Дата розміщення:  27.03.2020 16:49:01
Дата здійснення дії: 29.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
Код за ЄДРПОУ:  33270581
Текст повідомлення: 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»

код ЄДРПОУ 33270581

місцезнаходження:93403, Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5

(надалі також ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»).

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» повідомляє про проведення 29 квітня 2020 року об 09 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, буд. 5, поверх 2, конференц-зала, річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ».

 

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Про передачу повноважень лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, схвалення договору з ним.
  2. Звіт Правління ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» про результати роботи в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
  3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2019 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.
  5. Затвердження річного звіту ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2019 рік.
  6. Розподіл прибутку (покриття  збитків) за підсумками роботи ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» у 2019 році.
  7. Визначення основних напрямів діяльності на 2020 рік.
  8. Прийняття рішення про схвалення укладених, вчинених значних правочинів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» та їх виконання.
  9. Надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» значних правочинів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ», а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою:http://www.azot.lg.ua/.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»-24 година 23 квітня  2020 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах здійснюватиметься 29 квітня 2020 року за місцем їх проведення з 08 год. 30 хв. до 08 год. 45 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у річних Загальних зборах акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів – фізичних осіб/документи, що підтверджують призначення на посаду та наявність необхідних повноважень (протокол, рішення, контракт), та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та документи, які посвідчують повноваження представника акціонера фізичної особи чи акціонера – юридичної особи, оформлені згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право призначити свого представника для участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів, який здійснюватиме свої повноваження на підставі довіреності, виданої акціонером.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів приймаються ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»за адресою: 93403, Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5  у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» та Положення про Загальні збори акціонерів не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) за місцезнаходженням ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» – 93403, Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5, 3 поверх, кабінет №309; особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» – Толокольніков С.В., а також 29 квітня 2020 року за місцем проведення зборів. Довідки можна отримати за тел. (0645) 71-33-93.

 

Наглядова рада ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» (тис. грн.):

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

9 387 199

8 819 202

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 574 493

1 718 349

Запаси

684 628

659 137

Сумарна дебіторська заборгованість

5 227 334

4 708 497

Грошіта їх еквіваленти

1 141

2 701

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-37 822 973

-43 856 158

Власний капітал

-34 341 813

-40 374 998

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1 056 700

1 056 700

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1 306 706

1 169 404

Поточні зобов'язання і забезпечення

42 422 306

48 024 796

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

6 090 882

-162 211

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 056 700 000

1 056 700 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

5,76406

-0,15351

 

 

*зміни в графі «попередній період» пов’язані зі складанням фінансової звітності  за 2019 рік за міжнародними стандартами  у відповідності до вимог частини 2 статті 121  Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV.

 

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»:

 

1) Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1. Передати повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ», що скликані на 29 квітня 2020 року, Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36980202), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи.

2. Схвалити укладений ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» з Товариством з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» Договір № 271/12 від 13 березня 2020 р. про надання депозитарних послуг.

 

2) Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» про результати роботи в 2019 році прийняти до відома.

 

3) Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2019 рік прийняти до відома.

 

4) Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2019 рік. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2019 рік прийняти до відома.

 

5) Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт, у тому числі баланс ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2019 рік.

 

6) Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

Затвердити порядок покриття збитків ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2019 рік:

1. Непокритий збиток станом на 31 грудня 2019 року складає 37 822 973 тис. грн.

2. Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2019 рік, в розмірі 6 090 882 тис. грн., направити на покриття збитків минулих періодів.

3. За підсумками роботи ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» в 2019 році у зв'язку з відсутністю джерела формування (прибутку) резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

 

7) Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

Визначити та затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» на 2020 рік (в редакції додатку №1 до Протоколу).

 

8) Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

1. Схвалити укладені, вчинені ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» (Виконавець) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМ-ТРЕЙД» (Замовник) значні правочини, а саме: Договір на переробку давальницької сировини № ХТ-4-144 від 20.02.2019 р. з специфікаціями № 1-10 від 20.02.2019 р., специфікаціями № 9,10 від 12.08.2019 р., Додатком № 1 від 20.02.2019 р., Додатком № 2 від 01.03.2019 р., Додатком № 3 від 01.04.2019 р., Додатком № 4 від 30.04.2019 р., Додатком № 5 від 31.05.2019 р., Додатком № 6 від 01.07.2019 року, Додатком №7 від 31.07.2019 р., Додатком № 8 від 30.08.2019 р., Додатком № 9 від 01.10.2019 р., Додатком № 10 від 01.11.2019 р., Додатком № 11 від 29.11.2019 р., Додатком № 12 від 31.12.2019 р до нього (з урахуванням змін та доповнень внесених Додатковою угодою № 1 від 21.06.2019 р., Додатковою угодою № 2 від 12.08.2019 р., Додатковою угодою № 3 від 17.12.2019 р., щодо переробки давальницької сировини – природного газу, аміаку рідкого технічного, карбаміду у готову продукцію: аміак рідкий технічний, аміак водний технічний, карбамід марки Б, амонію нітрат (селітра аміачна) марки Б, добрива рідкі азотні (КАС), кислота азотна неконцентрована, надання послуги пакування частини готової продукції, із загальною сумою договору до 1 378 291 668,41 грн. з урахуванням ПДВ;

 

9) Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

1. Попередньо надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» значного правочину (значних правочинів), а саме: Договору(ів) про підтвердження стосовно Договору поруки від 25.10.2013 р., Договору(ів) про внесення змін до Договору застави від 25.10.2013 р. предметом застави якого є природний газ, набутий ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» до 01 вересня 2013 року та Договору(ів) про внесення змін до Договору застави від 25.10.2013 р. предметом застави якого є природний газ, набутий ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» у вересні та жовтні 2013 року, з «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО) щодо продовження строку (строків) виконання забезпечених зобов’язань;

2. Попередньо надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМ-ТРЕЙД» значних правочинів, а саме:

- Додаткової угоди (додаткових угод) та/або додатку (додатків) до Договору на переробку давальницької сировини № ХТ-4-144 від 20.02.2019 р. із сумарною граничною вартістю договору 3 500 000 000,00 грн. (три мільярди п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

- Договору (договорів), додатку (додатків) та/або додаткової угоди (додаткових угод) до них стосовно переробки давальницької сировини – природного газу у готову продукцію: аміак рідкий технічний із сумарною граничною вартістю 1 500 000 000,00 грн. (один мільярд п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

- Договору (договорів) на придбання природного газу на загальну суму до 1 500 000 000,00 грн. (один мільярд п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.