Дата розміщення:  11.03.2019 13:17:01
Дата здійснення дії: 11.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне Акціонерне Товариство "Фірма Еліпс"
Код за ЄДРПОУ:  19046619
Текст повідомлення: 

Додаток №1

до протоколу № 1

ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ФІРМА ЕЛІПС»

від 20.02.2019 р.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРЕНОГО ТОВАРИСТВА  "ФІРМА ЕЛІПС

код ЄДРПОУ 19046619

 

Повне найменування та місцезнаходження товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА ЕЛІПС»

67725, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н,

с.Салгани, вул. Шабська, буд. 1 Б

Дата, час початку та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

19.04.2019, 15.00 год. 67725, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н,

с. Салгани, вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Початок реєстрації акціонерів о 14.00,

Закінчення реєстрації акціонерів о 14.50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

15.04.2019 р.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Обрання голови  та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у кількості двох осіб – Голова лічильної комісії Чабан Світлана Вікторівна, Член лічильної комісії – Дідік Марина Вікторівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів. 

 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Андрєєнкова Володимира Євгенійовича,  секретарем зборів – Дідік Марину Вікторівну. 

3.  Затвердження регламенту та порядку голосування  загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

- доповіді – до 10 хв.

- виступи – до 5 хв.

Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

         Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування.

         Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов’язаних питань.

         Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент.       

         Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.

         Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

Бюлетені для голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної кoмiciї та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

 

4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства  за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2018 рік - роботу виконавчого органу Товариства  у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективи  розвитку та основні заходи на 2019 рік.

 

  1.  

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2018 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2019 рік.

 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства  за 2018 рік.

 

7. Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.

Проект рішення:

5 000 000 грн.  прибутку, отриманого за результатами звітного року, спрямувати на виплату дивідендів, 10 282 000 грн.  - на розвиток діяльності Товариства

 

8. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити запропоновані основні напрями діяльності товариства на 2019 рік.

 

9.  Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.

Проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме :

1. Розглянути  питання щодо отримання кредиту в ПАТ «МТБ БАНК» (місцезнаходження: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28,  код ЭДРПОУ 21650966, далі - Банк) на суму не більш ніж 400 000 тис. доларів чи еквівалент цієї суми у євро або в гривні  по курсу НБУ на дату отримання кредиту  на умовах узгоджених з Банком та передачі в заставу Банку майна (виробниче обладнання), що належать ПрАТ «Фірма Еліпс», далі - Товариство, на праві власності.

2. Розглянути питання щодо надання повноважень  Директору Товариства,  на підписання  кредитного договору, договорів застави, що будуть укладені між Товариством та   ПАТ «МТБ БАНК», та  інших документів, необхідних для отримання кредиту в ПАТ «МТБ БАНК».

3. Розглянути питання щодо звернення Товариства до Андреєнкова В. Є., Андреєнкова О.Є., Хохлова В.Є.  з клопотанням надати власну поруку в забезпечення виконання Товариством зобов’язань перед Банком. 

 

10.  Внесення змін до Статуту Товариства в зв’язку з приведенням його у відповідність до діючого законодавства України шляхом затвердження Статуту у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «ФІРМА ЕЛІПС».

 

11.  Обрання уповноваженої особи  на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

Проект рішення: Призначити Директора Андреєнкова О. Є. особою, відповідальною за підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

 

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.packgroup.com.ua.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРАТ «ФІРМА ЕЛІПС» станом на 04.03.2019 р. (згідно переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, що мають відбутися 19.04.2019 р. (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій):

Згідно інформації, зазначеної у переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному ПАТ «НДУ» станом на 04.03.2019 року:

- загальна кількість простих акцій Товариства становить – 200 штук;

- загальна кількість простих голосуючих акцій Товариства становить – 200 штук.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, а також із формою і текстом бюлетеня для голосування, у робочі дні з 08:00 до 17:00 (перерва: 12:00-13:00) за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Салгани, вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1, а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор ПрАТ "ФІРМА ЕЛІПС" – Андреєнков  Олександр Євгенійович. Телефони для довідок: (068)-254-35-08. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Пропозиціі до проекту порядку денного загальних зборів Товариства вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства та подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.                                                                                                                                               

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається акціонеру Правлінням Товариства  протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (матеріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: 67725, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с.Салгани, вул. Шабська, 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів         

77817

67493

Основні засоби (за залишковою вартістю)

30252

31692

Запаси

21845

16381

Сумарна дебіторська заборгованість

19359

14120

Грошові кошти та їх еквіваленти

3372

2543

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)

65933

55652

Власний капітал

68230

57949

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1300

1300

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

141

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

9447

9544

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

15282

17625

Середньорічна кількість акцій (шт.)

200

200

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

76,41

88,125

 

 

 

Директор

ПрАТ “ФІРМА ЕЛІПС”                                                                      Андреєнков  Олександр Євгенійович  

                                                                    

                                      М.П.