Дата розміщення:  11.03.2019 14:31:01
Дата здійснення дії: 12.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ"
Код за ЄДРПОУ:  00195452
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ»

 

           ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» (надалі – «Товариство», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00195452, вул. Героїв Праці, буд. 42, м. Бахмут, Донецька обл., Україна, 84500) повідомляє про проведення 12 квітня 2019 року річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

          Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2019 року.

          Час початку річних Загальних зборів акціонерів: 12:00 (дванадцята) год.

          Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: вул. Героїв Праці, буд 42, м. Бахмут, Донецька обл., Україна, 84500, цех СТА, поверх третій, кімната № 1 – зал засідань.

          Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитися 12 квітня 2019 року з 09 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. в приміщенні Товариства за адресою: вул. Героїв Праці, буд 42, м. Бахмут, Донецька обл., Україна, 84500, цех СТА, поверх третій, кімната № 1 – зал засідань.

           Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, визначена станом на 24 годину 08 квітня 2019 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

річних Загальних зборів з переліком питань та  проектами рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів

 

Питання 1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання 1. Обрати членами Лічильної комісії  річних Загальних зборів акціонерів Товариства наступних осіб: Сабаєв В.В. – Голова Лічильної комісії; Толканова О.А. – член Лічильної комісії;  Низамієва Е.І. – член Лічильної комісії.

Питання 2. Обрання Голови річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання 2. Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Трижона С.А.

Питання 3.Обрання Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання 3. Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства  Шрамко О.М.

Питання 4. Звіт Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами  його розгляду.

Проект рішення з питання 4. Затвердити Звіт Правління Товариства за 2018 рік та  заходи за результатами його розгляду.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами  його розгляду.

Проект рішення з питання 5. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

Питання 6.  Затвердження  річного звіту  Товариства  за 2018 рік.

Проект рішення з питання 6. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання 7. Розподіл прибутку та покриття збитків за  підсумками  роботи Товариства   за 2018 рік.

Проект рішення з питання 7. Затвердити статті від’ємного значення чистого прибутку Товариства за 2018 рік. Рішення про виплату дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2018 рік не приймати, виплату дивідендів не здійснювати.

Питання 8. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства.

Проект рішення з питання 8. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

Питання 9. Про надання роз’яснень щодо повноважень членів Наглядової ради.

 Проект рішення з питання 9. Надати роз’яснення про підтвердження Товариством повноваження членів Наглядової ради у повному обсязі  після зміни типу товариства з публічного на приватне.

Питання 10. Про  попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості

Проект рішення з питання 10. Надати попередньо згоду на вчинення Товариством протягом року значних правочинів з юридичними і фізичними особами України та  з нерезидентами, а саме - усіх видів цивільно-правових, господарських та інших правочинів, які встановлені чинним законодавством України (договорів, контрактів, угод та інших видів правочинів, у тому числі із забезпечення зобов’язань), сукупною граничною вартістю на суму  до  500 000 000  (п’ятисот мільйонів) гривень включно».

 

       Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.zocm.dn.ua 

       Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів й до дати їх проведення акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 09.00 год. до 12.00 год., а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

        Для ознайомлення з матеріалами Загальних зборів особа повинна мати документ, що посвідчує її особу та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером. Відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами особа Чистяков О.В. Довідки за телефоном 095 478 22 33  та за місцезнаходженням  Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до цієї  дати. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

            Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Акціонери беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність,  оформлену згідно вимог чинного законодавства. 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить  880 000 000 штук простих іменних акцій у бездокументарній формі існування, у тому числі – 878 357 808 штук голосуючих акцій.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

за 2018 рік

 

Найменування показника

 

Період 

 

звітний

 

попередній

 

Усього активів

 

 415753

 

 421399

 

Основні засоби (за залишковою вартістю)

 

 118709

 

 123309

 

Запаси

 

 306

 

 306

 

Сумарна дебіторська заборгованість

 

 283024

 

 284077

 

Гроші та їх еквіваленти

 

 43

 

 27

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

 -784349

 

 -758442

 

Власний капітал

 

 -530075

 

 -504168

 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

 

 220000

 

 220000

 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 13007

 

 13007

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 932821

 

 912560

 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

 

 -25906

 

 -236710

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 

 880000000

 

 880000000

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 

 -0,02944

 

 -0,26899

                                       

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

                                    «ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ»