Дата розміщення:  26.03.2020 15:55:01
Дата здійснення дії: 29.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - ТУРЕЦЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКI ДРIЖДЖI" У ФОРМI ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Код за ЄДРПОУ:  24532055
Текст повідомлення: 

Затверджено рішенням

Правління СП «ОДЕСЬКI ДРIЖДЖI»

протокол від 24.03.2020р.

Повідомлення

про проведення чергових загальних зборів

СПIЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО - ТУРЕЦЬКОГО ПIДПРИЄМСТВА «ОДЕСЬКI ДРIЖДЖI»

У ФОРМI ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

(код ЄДРПОУ: 24532055; місцезнаходження: 65033 м. Одеса вул. Мельницька буд. 31)

СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - ТУРЕЦЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «ОДЕСЬКI ДРIЖДЖI» У ФОРМI ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (надалі - Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 29 квітня 2020 року об 10:00 годин за адресою: м. Одеса вул. Мельницька буд. 31, у приміщенні адмінбудівлі, кабінет № 1.

 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 09:00 до 09:45 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годин 23 квітня 2020 року у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України

 

Перелік питань включені до проекту порядку денного та проекти рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного:

 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Прийняття рішеня з питань порядку проведення загальних зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії: Павлик А.М., Каплан Алі. Припинити повноваження членів лічильної комісії по закінченню роботи загальних зборів.

Обрати головою загальних зборів  - Калинича  І.І Обрати секретарем загальних зборів – Богданова М.Д.

Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 10 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Лічильній комісії надавати до 20 хвилин для здійснення підрахунків голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування, крім кумулятивного голосування.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Бюлетені для голосування, видані акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки.

Проект рішення: Звіт Правління Товариства за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки – затвердити. Роботу Правління визнати задовільною.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки - затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

4. Затвердження річних звітів Товариства за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки.

Проект рішення: Річні звіти Товариства за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки - затвердити.

5. Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.

Проект рішення: Прибуток у розмірі 199 тис.грн. направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди за підсумками 2019 року не нараховувати та не виплачувати. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Змінити тип Товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Нове найменування Товариства визначити наступним чином: СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - ТУРЕЦЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКI ДРIЖДЖI», скорочене найменування Товариства: СУТП ПРАТ «ОДЕСЬКI ДРIЖДЖI».

7. Внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних із зміною типу та найменування та приведення у відповідність до вимого чинного законодавства, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Встановити, що рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з цього питання порядку денного, набирає чинності з моменту його державної реєстрації. Уповноважити голову загальних зборів Калинича І.І та секретаря загальних зборів Богданова М.Д. підписати від імені акціонерів у новій редакції Статуту Товариства. Доручити Голові правління чи іншій особі згідно виданої ним довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

8. Затвердження змін до положень Товариства, шляхом викладення положень Товариства у новій редакції: про Загальні збори; про Виконавчий орган; про Ревізійну комісію (Ревізора). Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити внутрішні Положення Товариства: про Загальні збори; про Виконавчий орган; про Ревізійну комісію (Ревізора) у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Калинича І.І на підписання внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

9. Припинення повноважень Голови та членів Правління.

Проект рішення: Припинити повноваження Виконуючого обов'язки Голови правлiння Iльницького Василя Васильовича, членів Правління: Павлiка Олександра Миколайовича, Сонер Акчакая.

10. Обрання Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення не надається згідно приписів п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

11. Затвердження умов контракту, що укладатимуться з Головою Правління та умов трудових договорів з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови контракту, що укладатимуться з Головою Правління та умов трудових договорів з членами Правління Товариства, встановити розмір винагороди – згідно штатного розкладу Товариства, уповноважити Голову загальних зборів Калинича І.І. на підписання контракту з Головою Правління та трудових договорів з членами Правління Товариства.

12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії - ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВАПЛАСТ», код ЄДРПОУ: 32726855.

13. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення не надається згідно приписів п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

14. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди,  визначення особи, уповноваженої на його підписання з боку Товариства.

Проект рішення: Затвердити умову цивільно - правового договору, що укладатимуться з Ревізором. Встановити, що за виконання своїх обов’язків Ревізор здійснюється безоплатно. Уповноважити Голову правління на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

 

Порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за місцезнаходженням Товариства у кабінеті В.о. Голови правління Товариства у робочі дні з 10:00 до 17:00 години, а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами В.о. Голови правління Iльницький Василь Васильович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, письмові запити на ознайомлення з документами з питань проекту порядку денного та письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів надсилати за адресою: 65033, м. Одеса вул. Мельницька буд. 31.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, згідно вимого частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» - http://24532055.pat.ua.

Згідно інформації зазначеної у переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному ПАТ «НДУ» станом на 20.03.2020 року:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить – 2666 штук;

- загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Товариства становить – 0 штук.

 

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності СП «ОДЕСЬКI ДРIЖДЖ  (тис.грн.):

Найменування показника

період

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Усього активів

47326

36990

27167

31187

36103

32292

31225

32288

30481

35088

39375

41837

Основні засоби (за залишковою вартістю)

6635

6233

6760

6875

10423

11950

14031

15746

17114

18890

20802

22875

Запаси

8019

10314

2958

5845

9816

6381

5603

4214

1810

3289

2405

4681

Сумарна дебіторська заборгованість

32099

14638

4796

11170

6545

1068

950

4830

 

4081

3086

5228

Грошові кошти та їх еквіваленти

291

51

158

402

3804

2790

610

861

524

952

1935

322

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(24770)

(24969)

(11287)

(3301)

1155

(1565)

(1274)

4445

5087

9654

14346

13471

Власний капітал

(4517)

(4716)

8966

16952

21408

18688

18979

24698

25340

29907

14346

33724

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

16614

16614

16614

16614

16614

16614

16614

16614

16614

16614

16614

16614

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

26472

0

0

4372

1681

1336

401

0

0

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

51843

15234

18201

14235

10323

1923

10910

7181

4570

4673

4141

7600

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

199

(13682)

(7986)

(4306)

2720

(291)

(5719)

(642)

(4567)

(4692)

875

(3644)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2666

2666

2666

2666

2666

2666

2666

2666

2666

2666

2666

2666

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

74,6

(5132,1)

(2995,5)

(1615,2)

1020,3

(109,29)

(2145,1)

(240,8)

(1713,6)

(1759,9)

328,2

(1372,1)