Дата розміщення:  11.03.2019 13:47:01
Дата здійснення дії: 12.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Полтавагаз"
Код за ЄДРПОУ:  03351912
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»

Місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А (код ЄДРПОУ: 03351912)

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» (надалі – Товариство, ПАТ «Полтавагаз») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 квітня 2019р. о 12 годині 00 хвилин за адресою: 36000, м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А, актова зала.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 12 квітня 2019 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів (м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А, актова зала). Початок реєстрації о 10 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації об 11 годині 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 08 квітня  2019 року.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого  документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства:

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, в робочі дні з понеділка по п’ятницю  з 9-00 до 15-00 (перерва з 12-00 до 13-00) за місцезнаходженням Товариства: 36000, м. Полтава, вул. Володимира Козака, 2А (кім. №318, №323),  в день проведення  загальних зборів – за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Латенко Раїса Равільївна та Оскома Ірина Віталіївна.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариство не вносить зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку зі змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою  http://poltavagaz.com.ua/.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, з проектом договору про викуп Товариством акцій (відповідно до порядку ст. 68-69 Закону України «Про акціонерні товариства), а також  надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.  Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі  із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належний йому акцій, змісту пропозиції до питання  та/або проекту рішення, а також кількості , типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 06.03.2019р., загальна кількість простих іменних акцій складає 414353 штук, загальна кількість голосуючих акцій – 388036 штук.

Перелік питань з проектами рішень, включених до проекту порядку денного  річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Полтавагаз».

Питання 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Сорочан Юлія Олегівна - голова Лічильної комісії;

Кальченко Марина Олександрівна - секретар Лічильної комісії;

Заліпа Наталія Юріївна - член Лічильної комісії;

Макарова Олена Анатоліївна - член Лічильної комісії;

Таршіс Ганна Ізраїлівна - член Лічильної комісії.

2. Повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення цих Загальних зборів Товариства.

Питання 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Гринчака Ростислава Івановича.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Латенко Раїсу Равільївну.

Питання 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на  Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного  Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (кумулятивного голосування), форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені для голосування (кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) для участі в Загальних зборах Товариства підписом Голови правління Товариства та печаткою Товариства.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування (кумулятивного голосування)  визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування (кумулятивного голосування), що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування (кумулятивного голосування) не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів  Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Питання 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Питання 5. Звіт Правління  Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.

2. Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

Питання 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

1. Затвердити звіт та висновки  Ревізійної комісії  Товариства за 2018 рік.

2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Питання 7. Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – Приватного підприємства «Аудиторська фірма «Інсайт» (ідентифікаційний код 33278507) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Питання 8. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Питання 9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2018 року.

1.Через отримання збитків Товариства за підсумками роботи у 2018 році покриття збитків проводити за рахунок прибутку майбутніх періодів Товариства.

2. У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році дивіденди не нараховувати.

Питання 10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік:

1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;

2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;

3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;

4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;

5. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;

6. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

Питання 11. Про зміну типу та найменування Товариства.

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ПОЛТАВАГАЗ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ПОЛТАВАГАЗ", скорочене найменування ПАТ "ПОЛТАВАГАЗ" на АТ "ПОЛТАВАГАЗ".

3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки  (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі зміною  найменування Товариства.

Питання 12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства  в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства  підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

Питання 13. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства, затверджені  цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

Питання 14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

2. Вважати повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальним зборами Товариства.

Питання 15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Питання 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, кошторису, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з Головою та членами Наглядової ради Товариства, кошторис Наглядової ради.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з Головою та членами Наглядової ради Товариства відповідно до Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Питання 17. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

2. Вважати повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальним зборами Товариства.

Питання 18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Питання 19. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, кошторису, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, кошторис Ревізійної комісії Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства відповідно до Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Питання 20. Про затвердження вчинених Товариством у 2018 році значних правочинів.

Затвердити укладені Товариством у 2018 році значні правочини на:

- закупівлю природного газу сукупною вартістю 390 835 971, 53 грн. (триста дев’яносто  мільйонів вісімсот тридцять п’ять  тисяч дев’ятсот сімдесят одна гривня  53 копійки);

- транспортування природного газу сукупною вартістю 2 350 577, 86 грн. (два мільйони триста п’ятдесят тисяч п’ятсот сімдесят сім гривень 86 копійок);

- надання послуг з розподілу природного газу сукупною вартістю 524 783 798, 90 грн. (п’ятсот двадцять чотири мільйони сімсот вісімдесят три тисячі сімсот дев’яносто вісім гривень 90 копійок);

- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України сукупною вартістю 25 822 000 грн. (двадцять п’ять мільйонів вісімсот двадцять дві тисячі гривень 00 копійок).

Питання 21. Про попереднє надання  згоди на вчинення значних правочинів із зазначенням характеру угод та їх граничної сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1. Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як року з дати прийняття цього рішення договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 2 425 000 000 грн. (два мільярда чотириста двадцять пять мільйонів гривень 00 копійок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 грн. (один мільярд  гривень 00 копійок);

- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 2 035 000 000 грн. (два мільярди тридцять п’ять мільйонів гривень 00 копійок);

- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 39 054 000 грн. (тридцять девять мільйонів  п’ятдесят чотири тисячі гривень 00 копійок).

2. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення;

- надавати згоду Голові правління Товариства (з правом передоручення) на укладання (підписання) попередньо схвалених загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Полтавагаз» за 2017-2018 рр. (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний **

попередній

Усього активів

461371

401581

Основні засоби (за залишковою вартістю)

340661

327280

Запаси

21603

27228

Сумарна дебіторська заборгованість

47765

17757

Гроші та їх еквіваленти

24344

11470

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-69644

6181

Власний капітал

76057

145814

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

435

435

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

111677

77960

Поточні зобов’язання і забезпечення

273637

177807

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-75825

-7151

Середньорічна кількість акцій (шт.)

414353

414353

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-183

-17,26

 

* - Обрання членів Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**- Попередні дані. Остаточні показники фінансово-господарської діяльності, підтверджені аудиторським висновком, будуть надані на річних загальних зборах Товариства.

Довідки за телефоном: (0532) 50-24-50.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Голова правління            ______________              Гринчак Ростислав Іванович  

       

                                                                                   11.03.2019р.