Дата розміщення:  26.03.2020 15:55:01
Дата здійснення дії: 29.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Інститут репродуктивної медицини"
Код за ЄДРПОУ:  22903777
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Інститут репродуктивної медицини» (надалі – Товариство, ПрАТ «ІРМ»), ідентифікаційний код – 22903777, місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул.Багговутівська, 1, літ.Р-2 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2020 року об 11:00 год. за адресою: 04107, м. Київ, вул.Багговутівська, 1, літ.Р-2, кімната №101.

 

Перелік питань проекту порядку денного:

 

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
  3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
  4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
  5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу.
  8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
  9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

 

Реєстрація учасників відбуватиметься 29 квітня 2020 року з 10:30 год. до 10:50 год. за місцем проведення ЗЗА.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА – 23 квітня 2020 року.

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або  виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 28 квітня 2020 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04107, м. Київ, вул.Багговутівська, 1, літ.Р-2, кімната №101, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), попередньо повідомивши про час свого візиту за телефоном (044) 503-07-59, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 04107, м. Київ, вул.Багговутівська, 1, літ.Р-2, кімната №101.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі–матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведння загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Зміни до порядку денного загальних зборів  вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПрАТ «ІРМ» Куценко А.О. Довідки за телефоном: (044) 503-07-59.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно чинного законодавства України: 22903777.smida.gov.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 11.03.2020 року: загальна кількість акцій – 351000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 351000 шт.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Сіренка Андрія Юрійовича.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Марченко Тетяну Миколаївну, Секретарем зборів Куценка Антона Олеговича.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню № 5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню № 6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню № 7:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

По питанню № 8: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

По питанню №9: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та  внутрішніх  положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

По питанню №10: Чистий прибуток за 2019 рік у розмірі 1 849 728,32 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

30194

28214

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

13859

15327

Запаси 

8582

4909

Сумарна дебіторська заборгованість  

7080

7151

Гроші та їх еквіваленти

649

704

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

23177

20914

Власний капітал 

25846

23583

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

351

351

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

4348

4631

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1850

2080

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

351000

351000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

5,27

5,93

Наглядова рада