Дата розміщення:  11.03.2019 12:47:02
Дата здійснення дії: 17.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВФОРМВИДАВ"
Код за ЄДРПОУ:  02426140
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВФОРМВИДАВ"

 (код за ЄДРПОУ 02426140, місцезнаходження: 61003, м. Харків, пров. Слюсарний, 1)

повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 17 квітня 2019 р. о 15:00 год

за адресою: м. Харків, пров. Слюсарний, 1, кабінет директора.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 14:00 до 14:40 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

1.Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати головою лічильної комісії - Огiйчука Тараса Миколайовича, членом – Колєснікову Ірину Миколаївну. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2.Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів - Козлова Ігоря Вікторовича, секретарем - Огнєва Андрія Вячеславовича.

3.Про порядок проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

4.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування шляхом проставляння печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

5.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік – затвердити. Роботу директора визнати задовільною.

6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

7.Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізора Товариства за 2018 р. – затвердити. Роботу Ревізора визнати задовільною.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс за 2018 рік затвердити.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Прибуток за 2018 рік у розмірі 55869,6 (п`ятьдесят п`ять тис. вісімсот шістесят дев`ять) грн. 60 коп. направити на розвиток підприємства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

3642,0

3456,30

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1648,8

1760,20

Запаси

1041,8

836,50

Сумарна дебіторська заборгованість

638,6

654,50

Гроші та їх еквіваленти

37,5

9,50

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1537,0

1481,20

Власний капітал

2635,6

2579,90

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1010,0

1010,00

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0,5

0,5

Поточні зобов'язання і забезпечення

1005,8

875,90

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

55,8

56,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 010 000 

1 010 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,06

0,06

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  станом на 24 годину 11 квітня 2019 р., за три робочі дні до дня проведення зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного – http://harkivformvidav.nr-avers.com.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів в порядку, передбаченому статтею 36 ЗУ «Про акціонерні товариства», за адресою: м. Харків., провулок Слюсарний,1, кабінет директора  з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год., а в день проведення річних загальних зборів акціонерів товариства у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Каршев С.І. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Тел. для довідок: (057) 731-21-36.

                                                                                                  Наглядова рада АТ «ХАРКІВФОРМВИДАВ»