Дата розміщення:  11.03.2019 12:41:01
Дата здійснення дії: 12.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА"
Код за ЄДРПОУ:  04689046
Текст повідомлення: 

      ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРРИБА» (код ЄДРПОУ 04689046, місцезнаходження: 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 66) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРРИБА» відбудуться 12 квітня 2019 року о 13год.00хв. за адресою: 03151, м.Київ, Повітрофлотський проспект, буд.66 (адміністративний будинок, кімн.202).

      Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах буде відбуватися за місцем проведення зборів. Початок реєстрації – 12 квітня 2019р. о 12-00год., закінчення о 12-50год.

      Для участі у річних загальних зборах та реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів, крім того, мати довіреність на право участі та голосування, оформлену згідно чинного законодавства.

      Дата складання переліку  акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах –  на 24 годину  08.04.2019р.

 

ПРОЕКТ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ, ЩОДО КОЖНОГО ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНОГО

 ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕНННОГО:

1. Обрання членів лічильноїкомісії річних Загальних зборів ПрАТ «УКРРИБА» (далі Товариство)та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

      Проект рішення:

1.1.  Обрати лічильну комісію у складі: Киричок І.М., Малаховська Л.Л.., Гапченко Н.О.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії  Загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

  2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

      Проект рішення:

  2.1. Обрати головою зборів Глотову Вікторію Володимирівну, секретарем зборів Владовського Дмитра Олександровича.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

      Проект рішення:

 3.1  Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів :

         - бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови реєстраційної комісії;

         - у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

  4.  Затвердження порядку проведення (регламенту)  річних Загальних зборів акціонерів  Товариства.

        Проект рішення:

  4.1 Затвердити наступний регламент проведення  Загальних зборів акціонерів

        Товариства:

                1.Початок зборів о 13-00год.

                2. Доповідачам надати до 10хв.

                3. Виступаючим надати до 5хв.

                4. Перерву не робити.

                5. Закінчити Загальні збори о 14-00год.

                6. Об’єднати 8 і 9 питання порядку денного в одну доповідь.

                7. Голосувати по кожному питанню окремо, бюлетенями.

                8. Усі питання, звернення, особливі думки по питаннях порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питаннях порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

  5.   Розгляд звіту генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської   діяльності  Товариства  за  2018 рік  та  затвердження заходів за результатами його розгляду.  Прийняття  рішення  за  наслідками розгляду звіту генерального директора.

   Проект рішення:

  5.1. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2018 рік.  Роботу генерального директора  визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

  6.    Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за  результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Наглядової ради Товариства.

     Проект рішення:

  6.1. Затвердити звіт Наглядової ради  акціонерного Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

  7.   Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську   діяльність  Товариства за 2018 рік.

        Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

            Проект рішення:

 7.1.  Затвердити звіт та висновки  Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства  за  2018 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

   8.   Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

           Проект рішення:

  8.1  Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

   9.   Розподіл прибутку і збитків Товариства  за 2018 рік.

           Проект рішення:

  9.1.  Розподілити чистий прибуток у сумі 472745грн. таким чином: частину прибутку у сумі 23637грн.25 коп., що складає 5% всього прибутку, направити на формування Резервного капіталу згідно зі ст.19 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.6.21 ст.6 Статуту Товариства, решту частину прибутку у сумі 449107грн.75коп. направити на покриття збитків минулих років.

 

       Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства» : http://ukrryba.com.ua/

       Ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у приміщенні Товариства у робочі дні з понеділка по п’ятницю за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 66,адміністративний будинок, кімн.202 з 9-00 до 17-00год., а в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є - генеральний директор Товариства Глотова Вікторія Володимирівна.  Телефон для довідок: (044)249-02-86.  

          Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

      Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

    Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку  денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

     Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

     Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

      Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

      Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

      У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

      Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:   

      Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

      Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

      Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

      Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

       Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.   Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

       Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

        Станом на 04.03.2019р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

       загальна кількість акцій: 17287 (сімнадцять тисяч двісті вісімдесят сім) штук.

       голосуючих акцій: 15624 (п'ятнадцять тисяч шістсот двадцять чотири ) штук.

 

      Нагадуємо також, що відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України»: «Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

      У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

     Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах»

 

Основні показники фінансово-господарської  діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

3744

3820

Основні засоби

2142

2353

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

216

51

Сумарна дебіторська заборгованість

1348

1375

Грошові кошти та їх еквіваленти

22

15

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(1808)

(2281)

Власний капітал

-

-

Статутний капітал

864

864

Довгострокові зобов’язання

3503

3503

Поточні зобов’язання

769

1318

Чистий прибуток (збиток)

473

(584)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

17287

17287

Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

62

63

          Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

                                                 Генеральний директор

                                                 ПрАТ «УКРРИБА»                                                                                В.В.Глотова