Дата розміщення:  26.03.2020 15:55:01
Дата здійснення дії: 28.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія"
Код за ЄДРПОУ:  32292929
Текст повідомлення: 

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ»

(далі - ПРАТ «ЛИНІК», Товариство),

код ЄДРПОУ 32292929,

місцезнаходження: Україна, 93113, Луганська область, м Лисичанськ,

вул. Свердлова (ім. В. Сосюри), б. 371, оф. 1-А.

Повідомляємо Вам про проведення річних загальних зборів ПРАТ «ЛИНІК», які відбудуться 28 квітня 2020 року об 11 годині 30 хвилин за місцевим часом за адресою (місце проведення): Україна, 93113, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Свердлова (ім. В. Сосюри), б. 371, оф. 1-А.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИНІК», складеного в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24.00 годину 22 квітня 2020 року, з 10 години 40 хвилин до 11 години 10 хвилин за місцевим часом в день проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства за адресою їх проведення.

 

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) по кожному з питань, включених в проект порядку денного річних загальних зборів ПРАТ «ЛИНІК»:

 

1. «Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень».

Проект рішення з питання 1

1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИНІК» в складі:

Голова комісії - Кончинська Олена Миколаївна;

член комісії - Логвін Олександра Олександрівна;

член комісії - Устименко Дар'я Сергіївна.

1.2. Визначити термін повноважень лічильної комісії - до моменту закриття річних загальних зборів акціонерів.

 

2. «Про обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення з питання 2

Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИНІК» Власенка Михайла Васильовича.

 

3. «Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення з питання 3

Прийняти наступний регламент роботи річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИНІК»:

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

- пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження;

- якщо по першій направленій пропозиції річними загальними зборами акціонерів прийнято позитивне рішення, голосування за наступними пропозиціями не проводиться;

- для надання відповідей на всі питання, отримані від учасників річних загальних зборів акціонерів, надавати до 10 хвилин.

Прийняти наступний порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИНІК»:

- з усіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів голосувати бюлетенями для голосування;

- після закінчення голосування з питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування.

 

4. «Про розгляд Звіту Генерального директора Товариства та прийняття рішення за результатами його розгляду».

Проект рішення з питання 4

Прийняти до відома звіт Генерального директора ПРАТ «ЛИНІК».

 

5. «Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за результатами його розгляду».

Проект рішення з питання 5

Прийняти до відома звіт Наглядової ради ПРАТ «ЛИНІК».

 

6. «Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора».

Проект рішення з питання 6

Затвердити звіт та висновки Ревізора ПРАТ «ЛИНІК».

 

7. «Про затвердження річного звіту Товариства».

Проект рішення з питання 7

Затвердити річний звіт ПРАТ «ЛИНІК» за 2019 рік.

 

8. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, встановлених законом».

Проект рішення з питання 8

8.1. Залишити нерозподіленим чистий прибуток за результатами 2019 року в розмірі 685 558 775,46 грн.

8.2. Не оголошувати дивіденди за простими акціями Товариства за результатами 2019 року.

 

9. «Про припинення повноважень членів Наглядової ради».

Проект рішення з питання 9

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради ПРАТ «ЛИНІК»:

- Зінченко Григорій Михайлович;

- Касимиро Дідьє;

- Федянін Борис Олександрович.

 

10. «Про обрання членів Наглядової ради».

Проект рішення з питання 10

Керуючись підпунктом 5 пункту 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення з даного питання порядку денного не вказується (обрання членів Наглядової ради буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування).

 

11. «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради».

Проект рішення з питання 11

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПРАТ «ЛИНІК».

11.2. Встановити, що члени Наглядової ради ПРАТ «ЛИНІК» виконують свої повноваження на безоплатній основі.

11.3. Обрати Генерального директора ПРАТ «ЛИНІК» Бойка Івана Васильовича особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради ПРАТ «ЛИНІК».

 

12. «Про внесення змін до Статуту Товариства».

Проект рішення з питання 12

12.1. Затвердити Статут Товариства в новій редакції (Додаток № 1).

12.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до Статуту Товариства.

 

13. «Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства».

Проект рішення з питання 13

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства (Додаток № 2).

 

14. «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях».

Проект рішення з питання 14

Внести зміни до таких внутрішніх Положеннь Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях:

- Положення про Наглядову раду Товариства (Додаток № 3),

- Положення про Генерального директора Товариства (Додаток № 4),

- Положення про Ревізійну комісію Товариства (Додаток № 5).

 

15. «Про припинення повноважень Ревізора Товариства».

Проект рішення з питання 15

Припинити повноваження Ревізора Товариства - ТОВ «РН КОМЕРС» в особі його представників:

1) Беліченко Олексій Вікторович;

2) Корчагіна Олена Вікторівна;

3) Лавко Дмитро Іванович.

 

16. «Про обрання Ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення з питання 16

Керуючись підпунктом 5 пункту 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення з даного питання порядку денного не вказується (обрання членів Ревізійної комісії буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування).

 

Адреса власного веб-сайту ПРАТ «ЛИНІК», на якому розміщується повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИНІК», інформація з проектом рішень по кожному з питань, включених до проекту порядку денного, проекти рішень з питань, включених до порядку денного, підготовлені наглядовою радою (запропоновані акціонерами, які володіють більше 5 відсотків акцій Товариства), інформація про загальну кількість акцій і голосуючих акцій станом на дату складання списку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, а також станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИНІК», перелік документів, які повинен надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства: www.lisnpz.com.

 

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів за адресою: Україна, 93113, Луганська область, місто Лисичанськ, вул. Свердлова (ім. В. Сосюри), 371, оф.1-А, в робочі дні (понеділок - четвер) з 08:00 до 16:45 годин (обідня перерва з 12:00 до 12:45) відповідальна особа - Кончинська Олена Миколаївна. Телефон для довідок: +38 (06451) 9-39-70.

