Дата розміщення:  26.03.2020 15:55:01
Дата здійснення дії: 27.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР"
Код за ЄДРПОУ:  00292422
Текст повідомлення: 

«Повідомлення про проведення загальних зборів

Акціонерного товариства «Коростенський кар’єр»

27 квітня 2020 року об 10.00 годині в залі засідань АТ «Коростенський кар’єр» (код за ЄДРПОУ 00292422,  місцезнаходження: 11509, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. В.Сосновського, буд. 67)  за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. В.Сосновського, буд. 67, актовий зал № 1, відбудуться річні загальні збори Акціонерного товариства «Коростенський кар’єр» (надалі- Товариство). Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься з 09.00 до 09.45 години за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах - 21.04.2020.

Станом на 17.03.2020 року (дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій складає 3 197 280 штук, серед них загальна кількість голосуючих акцій 2 575 172 штуки.

Проект порядку денного

та проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів

Питання порядку денного

Проект рішення загальних зборів

1 Обрання лічильної комісії.

 

1 Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів Товариства у складі 3-х осіб:

Голова комісії – Малинівська Наталія Леонідівна,

Члени лічильної комісії: Білошицька Марія Василівна, Філоненко Тетяна Іванівна.

Повноваження членів лічильної комісії припинити після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

2 Обрання секретаря загальних зборів.

 

2 Обрати секретарем загальних зборів Корженівську Тетяну Миколаївну.

3 Затвердження регламенту проведення загальних зборів.

 

3 Затвердити регламент проведення загальних зборів:

основна доповідь - 10 хв.;

співдоповідь – 3 хв.;

виступи в дебатах -  3 хв.;

відповіді на запитання -  2 хв.

Проведення голосування по питанням порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів. Принцип голосування: 1 акція – 1 голос.

4 Звіт директора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4 Затвердити звіт директора Товариства за 2019 рік.

5 Висновок зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5 Висновок зовнішнього аудиту за 2019 рік взяти до відома.

6 Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6 Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

7 Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

7 Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

8 Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2019 рік.

8 Покриття збитків Товариства за 2019 рік здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

9 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

9 Попередньо надати згоду на вчинення Товариством, за необхідності, у період з 27 квітня 2020 року до 27 квітня 2021 року, правочинів про продаж виробленої Товариством продукції та/або придбання Товариством товарів, матеріалів, обладнання, транспортних засобів, запасних частин, будівель, споруд, земельних ділянок, корпоративних прав, про позику та банківський кредит, якщо вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укладати їх відповідно процедурі, яка встановлена для правочинів, вартість яких знаходиться в межах від 10 до 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

10 Про внесення змін до договорів поруки, що укладені  між Товариством  та  АТ «Райффайзен Банк Аваль»

10 Надати згоду на внесення змін до договорів поруки, що укладені між Товариством  та  АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Затвердити проекти додаткових угод до договорів поруки, які укладені Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» (проекти додаткових угод додаються). Надати повноваження директору Ярмолюку О.М. на укладення (підписання) від імені Товариства зазначених додаткових угод,  а також надати право підписати всі необхідні документи пов’язані з укладенням цих додаткових угод до договорів поруки.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів у робочі дні та робочі години, за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. В.Сосновського, буд. 67, кабінет директора, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Олександр Миколайович Ярмолюк. Довідки за телефоном: (04142) 3-21-18. Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Законом України «Про акціонерні товариства»: http://kk.unigran.ua/.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів протягом трьох робочих днів з дати їх отримання, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, шляхом надсилання простих листів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши її на веб-сайті  http://kk.unigran.ua/.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для реєстрації та участі у голосуванні на Зборах, акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що посвідчує їх особу та довіреність.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

                                                              Наглядова рада АТ «Коростенський кар’єр»