Дата розміщення:  26.03.2020 16:09:01
Дата здійснення дії: 28.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Черкаське спеціалізоване управління № 525»
Код за ЄДРПОУ:  01414181
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Черкаське спеціалізоване управління № 525» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2020 року за місцезнаходженням Товариства: м. Черкаси, вул. Смілянська, 145, офісне приміщення другого поверху.

Реєстрація акціонерів: 28 квітня 2020 р. з 09-00 год. до 09-45 год.

Початок зборів: 28 квітня 2020 р. об 10-00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22.04.2020 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Обрання голови та секретаря зборів.
  3.  Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення зборів: Затвердити наступний регламент зборів:

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,

- на виступи, довідки – до 3 хв.

4. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік та їх затвердження.

Проект рішення зборів: Звіт генерального директора та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік – затвердити.

  1. Звіт наглядової ради про роботу за 2019 р. та його затвердження.

Проект рішення зборів: Звіт Наглядової ради про роботу за 2019 рік – затвердити.

  1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2019 р.

Проект рішення зборів: Річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2019 р. – затвердити.

  1. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 р.

Проект рішення зборів: Отримані збитки погасити за рахунок збільшення обсягів надання послуг.

  1. Вибори Наглядової ради Товариства.
  2. Затвердження умов договору з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

     Проект рішення зборів: Умови договору з членами Наглядової ради – затвердити та доручити голові загальних зборів акціонерів підписати контракти з членами Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Найменування показника (тис. грн.)

Період

 

 

звітний

попередній

Усього активів

1312

1300

Основні засоби (за залишковою вартістю)

71

71

Запаси

994

995

Сумарна дебіторська заборгованість

240

273

Гроші та їх еквіваленти

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2702

-2653

Власний капітал

-1591

-1542

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

544

544

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

24

24

Поточні зобов'язання і забезпечення

2879

2818

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-49

-231

Середньорічна кількість акцій (шт.)

362700

362700

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн. )

- 0,14

- 0,63

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – em01414181.ab.ck.ua

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 145, приймальна ПрАТ «ЧСУ 525» в робочі дні з 8-00 до 12-00 години. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Панченко С.Г. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення  загальних зборів.