 

Відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою, вказаною вище, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених в проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИНІК», а також про кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції, оформлені відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИНІК, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИНІК.

 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, який відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на річних загальних зборах акціонерів (довіреність або документ, що підтверджує право особи діяти без довіреності).

 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право в будь-який момент до закінчення терміну, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства особисто. У разі, якщо для участі в річних загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності кількох осіб, повноваження щодо голосування на річних загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, засвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може засвідчуватися депозитарною установою в установленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИНІК» (16.03.2020 року), загальна кількість простих іменних акцій ПРАТ «ЛИНІК» становить 1 900 349 471 (один мільярд дев'ятсот мільйонів триста сорок дев'ять тисяч чотириста сімдесят одна), загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПРАТ «ЛИНІК» становить 1 900 349 471 (один мільярд дев'ятсот мільйонів триста сорок дев'ять тисяч чотириста сімдесят одна).

 

Наглядова рада ПРАТ «ЛИНІК»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 2 розділу VІ)

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

2 189 556

2 313 547

Основні засоби (за залишковою вартістю)

560 575

624 039

Запаси

406 434

407 705

Сумарна дебіторська заборгованість

786 411

788 962

Гроші та їх еквіваленти

454

157

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-16 564 068

-17 373 144

Власний капітал

-14 547 867

-15 448 770

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1 900 350

1 900 350

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

481 304

353 028

Поточні зобов’язання і забезпечення

16 256 119

17 409 289

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

685 559

-739 728

Середньорічна кількість акцій (шт.)

  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

  

* Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства. Включається до складу повідомлення, що розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування)

з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства,

які відбудуться 28 квітня 2020 року

 

Проект рішення з питання 1

«Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень».

1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИНІК» в складі:

Голова комісії - Кончинська Олена Миколаївна;

член комісії - Логвін Олександра Олександрівна;

член комісії - Устименко Дар'я Сергіївна.

1.2. Визначити термін повноважень лічильної комісії - до моменту закриття річних загальних зборів акціонерів.

 

Проект рішення з питання 2

«Про обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства».

Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИНІК» Власенка Михайла Васильовича.

 

Проект рішення з питання 3

«Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства».

Прийняти наступний регламент роботи річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИНІК»:

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

- пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження;

- якщо по першій направленій пропозиції річними загальними зборами акціонерів прийнято позитивне рішення, голосування за наступними пропозиціями не проводиться;

- для надання відповідей на всі питання, отримані від учасників річних загальних зборів акціонерів, надавати до 10 хвилин.

Прийняти наступний порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИНІК»:

- з усіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів голосувати бюлетенями для голосування;

- після закінчення голосування з питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування.

 

Проект рішення з питання 4

«Про розгляд Звіту Генерального директора Товариства та прийняття рішення за результатами його розгляду».

Прийняти до відома звіт Генерального директора ПРАТ «ЛИНІК».

 

Проект рішення з питання 5

«Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за результатами його розгляду».

Прийняти до відома звіт Наглядової ради ПРАТ «ЛИНІК».

 

Проект рішення з питання 6

«Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора».

Затвердити звіт та висновки Ревізора ПРАТ «ЛИНІК».

 

Проект рішення з питання 7

«Про затвердження річного звіту Товариства».

Затвердити річний звіт ПРАТ «ЛИНІК» за 2019 рік.

 

 

Проект рішення з питання 8

«Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, встановлених законом».

8.1. Залишити нерозподіленим чистий прибуток за результатами 2019 року в розмірі 685 558 775,46 грн.

8.2. Не оголошувати дивіденди за простими акціями Товариства за результатами 2019 року.

 

Проект рішення з питання 9

«Про припинення повноважень членів Наглядової ради».

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради ПРАТ «ЛИНІК»:

- Зінченко Григорій Михайлович;

- Касимиро Дідьє;

- Федянін Борис Олександрович.

 

Проект рішення з питання 10

«Про обрання членів Наглядової ради».

Керуючись підпунктом 5 пункту 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення з даного питання порядку денного не вказується (обрання членів Наглядової ради буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування).

 

Проект рішення з питання 11

«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради».

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПРАТ «ЛИНІК».

11.2. Встановити, що члени Наглядової ради ПРАТ «ЛИНІК» виконують свої повноваження на безоплатній основі.

11.3. Обрати Генерального директора ПРАТ «ЛИНІК» Бойка Івана Васильовича особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради ПРАТ «ЛИНІК».

 

Проект рішення з питання 12

«Про внесення змін до Статуту Товариства».

12.1. Затвердити Статут Товариства в новій редакції (Додаток № 1).

12.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до Статуту Товариства.

 

Проект рішення з питання 13

«Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства».

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства (Додаток № 2).

 

Проект рішення з питання 14

«Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях».

Внести зміни до таких внутрішніх Положеннь Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях:

- Положення про Наглядову раду Товариства (Додаток № 3),

- Положення про Генерального директора Товариства (Додаток № 4),

- Положення про Ревізійну комісію Товариства (Додаток № 5).

 

Проект рішення з питання 15

«Про припинення повноважень Ревізора Товариства».

Припинити повноваження Ревізора Товариства - ТОВ «РН КОМЕРС» в особі його представників:

1) Беліченко Олексій Вікторович;

2) Корчагіна Олена Вікторівна;

3) Лавко Дмитро Іванович.

 

Проект рішення з питання 16

«Про обрання Ревізійної комісії Товариства».

Керуючись підпунктом 5 пункту 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення з даного питання порядку денного не вказується (обрання членів Ревізійної комісії буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування).

 

Наглядова рада ПРАТ «ЛИНІК»