборах обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Бояр Лариси Прокопівни.

2. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства щодо порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування.

    Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів: бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом Голови реєстраційної комісії.

3. Обрання голови та секретаря Зборів.

     Проект рішення:   Обрати головою Зборів – Сидоренка Леоніда Лукича, секретарем Зборів  - Колосок Оксану   Іванівну.

4. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

    Проект рішення: Затвердити наступний регламент зборів:- для доповіді по порядку денному – до 10 хвилин;- для виступів під час обговорення - до 5 хвилин;- для зауважень – до 3 хвилин. Голосування з питань порядку денного Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затвердженні відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою. Результати голосування оголошуються відразу після завершення процедури голосування по кожному питанню порядку денного. Рішення Зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які мають голосуючі акції та зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення Зборів з питання порядку денного (№10) приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів,  які мають голосуючі акції та зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 5. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

    Проект рішення: Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2019 рік.

 6. Звіт Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

    Проект рішення:   Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

 7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

     Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

 8.  Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

      Проект рішення:  Прибутки за 2019 рік направити на погашення збитків попередніх років.

 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які  вчинятимуться

     Товариством протягом  року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої

      особи для їх підписання.

        Проект рішення:  Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів,

які можуть  вчинятись протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення ( в

 період з 30 квітня 2020 року по 30 квітня 2021 року включно) у ході поточної фінансово-

господарської  діяльності Товариства.

 Характер правочинів: укладення договорів на виготовлення проектно – кошторисної документації по реконструкції доріг, систем водопостачання, на капітальний ремонт дощової каналізації, на будівництво тротуарів,колекторів побутової каналізації, водопровідної мережі та інше.

 Гранична сукупна вартість значних правочинів – 5 000 000 (п’ять мільйонів) гривень.   При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні  застосовуватися відповідні положення частини першої та другої статті 70 Закону України  «Про акціонерні товариства» .

    Надати повноваження Виконавчому органу Товариства протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів укладати та підписувати такі значні правочини.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

     Проект рішення: Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ" в новій редакції.

11. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій

      редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Уповноважити Сидоренка Л.Л. підписати Статут ПРИВАТНОГО     АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ" в новій редакції і зареєструвати його в органах державної влади.

12. Про затвердження « Положення про Наглядову раду» Товариства у новій редакції та про втрату  чинності  інших внутрішніх положень Товариства.

      Проект рішення: Внутрішні положення Товариства в редакції 2012 року вважати такими,  що втратили чинність. Затвердити в новій редакції «Положення про Наглядову раду».

13. Про припинення повноважень Директора Товариства.

       Проект рішення: У зв’язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Директора Сидоренка Леоніда Лукича.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Тернопільводпроект»  (тис. грн.)

                                                                 

Найменування показника

період

звітний

2019 рік

попередній

2018 рік

Усього активів

593,7

708,1

Основні засоби (за залишковою вартістю)                           

78,3

103,5

Довгострокові фінансові інвестиції      

0

0

Запаси    

93,7

74,3

Сумарна дебіторська заборгованість 

49,8

58,4

Гроші та їх еквіваленти            

371,9

471,9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

9,9

8,8

Власний капітал                            

282,2

281,1

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал                          

73,5

73,5

Довгострокові зобов'язання і забезпечення                

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення                       

311,5

427,0

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1,1

         - 0,9

Середньорічна кількість акцій (шт.)        

294108

294108

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн.)

0,004

-0,003

 

Адреса власного вебсайту Товариства, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту  порядку денного, а також інформацію, яка необхідна згідно вимог чинного законодавства: http://tvp.te.ua/ .

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, складеним станом на 23 березня 2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 294 108 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 256 858 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з  питань проекту порядку денного особисто, або через уповноваженого представника, за письмовою заявою за адресою: м. Тернопіль, вул. За Рудкою,33,каб. № 30, у робочі дні з 9.00 год. до 17.00 год., а у день проведення Зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор   Сидоренко Л.Л. Телефон для довідок 25-96-15.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; отримувати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів; ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій, умови якого (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити  письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та проектів рішень до питань порядку денного, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних Зборів. Пропозиції акціонерів подаються в письмовій формі та повинні містити всю інформацію, яка визначена законодавством України. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Товариство до початку Зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених  до порядку денного, які надійшли на адресу: м.Тернопіль, вул. За Рудкою,33,каб.№ 30, до  дати проведення Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Наглядова рада Товариства.