Дата розміщення:  11.03.2019 15:11:01
Дата здійснення дії: 18.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "АЛТЕК"
Код за ЄДРПОУ:  14051419
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «АЛТЕК» (надалі Товариство), місцезнаходження Товариства: м. Тернопіль, вулиця Текстильна, будинок 21, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які відбудуться 18 квітня 2019 року о 11-00 год., за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька 1а, 4 поверх (кімната 408). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах розпочнеться 18.04.2019 року о 10-00 та закінчиться о 10-45, за місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 24 годину 12 квітня 2019 р.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря Зборів.

3. Затвердження порядку проведення Зборів.

4. Звіт Генерального директора Товариства за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

7. Розподіл чистого прибутку Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Проекти рішень:

1. Обрати членами лічильної комісії: Петрусик І.Є. Полегонького М.В., Сенчишин Р. Б.

2. Обрати головою зборів – Горука А.З. Обрати секретарем зборів – Товарянську Л.І.

3. Затвердити наступний порядок при проведенні зборів: для доповіді надається 20 хвилин; для надання пропозицій, довідок – до 10 хв.; збори провести без перерви .

4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. затвердити.

5. Звіт Наглядової ради за 2018 р. затвердити.

6. Річний звіт Товариства за 2018 р. затвердити.

7. Розподілити чистий прибуток отриманий в 2018 році в сумі 1398тис. грн. наступним чином:

- на нерозподілений прибуток 1198тис. грн;.

- на виплату дивідендів 200 000 грн (з розрахунку 0,5094 грн. на одну акцію). Затвердити спосіб виплати дивідендів: шляхом виплати безпосередньо акціонерам.

8. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом не бiльш ,як одного року з дати прийняття такого рiшення, граничною сукупною вартістю 40 млн. грн, а саме: щодо відчуження майнових прав на належні Товариству об’єкти нерухомого майна; реконструкції адміністративного корпусу Товариства під багатоквартирний житловий будинок;  будівництва багатоквартирних житлових будинків. Надати повноваження Генеральному директору Товариства для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними.

Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (та не обмежуючись цим), які ідентифікують особу акціонера (його представника), для участі представника акціонера - додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного особисто, за письмовою заявою у робочі дні з 10-00 до 15-00 години, за адресою: 46003, м. Тернопіль, вул. Білецька, 1а, (кімната 408), а в день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Звертатися до посадової особи - Генерального директора Слебедюк Б.Р. Телефон (0352) 528267. Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень порядку денного www altek reyestr com.ua

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів.

Станом на 06.03.2019р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 392616, голосуючих акцій-224510. Довідки за телефоном (0352) 23 63 65.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

2018 р.

Попередній

2017 р.

Усього активів

55931

50880

Основні засоби (за залишковою вартістю)

595

596

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

43089

39589

Сумарна дебіторська заборгованість

5704

5063

Грошові кошти та їх еквіваленти

138

153

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6282

5084

Власний капітал

6307

5109

Зареєстрований  (пайовий /статутний ) капітал

20

20

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

49624

45771

Чистий  фінансовий результат :прибуток (збиток)

1398

408

Середньорічна кількість акцій (шт.)

392616

392616

Чистий прибуток (збиток) на одну акцію (грн)

3,56073

1,03918

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Генеральний директор                 __________________                                              Б.Р. Слебедюк                      

 (найменування посади )                       (підпис)                                (ініціали та прізвище керівника)

                                                               М.П.                       __________________________

                                                                                                                                (дата)