Дата розміщення:  11.03.2019 12:27:02
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АБС-УКР"
Код за ЄДРПОУ:  24720911
Текст повідомлення: 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «АБС-УКР»

(код ЄДРПОУ 24720911, місцезнаходження: 04050, Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, буд.32-В)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори)

 

Дата проведення Загальних зборів 19 квітня 2019 року

Час відкриття (проведення) Загальних зборів: 11 годин 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Загальних зборів: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд.32-В

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах: 10 годин 15 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах: 10 годин 45 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «АБС-УКР», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 15 квітня 2019 року).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо питань, включених до порядку денного: http://www.absu.com.ua

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати Лічильну комісію Зборів у складі 1 (однієї) особи: Козлова О.Г. -  Голови комісії.

2.Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на річних Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.

 1. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

для доповідей надавати до 10 хвилин;

для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин;

через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.

 1. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2018 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за 2018 рік та заходи щодо діяльності та розвитку ПрАТ «АБС-УКР».

 1. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2018 рік.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

 1. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії  про роботу за 2018 рік та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2018 рік – затвердити. Роботу Ревізійної комісії  у звітному періоді визнати задовільною.

 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АБС-УКР» за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АБС-УКР».

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, висновків зовнішнього аудиту.

Проект рішення:

Визнати роботу Генерального директора у 2018 році задовільною.

 1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

 1. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році.

Проект рішення:

Накопичені збитки покривати у майбутньому за рахунок очікуваного прибутку від поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.

 1. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом, не більше, як одного року з дня прийняття рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «АБС-УКР» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, значних правочинів, сукупна вартість яких становить до 90168,5 тис.грн. (до 25 відсотків  вартості активів ПрАТ «АБС-УКР»  за даними річної фінансової звітності за 2018 рік) предметом яких є, однак не виключно:оренда,договори купівлі-продажу нерухомого або рухомого майна, договори про передачу майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку, додаткових угод до договорів забезпечення Товариства, що діють, та/або забезпечення зобовязань будь-яких третіх осіб; договори купівлі-продажу цінних паперів; кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори з банківськими установами, додаткові договори/угоди до вже укладених договорів.

 1. Про надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «АБС-УКР» Сарахману Оресту Івановичу, особисто або через уповноваженого представника за довіреністю від імені Товариства, на укладення та підписання значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «АБС-УКР» протягом року з дня прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Уповноважити та надати дозвіл Генеральному директору ПрАТ «АБС-УКР» Сарахману Оресту Івановичу, особисто або через уповноваженого представника за довіреністю від імені Товариства, на вчинення значних правочинів зазначених в п.10 рішення цих річних Загальних зборів із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, без отримання додаткового погодження Наглядової ради ПрАТ «АБС-УКР».

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів  за  адресою: 04050, Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 32-В, оф.1. кожного вівторка  з 10.00 до 12.00, кожної п’ятниці з 14.00. до 16.00., а в день проведення річних Загальних зборів – також у місті їх проведення з 09.00 до 14:45. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Сарахман Орест Іванович.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який ії вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозицій до питання та/або проекту рішення. Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів в порядку визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається ії органом.  

Для участі в Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати при собі документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 05.03.2019р. загальна кількість акцій становить 4000000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 4000000 штук простих іменних акцій.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів Товариства та інформація, передбачена ч.4. ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства» розмішена в мережі Інтернет за адресою: http://www.absu.com.ua

Телефон для довідок: (044) 331-71-60

Основні показники фінансово-господарської

діяльності за 2018 рік (тис.грн.)*

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

360674

476826

Основні засоби

20032

4538

Довгострокові фінансові інвестиції

0

37

Запаси

69

49

Сумарна дебіторська заборгованість

50028

32759

Грошові кошти та їх еквіваленти

2901

255489

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-10200

-10182

Власний капітал

29800

29818

Статутний капітал

40000

40000

Довгострокові зобов’язання

119491

247145

Поточні зобов’язання

211383

199863

Чистий прибуток (збиток)

19

2850

Середньорічна кількість акцій (шт.)

4000000

4000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0,00

0,00

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

15

13

 

*Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах.

Генеральний директор     Сарахман О.І.