Дата розміщення:  14.05.2020 17:49:01
Дата здійснення дії: 15.06.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"
Код за ЄДРПОУ:  36184092
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення

річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

       Акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», місцезнаходження 01004, м. Київ,           вул. Шовковична, 42-44 (надалі – Товариство),  відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 15 червня 2020 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр «Горизонт», 3-й поверх, кімната переговорів.

       Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 10-00, закінчення 10-45.

       Для реєстрації акціонеру (представнику акціонера) Товариства необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує його особу. Крім того, повноваження представника, який є посадовою особою акціонера Товариства, на участь та голосування на Загальних зборах повинно бути підтверджено оригіналами або засвідченими копіями установчих документів (або витягами з них) та документами, що підтверджують призначення (обрання) такої особи та її повноваження діяти від імені акціонера Товариства без довіреності. Будь-який інший представник акціонера Товариства повинен мати належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах.

       Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

09 червня 2020 року (станом на 24:00).

 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

3. Про розгляд звіту Правління за 2019 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження річного звіту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2020 рік, про розподіл прибутку та збитків АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту про діяльність АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2019 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, про затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора

5. Про розгляд звіту Біржової ради за 2019 рік, прийняття рішень  та затвердження заходів за результатами його розгляду

6. Про припинення повноважень Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

7. Про обрання Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

8. Про обрання та припинення повноважень  Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

9.Про затвердження нової редакції Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у зв‘язку зі збільшенням статутного капіталу.

 

Проекти рішень з питань,

включених до проекту порядку денного Загальних зборів

 (крім кумулятивного голосування):

Проект рішення з питання першого: «Про обрання Лічильної комісії АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

1.Обрати Лічильну комісію у кількості трьох осіб. 

2.Головою Лічильної комісії обрати Ткача Олександра Володимировича, членами Лічильної комісії обрати Сілич Лесю Артурівну та Керімову Дар'ю Юріївну.

3. Встановити термін дії повноважень цієї Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів та підписання протоколів про підсумки голосування.

 

Проект рішення з питання  другого: «Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА». 

Головою Загальних зборів акціонерів обрати Сухорукова Олексія Валерійовича, а Секретарем  – Чернюк Маріанну Петрівну.

 

Проект рішення з питання третього: «Про розгляд звіту Правління за 2019 рік, прийняття рішень  та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження річного звіту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2020 рік, про розподіл прибутку та збитків АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

1.Звіт Правління прийняти до відома. Визнати організаційно-адміністративну роботу Правління і Голови  Правління  задовільною.

2. Затвердити річний звіт АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

3. Затвердити основні напрямки діяльності  АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2020 рік.

4. У зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2019 році, розподіл прибутку не здійснюється.

 

Проект рішення з питання  четвертого: «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту про діяльність АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2019 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, про затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора».

1.Висновок незалежного аудитора  щодо фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2019 рік прийняти до відома.

2.Затвердили звіт та висновки Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2019 рік.

3.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2019 рік.

4. Роботу Ревізійної комісії АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в 2019 році визнати задовільною.

 

Проект рішення з питання п’ятого: «Про розгляд звіту Біржової ради за 2019 рік, прийняття рішень  та затвердження заходів за результатами його розгляду»

1.Звіт Біржової ради  АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» прийняти до відома.

2.Роботу Біржової ради у 2019 році визнати задовільною.

 

Проект рішення з питання шостого: «Про припинення повноважень Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

1.Припинити повноваження Голови та членів Біржової ради.

2.Вважати повноваження Голови та членів Біржової ради припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

 

Проект рішення з питання сьомого: «Про обрання Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»  

Обрання членів Біржової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства.

 

Проект рішення з питання восьмого: «Про обрання та припинення повноважень Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»*

 Обрання Ревізора здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства.

 

Проект рішення з питання дев’ятого: «Про затвердження нової редакції Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у зв‘язку зі збільшенням статутного капіталу».

1.    Внести зміни до Статуту у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу та затвердити Статут АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в новій редакції.

2.    Уповноважити Голову Загальних зборів Сухорукова Олексія Валерійовича на підписання Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

3.    Доручити Голові Правління або іншій особі відповідно до виданої довіреності здійснити всі необхідні дії щодо погодження Статуту в Національній комісії з цінних паперів та його державної реєстрації.

 

Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства вносяться відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

       Адреса веб-сайту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація передбачена Законом України «Про акціонерні товариства»: http://www.ux.ua/s281

       Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери або їх уповноважені представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, починаючи з дня надіслання акціонерам цього повідомлення, і закінчуючи днем проведення Загальних зборів, у робочі дні та робочий час за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр «Горизонт», 1-й поверх, офіс АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА». Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Єршов Артемій Михайлович.

       Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Біржової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Біржової ради - незалежного директора.

       Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

       Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер має право призначити свого представника (представників) для участі у Загальних зборах, який здійснюватиме свої повноваження на підставі довіреності, виданої акціонером. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати (розподілити голоси під час кумулятивного голосування). Під час голосування на Загальних зборах представник акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

          Станом на 08 травня 2020 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 15 червня 2020 року Загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій становить 25 000 (двадцять п’ять тисяч) штук та загальна кількість голосуючих простих іменних акцій становить 25 000 (двадцять п’ять тисяч) штук.

           Довідки за телефоном: 044 495 74 74

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

18 084

26 734

Основні засоби (за залишковою вартістю)

61

593

Запаси

30

35

Сумарна дебіторська заборгованість

1 079

1 190

Поточні фінансові інвестиції

2 140

11 119

Гроші та їх еквіваленти

5 300

6 413

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(8 868)

(1 135)

Власний капітал

16 893

25 346

Зареєстрований статутний капітал

25 000

25 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

1 191

1 388

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(7 733)

(1 883)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

25 000

25 000