Дата розміщення:  11.03.2019 12:05:01
Дата здійснення дії: 11.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ"
Код за ЄДРПОУ:  00382728
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ» (код за ЄДРПОУ 00382728) повідомляє, що 26 квітня 2019 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 51281, Дніпропетровська область, Новомосковський район, с.Знаменівка, вул.Петра Сагайдачного, 1А, каб. №2 відбудуться чергові загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів проводитиметься в день і за місцем  проведення зборів з 11 год. 30 хвилин до 11 год.50 хвилин. Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів необхідно при собі мати паспорт. Уповноваженим особам акціонерів – паспорт та засвідчену, згідно з чинним законодавством України, довіреність на право участі та голосування на зборах акціонерів Товариства.

            Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, -  на 24:00 годину  22 квітня 2019 р.

 

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного та проекти рішень:

  1. Про обрання Лічильної комісії Зборів;

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Зборів у складі: Голова лічильної комісії Зборів – Єгорушкіна Лілія Володимирівна;  член лічильної комісії Зборів Ситник Олена Володимирівна.

  1. Про обрання голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку та регламенту проведення Зборів.

Проект рішення: Обрати: Головою Зборів – Коляду Оксану Олександрівну; Секретарем Зборів Литвинову Марію Юріївну. Визначити наступний регламент проведення зборів:

доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

 

  1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік наступного змісту: „Наглядовою радою Товариства у 2018 році проводився контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, перевірялася фінансова звітність, аналізувалася поточна господарська діяльність. На підставі аналізу фінансової звітності Товариства Наглядовою радою зроблені висновки про прийняття до відома змісту зазначеної звітності".

 

  1. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік наступного змісту: «За минулий звітний 2018 рік загальний нерозподілений збиток склав 5996 тис.грн. В 2018 році стагнація ринку тривала, попит на продукцію не зростав у зв’язку з низькою купівельною спроможністю населення. Підприємство відчувало нестачу в обігових коштах з причин відсутності економічно обґрунтованих умов кредитування на ринку фінансових послуг, тому підприємство було не в змозі розширити ринки збуту. Ситуацію не виправило й введення нових торгових марок мінеральних вод. В ситуації, що склалася, приймалися міри зі скорочення власних витрат підприємства».

 

  1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік;.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 

  1. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства;

Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2018 рік: спрямування поточного прибутку Товариства на покриття збитків минулих періодів; оптимізація управлінських процесів Товариства; поліпшення виробничої культури; застосування режиму підвищеної економії ресурсів, які використовує Товариство.

 

  1. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити наступні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік: „Основними напрямками діяльності Товариства у 2018 році є вжиття заходів зі збереження існуючих ринків збуту та здобуття нових, оптимізації використання кадрових ресурсів, зменшення поточних витрат підприємства, підвищення ефективності виробництва, оптимізації управлінських процесів в Товаристві, виведення на ринок нових продуктів"

 

  1. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства;

 

  1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства осіб, обраних шляхом кумулятивного голосування на Зборах; уповноважити Голову Зборів на укладення з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правових договорів на безоплатній основі на умовах, затверджених Зборами.

  1. Про прийняття  рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Терміном на один рік надати повноваження Генеральному директору Товариства укладати від імені Товариства кредитні договори, договори застави та поруки та додаткові угоди та договори, що можуть виникнути в майбутньому на суму, що не перевищуватиме 5 000 000 (п’ять мільйонів гривень). Також, надати повноваження Генеральному директору щодо визначення інших істотних умов зазначених вище договорів та додаткових до них угод та договорів на власний розсуд.                                                                                                           

 

З документами, необхідними для прийнятті рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходження Товариства у приймальні виконавчого директора в робочі дні з 8:00 год. до 17:00 год. Відповідальним за порядок ознайомлення з документами є секретар Єгорушкіна Лілія Володимирівна.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://novotroitska.ua/content/42_emitent

Інформація про права акціонерів відповідно до ст.36, 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими акціонери можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

 

Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

2. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів понад 100 осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений статутом.

3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

4. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів

1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

3. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

4. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої цієї статті;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої  або частиною третьою цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю відповідно до ст.39 Закону «Про акціонерні товариства».

Стаття 39. Представництво акціонерів

1. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Генеральний директор

 

А.Л.Чупрін

 

 

11 березня 2019 року