Дата розміщення:  22.05.2020 15:13:01
Дата здійснення дії: 26.06.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Акціонерне Товариство "Інститут транспорту нафти"
Код за ЄДРПОУ:  00148429
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» код за ЄДРПОУ: 00148429,
місцезнаходження (адреса реєстрації): 04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60

Акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»  (далі за текстом також – АТ «ІТН» або «Товариство»), повідомляє  про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори») , які будуть проведені 26 червня 2020 року о 11 год. 00 хв. за адресою: 04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал.

Проект порядку денного Загальних Зборів та проекти рішень щодо кожного з питань, включених  проекту порядку денного:

1.   Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1. Обрати лічильну комісію  Загальних Зборів акціонерів Товариства  у такому складі: Голова лічильної комісії: Котова Дар’я Дмитрівна;  члени лічильної комісії: Кришталь Олександр Володимирович;  Пехота Павло Миколайович..

2. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

1. Обрати Головою  Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» –  Василишина Сергія Анатолійовича.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» – Шаламову Олену Валеріївну.

3.   Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних Зборів.

Проект рішення: Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних Зборів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.

- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 1 хвилин.

- час для відповідей на питання, довідки - до 1 хвилин.

- для виступів на  Загальних Зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах Товариства, голові та секретарю Загальних Зборів Товариства, голові та членам реєстраційної комісії, тимчасової лічильної та лічильної комісій.

- усі запитання, звернення по питанням порядку денного  Загальних Зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних Зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голова Загальних Зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та згідно затвердженого  порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними Зборами Товариства.

- у випадку, якщо з питання порядку денного Загальних Зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних Зборів Товариства зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними Зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними Зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних Зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- голосування з питань порядку денного Загальних Зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства,  та які були видані учасникам Загальних Зборів Товариства для голосування.

- бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах печаткою Товариства.

- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних Зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова або член  тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії.

- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- мова, якою проводяться (ведуться) Загальні Збори Товариства та оформлюється протокол Загальних Зборів акціонерів Товариства, є українська мова.

- засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні Збори Товариства не допускаються.

- протокол Загальних Зборів акціонерів Товариства від імені Загальних Зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних Зборів Товариства.

- під час проведення загальних зборів може здійснюватися відеофіксація.

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних Зборів Товариства, керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4.   Звіт Виконавчого органу (Дирекції )Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: 1. Прийняти до відома звіт Дирекції Товариства про діяльність (в тому числі фінансово-господарську) Товариства за 2019 рік.

2. Роботу Виконавчого органу (Дирекції) Товариства визнати задовільною.

5.    Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:  1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік.

2. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

6.    Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: 1. У зв’язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019  рік зняти питання з розгляду.

7.    Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

8.    Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2019 року.

Проект рішення: 1. Чистий прибуток в розмірі 340 тис. грн.,  отриманий Товариством  у 2019 році направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства,  розвиток   та  модернізацію виробництва..

2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація із проектом рішень з кожного питання, включеного до порядку денного Загальних Зборів: http://www.iot.kiev.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме на 12.05.2020 року, загальна кількість акцій складає 3 093 304 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 2 799 804 штук

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства», у робочі дні з 13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., за місцезнаходженням Товариства – 04050, м. Київ, вул. Січових Cтрільців, 60, 2-й поверх, кабінет 201 приймальня Генерального директора, а в день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа  за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства –
Косяк Олександр Олексійович, телефони для довідок 044-484-32-52, 095 611 66 26, контактна особа – Котова Дар'я Дмитрівна.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах здійснюватиметься 26.06.2020 року з 09 год. 40 хв. до
10 год. 40 хв. за місцевим часом, за адресою:
04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, хол перед входом до  актового залу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах– 24-00 година 22.06.2020 року.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

АТ «ІТН»

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «ІТН» (тис. грн.)

Найменування показника

період

2019 рік

2018 рік

 

Усього активів

24773

32666

 

Основні засоби (за залишковою вартістю)

4693

6160

 

Запаси

15827

17591

 

Сумарна дебіторська заборгованість

2430

5554

 

Гроші та їх еквіваленти

800

785

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3335

2995

 

Власний капітал

9522

9182

 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

6187

6187

 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

3299

3500

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

11953

19984

 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

340

269

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3093304

3093304

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,1

0,08