Дата розміщення:  11.03.2019 14:05:01
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖБА.»
Код за ЄДРПОУ:  00849014
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРУЖБА."

(код за ЄДРПОУ: 00849014, місцезнаходження: 70037, Запорізька обл., Вільнянський район, село Люцерна, вул.Шкільна, будинок 1) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 квітня 2019 року о 12.00 годині за адресою: 70037, Запорізька обл., Вільнянський район, село Люцерна, вул.Шкільна, будинок 1, актовий зал №1 контори господарства ПРАТ «ДРУЖБА.».

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: 1) Редька Олександр Миколайович – Голова Лічильної комісії; 2) Спас Оксана Анатоліївна – член Лічильної комісії; 3) Тололо Інна Миколаївна – член Лічильної комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Питання 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетені для голосування засвідчуються та видаються акціонеру (представнику акціонера) реєстраційною комісією під час реєстрації учасників зборів. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії та засвідчуються печаткою Товариства.

Питання 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Спаса Михайла Олександровича, Секретарем зборів Божларовську Тетяну Анатоліївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Питання 4. Розгляд звіту Виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) .

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Виконавчого органу (Правління) Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання 7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Висновки та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік затвердити.

Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік: прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2018році у розмірі 382294,15грн(триста вісімдесят дві тисячі двісті дев’яносто чотири грн 15коп) направити на покриття збитків минулих періодів.

Питання 9. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

  • укладання Товариством правочинів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЖК-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код 38461580) з реалізації власної продукції, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 8 000 000 (вісім мільйонів) гривень;

  • укладання Товариством правочинів з постачання паливно-мастильних матеріалів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 2 500 000 (два мільйона п’ятсот тисяч) гривень;

  • укладання Товариством правочинів з постачання матеріалів сільськогосподарського призначення, а саме- насіння, добрива, ядохімікати, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 2 500 000 (два мільйона п’ятсот тисяч ) гривень;

  • укладання Товариством правочинів з постачання основних засобів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень.

На підставі ч. 3 ст. 70 «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

  • укладання Товариством правочинів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-ВІДАЛЬНІСТЮ «ПЖК-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код 38461580), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОМЛИН» (ідентифікаційний код 37987680), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРІЛЬСЬКИЙ ОБ’ЄДНАНИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 30921733), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП«АГРОТЕХСЕРВІС»(ідентифікаційний код 00903191),щодо отримання або надання безвідсоткової поворотної або безповоротної фінансової допомоги, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 8 000 000 (вісім мільйонів) гривень;

  • укладання Товариством правочинів з реалізації соняшника, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 11 000 000 (одинадцять мільйонів) гривень;

  • укладання Товариством правочинів з реалізації зернових культур, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 18 500 000 (вісімнадцять мільйонів п’ятсот тисяч) гривень;

Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому рішення, не повинна перевищувати  51 500 000 (п’ятдесят один мільйон п’ятсот тисяч) гривень.

Уповноважити на укладання таких правочинів Голову правління Товариства.

Питання 10. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році.

Проект рішення: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2019 році.

Питання 11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Питання 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

2. Встановити строк повноважень обраного складу Наглядової ради Товариства згідно Статуту - 3 роки.

Питання 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд річних загальних зборів акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

2. Встановити, члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них обов’язки на безоплатній основі.

3. Уповноважити Голову цих річних загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання 14. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Питання 15. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову та секретаря загальних зборів.

Питання 16. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Спаса Михайла Олександровича.

Питання 17. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 15.04.2019 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні за адресою: 70037, Запорізька обл., Вільнянський район., село Люцерна, вулиця Шкільна, будинок 1, кабінет головного бухгалтера №1 контори господарства ПРАТ «ДРУЖБА.», з понеділка по п'ятницю, з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами - головний бухгалтер ПРАТ «ДРУЖБА.» Котелевець Ольга Миколаївна.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (061) 439-67-25.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://dryjba.pat.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 35343400 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 34040183 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний, 2018 р.

Попередній, 2017 р.

Усього активів

29167

25963

Основні засоби (за залишковою вартістю)

14231

16206

Запаси

11767

5683

Сумарна дебіторська заборгованість

2584

3536

Гроші та їх еквіваленти

35

447

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(4398)

(4780)

Власний капітал

21975

21667

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

8836

8836

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

7192

4296

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

382

-503

Середньорічна кількість акцій (шт.)

35343400

35343400

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,01081

(0,01423)

НАГЛЯДОВА РАДА ПРАТ «ДРУЖБА.»